eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pionki › Remont osady służbowej leśnictwa KarpówkaOgłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont osady służbowej leśnictwa Karpówka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kozienice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670080750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 62

1.5.2.) Miejscowość: Pionki

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-670

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 612 39 08

1.5.8.) Numer faksu: 48 612 39 08

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kozienice@radom.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozienice.radom.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont osady służbowej leśnictwa Karpówka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d3acc390-c309-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138356

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00409849/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont osady w miejscowości Stoki 60

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kozienice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kozienice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Stroną internetową prowadzonego
postępowania jest: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kozienice
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
4. Zamawiający korzysta w niniejszym postępowaniu z Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kozienice, która umożliwia
Wykonawcy złożenie oferty w postępowaniu, a także komunikację z Zamawiającym. Dostęp do platformy jest dla Wykonawcy
bezpłatny.
5. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się w następujący sposób:
1) przed upływem terminu składania ofert (m.in.: pytania, wnioski o wyjaśnienie treści SWZ): za pośrednictwem poczty elektronicznej
(przy wykorzystaniu znaku sprawy: ZGO.270.4.2.2023) na adres: kozienice@radom.lasy.gov.pl lub platformy elektronicznej
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kozienice
2) składanie ofert odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy w sposób opisany w Rozdziale 13 ust. 2 SWZ;
3) po upływie terminu składania ofert (m.in. wnioski, wezwania, zawiadomienia, przesyłanie oświadczeń, dokumentów, składanie
wyjaśnień): za pośrednictwem Platformy. W sytuacji udokumentowanego braku możliwości wysłania wiadomości za pośrednictwem
Platformy (np. awaria systemu), Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
wskazany w pkt 1 lit. a. W takiej sytuacji, w wiadomości Wykonawca zobowiązany jest podać dane umożliwiające jednoznaczną
identyfikację nadawcy.
6. Zasady komunikacji (informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej za pośrednictwem Platformy):
1) Wykonawca, który zamierza wziąć udział w postępowaniu, musi założyć konto Wykonawcy na Platformie. Rejestracji konta
Wykonawcy można dokonać na stronie:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kozienice
Instrukcja zakładania konta na Platformie oraz składania oferty i zasad komunikacji znajduje się Regulaminie korzystania z platformy
zakupowej (załącznik nr 11 do SWZ).
2) Wykonawca dokonując rejestracji konta swojego podmiotu akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie.
3) Wykonawca składa ofertę w postępowaniu wyłącznie za pośrednictwem Platformy;
4) informacja dotycząca kodowania i czasu odbioru danych:
a) za datę i godzinę złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej złożenia na platformie
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kozienice. Możliwość odszyfrowania i otwarcia plików zawierających ofertę dostępna jest dla
Zamawiającego dopiero po upływie terminu wyznaczonego na otwarcie ofert,
b) za datę i godzinę złożenia oświadczeń, wniosków oraz informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty
elektronicznej zamawiającego kozienice@radom.lasy.gov.pl lub złożenia na platformie.
5) wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć ram min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych: Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 – lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana przeglądarka internetowa w najnowszych wersjach, np.: Firefox, Chrome, Opera,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program do obsługi formatów .pdf np. Acrobat Reader,
f) dopuszczalne formaty przesłanych danych tj. plików o wielkości do 150 MB to: png, jpg, jpeg, gif, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx,
odt, ods, odp, odf, pdf, zip, rar, 7zip, txt, ath, xml, dwg, xades, tar, 7z, eml, msg,
g) czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy o zasadach przetwarzania podanych
przez Panią/Pana danych osobowych (obowiązek informacyjny):
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Kozienice.
2) informacji na temat Pani/Pana danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem biuro@fusion24.pl lub telefonicznie pod numerem 735 008 216;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu
związanym z prowadzonym przez Zamawijacego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa parkingu w
leśnictwie Kociołki”, w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z
późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp;
7) Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w na podstawie umów o powierzenie
danych osobowych, ramach realizowanych przez te podmioty;
8) w związku z przetwarzaniem przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
9) przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, jednakże skorzystanie z tego prawa nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp;
10) przysługuje Pani/Panu prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, niemniej nie ogranicza ono przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymienionego w pkt. 3);
11) przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
12) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO
13) jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:1)
żądania od Administratora, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, usunięcia Pani/Pana danych osobowych; 2) prawo do
przenoszenia
danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO; 3) prawo sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych
osobowych , gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 9. Stosownie do
wymogów wynikających z przepisu art. 19
ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że: 1) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18
ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania
lub załącznikach do tego
protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. (art. 74 ust. 3 ustawy Pzp) 2) Udostępnianie
protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia
2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3
i art. 18 ust. 3–6, stosuje się odpowiednio. (art. 74 ust. 4 ustawy Pzp) 3) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe
są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający
może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. (art.75 ustawy Pzp) 4) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe
są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia
2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. (art. 76 ustawy Pzp) 5) Zgłoszenie
żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.(art. 19 ust. 3 ustawy Pzp) 6) W przypadku danych
osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16
rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego. (art. 269 ust. 2 ustawy Pzp). 8.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych
osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGO.270.4.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje pełny i kompleksowy zakres robót budowlanych polegający na remoncie osady leśnej Karpówka (adres adm. Stoki 60).
Szczegółowy zakres robót przedstawia dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn. „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa obejmująca”:
a) projekt wykonawczy architektoniczny – remontu osady służbowej leśnictwa Karpówka;
b) projekt techniczny – remontu instalacji c.o., wod-kan, cwu i kotłowni opalanej drewnem osady służbowej leśnictwa Karpówka;
c) specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – remontu osady służbowej Karpówka;
d) przedmiary robót..

