eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastrzębie-Zdrój › Wdrożenie i obsługa systemu rowerów miejskich SRM JASkółka w Jastrzębiu-ZdrojuOgłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wdrożenie i obsługa systemu rowerów miejskich SRM JASkółka w Jastrzębiu-Zdroju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: JASTRZĘBSKI ZAKŁAD KOMUNALNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276850629

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 17 D

1.5.2.) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-330

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 47 51 495

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jzk.jastrzebie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jzk.jastrzebie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wdrożenie i obsługa systemu rowerów miejskich SRM JASkółka w Jastrzębiu-Zdroju

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-18c8706e-c3d6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138431

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026250/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wdrożenie i obsługa systemu rowerów miejskich SRM JASkółka w Jastrzębiu-Zdroju

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_jastrzebiezdroj

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie ofert, oświadczeń, wymiana informacji, przekazywanie dokumentów lub oświadczeń i odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) za pośrednictwem strony https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Rejestracja i konto na Platformie jest darmowe. Sposób założenia konta opisany został w instrukcji znajdującej się pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w Regulaminie Platformy znajdującej się pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz w instrukcjach.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:
1) administratorem danych osobowych jest Jastrzębski Zakład Komunalny w Jastrzębiu-Zdroju, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ul. Dworcowej 17 d.
2) Korespondencyjne dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym w Jastrzębiu-Zdroju ul. Dworcowa 17D, 44-330 Ja-strzębie-Zdrój.
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wdrożenie i obsługa systemu rowerów miejskich SRM JASkółka w Jastrzębiu-Zdroju” prowadzonym w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie do-kumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo za-mówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 tekst jednolity z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres mini-mum 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania udzielonej gwarancji przekracza okres 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz gwarancji udzielonej przez Wykonawcę;
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu posiada:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarza-nia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przy-padku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) osobie fizycznej, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu nie przysługuje:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SG.270.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wdrożeniu i obsłudze systemu odpłatnej, samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, zwanej w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia „SRM JASkółka”, składającego się z 27 (słownie: dwadzieścia siedem) do 32 (słownie: trzydzieści dwa) przygotowanych przez Zamawiającego punktów wypożyczenia rowerów, zwanych dalej „stacjami rowerowymi” i 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) sztuk dostarczonych przez Operatora nowych miejskich rowerów, tzw. czwartej generacji, zwanych dalej „rowerami”. Usługa SRM JASkółka świadczona będzie przez Operatora w sposób ciągły przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia w okresie funkcjonowania SRM JASkółka, to jest przez łącznie 370 dni i obejmowała będzie rok 2023 oraz rok 2024 z przerwą zimową w wykonywaniu usługi polegającej na wdrożeniu i obsłudze systemu odpłatnej, samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w roku 2023 i roku 2024, z zastrzeżeniem § 22 ust. 2 pkt 4) Umowy na wdrożenie i obsługę systemu rowerów miejskich SRM JASkółka w Jastrzębiu-Zdroju, zwanej dalej ,,umową’’. Za okres powyższej przerwy zimowej Operator nie ma prawa do wynagrodzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34000000-7 - Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34431000-7 - Rowery niewyposażone w silniki

35120000-1 - Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

48151000-1 - Komputerowy system sterujący

48220000-6 - Pakiety oprogramowania dla internetu i intranetu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na:
1) zwiększeniu liczby obsługujących stacji rowerowych, w ramach którego zakłada, że ilość stacji rowerowych mieścić się będzie w granicach od 27 do 32.
2) zwiększeniu liczby rowerów, przy założeniu, że liczba rowerów mieścić się będzie w granicy od 90 do 110 rowerów.
3) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;
4) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Operatora w formie pisemnego oświadczenia;
5) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części, w przypadku skorzystania z prawa opcji w części, Zamawiający może realizować prawo opcji wielokrotnie, do wyczerpania ilości opisanej w ust. 1. pkt 1) i pkt 2);
6) skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego dotyczącej zwiększenia liczby rowerów będzie skutkowało obowiązkiem wykonania przez Operatora świadczeń objętych prawem opcji w terminie i za wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z Umową;
7) w ramach realizowanego przez Zamawiającego prawa opcji, Operator ma obowiązek rozszerzenia usługi związanej z prowadzeniem SRM JASkółka o obsługę zwiększonej liczby stacji rowerowych oraz zwiększonej liczby rowerów zgodnie z warunkami Umowy.
2. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji związanego ze zwiększeniem liczby rowerów skutkować będzie zwięk-szeniem miesięcznego wynagrodzenia Operatora, związanego z prowadzeniem SRM JASkółka. Wszelkie postanowienia zawarte w Umowie będą miały zastosowanie również wobec rowerów dostarczonych w ramach prawa opcji.
3. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji oznacza rezygnację z tego prawa. Operatorowi przysługuje wów-czas jedynie wynagrodzenie za realizację usługi wykonanej w ramach podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia i nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia związane z brakiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 75

