eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Remont dachu na budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w OtwockuOgłoszenie z dnia 2022-04-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont dachu na budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Otwocku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017085820

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Literacka 8

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 779 35 04

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: srodborow@o2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: glusiotwock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Szkoła Publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dachu na budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Otwocku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aee65648-b8f2-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00138152

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039042/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont pokrycia dachowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://glusiotwock.pl/przetarg-dach/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który jest dostępny pod adresem: https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU (/SOSW2OTWOCK/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej: e-mail: srodborow@o2.pl. 2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie pytań, oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 8.2 i pkt 22 SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy podane w pkt 1 powyżej). 3. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub ID postępowania - tj. Numerem referencyjnym sprawy, tj. SOSW/353/1/2022.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.
2.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 3. Pytania Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ nie muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w punkcie 37 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w punkcie 37 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SOSW/353/1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Remont dachu na budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Otwocku. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają: Opis Przedmiotu Zamówienia – stanowiący Załącznik Nr 1do SWZ; Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar robót (przedmiar ma charakter pomocniczy) – stanowiące Załączniki Nr: 13, 14, 15, 16, 17 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU) stanowiących Załącznik Nr 2 do SWZ. Załączniki szczegółowo wymienione są w punkcie 39 SWZ. Wyżej wymieniona dokumentacja jest załącznikiem do Ogłoszenia o zamówieniu i jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania –adres strony podany jest w punkcie 3.1.) niniejszego Ogłoszenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261910-6 - Naprawa dachów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający podda ocenie oferty niepodlegające odrzuceniu. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert. Uzyskana liczba punktów w ramach opisanych kryteriów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku, zasada zaokrąglenia – jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej;
1.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał/zakończył (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) należycie w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: a) jedną (1) robotę budowlaną która swoim zakresem obejmowała budowę lub rozbudowę/przebudowę lub remont dachu; b) jedną (1) robotę budowlaną która swoim zakresem obejmowała budowę lub rozbudowę/przebudowę lub remont instalacji odgromowej;
Uwaga I: Zamawiający również uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał ww. roboty [a) i b)] w jednym zadaniu (umowie).
Uwaga II: Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego wykazu wykonanych robót z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z punktem 14.2.1.4 i 14.2.1.4.1 SWZ.
Uwaga III: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy dysponują doświadczeniem.
Uwaga IV: W przypadku, gdy ww. zakres robót będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo roboty, o których mowa powyżej.
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: a) jedną osobę wskazaną do pełnienia funkcji kierownika robót, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która jest aktualnie wpisana na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego; b) jedną osobę wskazaną do pełnienia funkcji kierownika robót, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, która jest aktualnie wpisana na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego.
Uwaga I: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wskaże do realizacji zamówienia jedną lub dwie osoby posiadające wszystkie wymagane ww. uprawnienia.
Uwaga II: Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.).
Uwaga III: Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego wykazu osób, zgodnie z punktem 14.2.1.5 SWZ.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli warunek określony w punkcie 1 (odpowiednio w pkt 13.1.4.1 SWZ) spełnia co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie 2 (odpowiednio w pkt 13.1.4.2 SWZ), oceniane będzie łącznie.
4. W przypadku polegania na zasobach innego Podmiotu (art. 118 ustawy Pzp) Zamawiający wymaga, by Podmiot na zasobach którego polega Wykonawca samodzielnie wykazał spełnienie warunku określonego w punkcie 1 (odpowiednio w pkt 13.1.4.1 SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: [Numeracja zgodna z SWZ]: 14.2 Podmiotowe środki dowodowe, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego: 14.2.1.1 Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ.14.2.1.2 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 12 do SWZ;14.2.1.2.2 W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji Podmiotów udostępniających zasoby oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, składa każdy z tych Podmiotów, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 12a do SWZ; 14.2.1.3 Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;14.2.1.3.1 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia ww. dokumentów (wskazanych w punkcie 14.2.1.3 SWZ), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;14.11.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: Zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 14.2.1.3 SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument/ty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 14.11.2 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu/ów, o których mowa w punkcie 14.11.1 SWZ zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, z zachowaniem terminu określonego w punkcie 14.11.1 SWZ.14.11.3 Do postanowień treści punktu 14.11.1 SWZ i 14.11.2 SWZ postanowienia treści punktu 14.2.1.3 SWZ stosuje się odpowiednio. 14.11.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Szczegółowe informacje zawarte są w punktach 14.2 i 14.11 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: [Numeracja zgodna z SWZ]: 14.2 Podmiotowe środki dowodowe, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, obejmują: 14.2.1.4 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ; 14.2.1.4.1 Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w punkcie 14.2.1.4 SWZ, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył; 14.2.1.5 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ.
14.3 Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w punkcie 14.2.1.4, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta ma być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą (zgodnie z treścią punktu 21.11 SWZ):
1)Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ;
2)Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, składane przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ;
3)Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składane przez Podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4a do SWZ - jeśli dotyczy;
4)Oświadczeniestanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ;
5)Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane przez Podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5a do SWZ - jeśli dotyczy;
6)Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę, wymagane postanowieniami punktów 13.4 i 14.1.3 SWZ, sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do SWZ, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych Podmiotów - jeśli dotyczy;
7)Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagane postanowieniami punktu 15.6 SWZ, sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do SWZ - jeśli dotyczy;
8)Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;
9)w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu zawarcia umowy;
10)dowód wniesienia wadium zgodnie z postanowieniami punktu 20 SWZ;
11)Wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych i 00/100).Szczegółowe zapisy dotyczące wadium zostały określone w punkcie 20 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. 2.Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum/żaden ze wspólników spółki cywilnej (ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz przesłanki w art. 109 ust. 1 pkt 4 i pkt 8 ustawy Pzp. 3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 i Załącznik Nr 5 do SWZ. 4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 do SWZ (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy dopuszczalna jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach na warunkach ściśle określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy – Załącznik Nr 2 do SWZ – w § 18.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-17 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa podpisaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-17 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Zamawiający nie przewiduje: rozliczania w walutach obcych; zawarcia umowy ramowej; zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
2.Wszystkie rozliczenia związane z niniejszym zamówieniem będą prowadzone w PLN.
3. Z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r., poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.