eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Herby › Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, z terenu gminnej oczyszczalni ścieków w Herbach w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych,
z terenu gminnej oczyszczalni ścieków w Herbach w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA HERBY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398439

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubliniecka 33

1.5.2.) Miejscowość: Herby

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-284

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 34 3574100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@herby.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.herby.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych,
z terenu gminnej oczyszczalni ścieków w Herbach w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9a77713-c3d7-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138453

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018178/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, z terenu gminnej oczyszczalni ścieków w Herbach w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/gminaherby

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/gminaherby

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany
jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://portal.smartpzp.pl/gminaherby oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/gminaherby
2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa
w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są
na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/gminaherby
4. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia
oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
5. Szczegółowe informacje na temat wymagań znajdują się w rozdziale XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2.Administratorem danych osobowych wykonawcy jest Wójt Gminy Herby, ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: inspektor@odocn.pl
4. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia.
5.Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
6.Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres
4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7.Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel
określony w ust. 2. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w ust. 2), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
8.Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których
dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
9.W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w załączniku do SWZ – Formularz oferty.
Szczegóły znajdują się w rozdziale XXXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.IZ.271.6.2023.P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 227610,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.:
„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, z terenu gminnej oczyszczalni ścieków w Herbach w roku 2023”.
2. Zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje:
- wydobywanie i prasowanie osadów ściekowych (kod odpadu 190805) prasą przewoźną bezpośrednio z rowu cyrkulacyjnego i lagun z terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Herby przy ul. Orzeszkowej 8, dwukrotnie w ciągu roku 2023.
- odbiór i transport odwodnionych osadów ściekowych
- zagospodarowanie odpadu z zachowaniem wymogów określonych przepisami:
• Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz.U.2022 poz.699 ze zm.)
• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (t.j.Dz.U.2022 poz.2556 ze zm.)
• oraz innych powiązanych aktów wykonawczych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 8 do niniejszej SWZ.
Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu oraz sprawdzenia zgodności załączonego do SWZ opisu przedmiotu zamówienia ze stanem faktycznym i warunkami terenowymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90513600-2 - Usługi usuwania osadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) aktualne i prawomocne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z zastrzeżeniem art. 233 ustawy o odpadach (t.j.Dz.U.2022 poz.699 ze zm. ) lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 zgodnie z ustawą o odpadach w zakresie kodu: 19 08 05
b) aktualne i prawomocne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 zgodnie z ustawą o odpadach (t.j.Dz.U.2022 poz.699 ze zm.)
c) aktualną umowę z końcowym odbiorcą odpadu posiadającym decyzję zezwalającą na odzysk lub unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 zgodnie z ustawą o odpadach (t.j.Dz.U.2022 poz.699 ze zm.)
d) wypis z ewidencji gruntów i budynków, potwierdzający że jest podmiotem władającym powierzchnią ziemi zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o odpadach (jeśli dotyczy).
2. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali (zakończyli): 1 (jedną) usługę polegającą na wydobyciu, prasowaniu prasą, odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05. Zamawiający wymaga wykazania jednej usługi o wartości co najmniej 50 000,00 złotych brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 2.
2) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
Sporządzone na podstawie załącznika nr 4 do SWZ.
3) Oświadczenie wykonawcy lub wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 13 do SWZ.
4) Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę. Sporządzone na podstawie załącznika nr 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 3.3. rozdz. XVII SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia i dokumenty, które należy złożyć na potwierdzenie podstaw wykluczenia z postępowania również muszą zostać złożone przez wszystkie podmioty składające wspólnie ofertę.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/gminaherby

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.