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp – o wartości do 20 % szacunkowej wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone w szczególności w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego robót, stanowiących przedmiot zamówienia na skutek zmiany warunków atmosferycznych, wystąpienia robót
dodatkowych i zamiennych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert złożonych w postępowaniu, które nie
zostały odrzucone, na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert . Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która
uzyska największą łączną liczbę punktów po zsumowaniu punktów uzyskanych w kryteriach K1+K2.
2. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
K1 Cena oferty brutto 60 %
K2 Wydłużenie terminu gwarancji jakości 40 %
1) punkty przyznawane w kryterium „K1 – cena oferty brutto” będą liczone wg następującego wzoru (maksymalna liczba punktów -
60):
K1 = (CNAJ : CO) x 60
gdzie:
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium,
CNAJ – najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, CO – cena brutto podana w ofercie dla której wynik jest
obliczany.
2) W ramach kryterium „Wydłużenie terminu gwarancji jakości” można otrzymać maksymalnie 30 punktów. Wykonawca zamieści
informację o przyjęciu na siebie zobowiązania do wydłużenia terminu gwarancji jakości poprzez wpisanie odpowiedniej treści w
Formularzu Oferty (załącznik do SWZ). Należy zadeklarować okres w pełnych latach poprzez wpisanie odpowiedniej wartości
Formularzu Ofertowym (załącznik do SWZ). Ocena ofert w ramach przedmiotowego kryterium zostanie dokonana w następujący
sposób: Gwarancja jakości poniżej 4 (czterech) lat: oferta zostanie odrzucona; Gwarancja jakości = 5 (pięć) lat: oferta otrzyma 40
punktów. W przypadku niewypełnienia w Formularzu Oferty dotyczącego kryterium oceny ofert pn. „Wydłużenie terminu gwarancji
jakości” oznaczać to będzie, iż Wykonawca deklaruje minimalny wymagany, tj. 4 letni okres gwarancji jakości a oferta otrzyma 0
punktów w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. W przypadku zadeklarowania dłuższego okresu gwarancji niż 5 lat przy
obliczaniu punktacji przy badaniu i ocenie oferty zostanie on potraktowany, jako okres 5 letni. 4. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach kryteriów, przyjmując zasadę, że 1 punkt = 1%.
5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiać taki sam
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w
kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 6, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu oceny zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania spełnienia następujących warunków udziału w postępowaniu:
1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
3) w zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa następujące, minimalne warunki w zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
 posiadania wiedzy i doświadczenia. Za powyższe Zamawiający uzna dysponowanie doświadczeniem zawodowym odpowiadającym swoim zakresem i charakterem przedmiotowi zamówienia. Warunek w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o podobnym charakterze i zakresie jakie obejmuje niniejsze zamówienie, tj. budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont budynku/ów o wartości 200 000 zł brutto (dwieście tysięcy złotych), wykonane (zakończone) w ramach jednej umowy z podaniem jej wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, które Wykonawca nadal wykonuje, wymagane jest, aby już zrealizowany zakres roboty budowlane (zamówienia) spełniał wymogi opisanego wyżej warunku.
 Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do pełnienia samodzielnej funkcji Kierownika budowy w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równorzędne uprawniające do kierowania robotami budowlanymi. Osoba przewidziana na stanowisko Kierownika budowy musi legitymować się, co najmniej 2-letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub równorzędnych uprawniających do kierowania robotami budowlanymi. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty (z zastrzeżeniem art. 128 ustawy Pzp).
