eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sianów › Zakup wyposażenia wypożyczalniOgłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup wyposażenia wypożyczalni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003801083

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 3a

1.5.2.) Miejscowość: Sianów

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-004

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943067034

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mgops@sianow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgops.sianow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wyposażenia wypożyczalni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61035d3a-c3c4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138163

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00011226/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup wyposażenia wypożyczalni

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Pokonać bariery

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-61035d3a-c3c4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl (zwanej dalej „Platformą e-Zamówienia”).

Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia

W sytuacji awarii lub niedostępności Platformy e-Zamówienia, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez Portal e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres email: mgops@sianow.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia

W sytuacji awarii lub niedostępności Platformy e-Zamówienia, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez Portal e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres email: mgops@sianow.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie, 76-004 Sianów, ul. Słowackiego 3a.
• Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie jest daneosobowe@sianow.pl, adres: 76-004 Sianów, ul. Armii Polskiej 30.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
Projekt „Pokonać bariery” jest współfinansowany z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie, 76-004 Sianów, ul. Słowackiego 3a.
• Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie jest daneosobowe@sianow.pl, adres: 76-004 Sianów, ul. Armii Polskiej 30.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
Projekt „Pokonać bariery” jest współfinansowany z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.261.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 51060,98 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego dla osób z niepełnosprawnościami np. łóżek szpitalnych, wózków inwalidzkich, kul, protez itp.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
3) Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.
4) Powody niedokonania podziału (art. 91 ust. 2 ustawy Pzp): Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, ponieważ nie jest to uzasadnione ze względu na specyfikę zamówienia. Przedmiotowe zamówienie ma bowiem charakter dostawy sprzętu jednobranżowego. Ponadto ewentualny podział zamówienia na części groziłby generowaniem nadmiernych kosztów związanych z dostawą sprzętów od różnych Wykonawców.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów biorąc pod uwagę nw. kryteria:
Cena [C]: max. 60 pkt
Gwarancja [G]: max. 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie
to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, na dzień składania ofert,
tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe
środki dowodowe. Oświadczenie należy złożyć
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do
SWZ. 1.2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1
składają odrębnie: 1) wykonawca/każdy spośród
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie
potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 2)
podmiot udostępniający zasoby, na którego
potencjał powołuje się Wykonawca celem
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie
potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje
zasoby Wykonawcy. 1.3. Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest załączyć: 1) pełnomocnictwo lub
inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie
osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego
rejestru), 2) zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, w przypadku polegania na
zasobach podmiotu udostepniającego zasób
Wykonawcy – zgodnie ze wzorem określonym w
Załączniku nr 4, 3) w przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
z treści którego będzie wynikało umocowanie do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno
zawierać w szczególności wskazanie: -
postępowania o zamówienie publicznego, którego
dotyczy, - wszystkich wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby, -
ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego
pełnomocnictwa, b) oświadczenie, z którego wynika,
który zakres zamówienia wykonają poszczególni
wykonawcy – Załącznik nr 3 do SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie
to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, na dzień składania ofert,
tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe
środki dowodowe. Oświadczenie należy złożyć
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do
SWZ. 1.2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1
składają odrębnie: 1) wykonawca/każdy spośród
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie
potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 2)
podmiot udostępniający zasoby, na którego
potencjał powołuje się Wykonawca celem
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie
potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje
zasoby Wykonawcy. 1.3. Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest załączyć: 1) pełnomocnictwo lub
inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie
osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego
rejestru), 2) zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, w przypadku polegania na
zasobach podmiotu udostepniającego zasób
Wykonawcy – zgodnie ze wzorem określonym w
Załączniku nr 4, 3) w przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
z treści którego będzie wynikało umocowanie do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno
zawierać w szczególności wskazanie: -
postępowania o zamówienie publicznego, którego
dotyczy, - wszystkich wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby, -
ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego
pełnomocnictwa, b) oświadczenie, z którego wynika,
który zakres zamówienia wykonają poszczególni
wykonawcy – Załącznik nr 3 do SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
parametry techniczne oferowanego sprzętu–
Załącznik nr 1a, w celu potwierdzenia, że oferowane
urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi w
Załączniku nr 1a markę lub nazwę producenta,
model oraz specyfikację techniczną wraz z
wyszczególnieniem poszczególnych parametrów.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy
swoich zasobów w zakresie zdolności
technicznych/zawodowych stanowi załącznik nr 4
do SWZ
Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1a do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, z którego wynika, który zakres zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy – Załącznik nr 3 do SWZ,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy możliwe jest tylko w granicach określonych w art. 455 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:
a) zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub narzuceniem innych obciążeń publiczno – prawnych związanych z asortymentem będącym przedmiotem umowy;
b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:
- koniecznością wprowadzenia zmian wynikających z dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- niewywiązanie się z terminu zawartego w umowie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć na etapie podpisania umowy.
c) w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z innych okoliczności niezależnych od Stron, których nie dało się przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności.

Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
a) Wykonawca pisemnie wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany oraz podaje propozycję zmiany;
b) Zamawiający pisemnie akceptuje lub odrzuca wniosek;

Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół konieczności - protokół konieczności wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego), itp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.