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: cena roweru w opcji

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas uruchomienia systemu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunku:
– Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum jedną usługę wdrożenia i obsługi systemu rowerów miejskich o wartości minimum 300 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - według za-łącznika nr 3 do SWZ,
2) Oświadczenie podmiotu na zasoby którego powołuje się Wykonawca dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - według załącznika nr 3a do SWZ (jeżeli dotyczy),

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – według załącznika nr 5 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy - według załącznika nr 1 do SWZ,
2) Wycena wdrożenia i obsługi systemu rowerów miejskich SRM JASkółka w Jastrzębiu-Zdroju – według załącznika nr 2 do SWZ
3) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - według za-łącznika nr 3 do SWZ,
4) Oświadczenie podmiotu na zasoby którego powołuje się Wykonawca dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - według załącznika nr 3a do SWZ (jeżeli dotyczy),
5) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – we-dług załącznika nr 4 do SWZ,
6) Oświadczenie podmiotu na zasoby którego powołuje się Wykonawca dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – według załącznika nr 4a do SWZ (jeżeli dotyczy),
7) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – według załącznika nr 4b do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu – jeżeli wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego,
8) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – według załącznika nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy),
9) Pełnomocnictwo – przykładowy wzór – załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy),
10) Oświadczenie o zatrudnieniu - załącznik nr 8 do SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiemtysięcyzłotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wnoszone, zgodnie z art. 97 ustawy Pzp, według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu,
b. gwarancjach bankowych,
c. gwarancjach ubezpieczeniowych,
d. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju o numerze 71 8470 0001 2001 0029 7123 0004.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy PZP, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie złożone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/ Poręczyciela do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Przykładowy wzór pełno-mocnictwa stanowi załącznik nr 7 do SWZ. Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność za realizację zamówienia.
2. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, o czym mowa w Rozdziale 20 SWZ dotyczy każdego z Wykonawców.
3. Obowiązek złożenia oświadczenia, z którego wynikać będą usługi, które wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony Umowy dopuszczają jednak możliwość zmian Umowy w zakresie dotyczącym:
1) zmiany łącznej wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, związanej ze skorzystaniem przez Zamawiającego z prawa opcji;
2) zmiany osób wskazanych w § 16 Umowy;
3) w zakresie Podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub których konieczność ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym Operator powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zmówienia;
4) zmiany terminu realizacji Umowy w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z powodu:
a) warunków atmosferycznych ograniczających możliwość korzystania z SRM JASkółka, przy czym w ta-kim przypadku wynagrodzenie należne Operatorowi zostanie pomniejszone proporcjonalnie do okresu niewykonywania usługi związanej z SRM JASkółka. Zamawiający zakłada, iż może to dotyczyć wy-łącznie terminów rozpoczęcia i zakończenia sezonu rowerowego w danym roku;
b) zmiany obowiązujących przepisów prawnych, w tym przepisów związanych z wystąpieniem epidemii, pandemii lub stanów zagrożenia bezpieczeństwa (wojny, terroryzmu itp.), mającej wpływ na realizację Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie należne Operatorowi zostanie pomniejszone proporcjonalnie do okresu niewykonywania usługi związanej z SRM JASkółka.
5) W zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia Operatora w związku z poniższymi zmianami:
a) obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku wynagrodzenie Operatora wskazane w § 13 Umowy ulegnie stosownemu obniżeniu lub podwyższeniu, z tym, że kwota netto wynagrodzenia nie ulegnie zmianie,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
e) kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia objętego Umową, o których mowa w § 21 niniejszej Umowy.
Warunkiem dokonania zmian Umowy, o których mowa wyżej w ust. 1 i ust. 2, jest złożenie pisemnego wniosku przez Stronę inicjującą wraz ze szczegółowym opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy -strony https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.