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3)wykaz robót budowlanych wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego u roboty budowlane sługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. W wykazie należy wskazać wyłącznie te roboty budowlane które potwierdzają spełnienie warunku udziału w postępowaniu; 4) wykaz osób, z wykazaniem spełnienia warunku o którym mowa w punkcie 6.1.4.b SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości : 5 000 zł (pięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w:
1) art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp - Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od
dnia unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie
na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia;
3) art. 98 ust. 2 ustawy Pzp - Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku
zwraca wadium Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) którego oferta została odrzucona,
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo
nie upłynął termin do jego wniesienia.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem bankowym na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: na
rachunek bankowy Zamawiającego nr 42 2030 0045 1110 0000 0017 5210 .
5. Wadium wnoszone w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego uznaje się za skutecznie wniesione w momencie
uznania rachunku Zamawiającego przed dniem i godziną wyznaczoną jako ostateczny termin składania ofert.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia wystawiony w postaci elektronicznej. Wykonawca nie opatruje dokumentu elektronicznego
gwarancji lub poręczenia własnym podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.
7. Dokument poręczenia lub gwarancji powinien zawierać informację o udzieleniu poręczenia lub gwarancji na rzecz
Zamawiającego tytułem zapłaty wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są „Remont dachu
na budynku gospodarczym”. Dokument poręczenia/gwarancji powinien być ważny przez cały okres związania ofertą oraz
stanowić zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie
Zamawiającego wypłaty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8. Zwrot albo zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć
do oferty.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie muszą posiadać określonej formy prawnej w celu
złożenia oferty.
4. Zamawiający nie określa dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagań związanych z
realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców.
5. Zapisy w SWZ oraz załącznikach dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu:
1) warunek określony w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 4 lit. a będzie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże posiadanie łącznego doświadczenia określonego w tym
warunku (tj. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania doświadczenia Wykonawców) i wykona roboty budowlane,
do realizacji których te zdolności są wymagane;
2) warunek określony w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 4 lit. b będzie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że samodzielnie dysponuje wymaganym potencjałem osobowym, bądź
wielu Wykonawców łącznie i wykonają roboty budowlane i, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie.
8. W przypadku wspólnego wykazywania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają
poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
9. Jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych
Wykonawców kluczowych zadań dotyczących realizacji robót budolwanych.
11. Po złożeniu oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wszelka korespondencja
będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem wyznaczonym do reprezentowania Wykonawców.
12. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie wraz z ofertą oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający wymaga zawarcia umowy według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, z uwzględnieniem wymagań
zawartych w Karcie gwarancyjnej . Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający
przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą być wprowadzone w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych we wzorze umowy okoliczności oraz gdy zostaną uwzględnione, opisane w
niej warunki wprowadzenia tych zmian.Zmiany Umowy zostały wyszczególnione w załączniku nr 5 do SWZ w § 21 Zmiana
umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kozienice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.