eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarosław › Dostawa warzyw do kuchni szpitalnejOgłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa warzyw do kuchni szpitalnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ IM.PROF.ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO W JAROSŁAWIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296638

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 18

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 621 46 11

1.5.8.) Numer faksu: 16 621 24 45

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spzozjaroslaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzozjaroslaw.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa warzyw do kuchni szpitalnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c983d6d6-9afc-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138147

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039343/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 Dostawa warzyw i owoców mrożonych oraz ryb i przetworów rybnych z podziałem na części

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00051138

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-3502/04/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 276664,92 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 cebula:
dostawa od V 2023r do IV 2024.
(z wyłączeniem VI-VII 2023r). 300 kg/mc cała, ścisła, jędrna, czysta, wystarczająco sucha bez uszkodzeń objawów wyrośnięcia lub kiełkowania, kształt kulisty, lekko spłaszczony lub wydłużony, skóra ciemno-żółta, miąższ biało kremowy, masa ok.120g
2 cebula zielona ( pęcz.250g):
dostawa w m-cach:
IV.2023-VII.2023r. 300 pęczków(250g)/mc bez plam, zanieczyszczeń obcych ( części traw, chwastów), liście żywo-zielone, czyste

4.5.3.) Główny kod CPV: 03221113-1 - Cebula

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03221100-7 - Warzywa korzeniowe i bulwiaste

4.5.5.) Wartość części: 9630,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Czosnek:
dostawa:
od V 2023r do IV 2024r.
15 kg/mc główki kompletne, średniej wielkości, nieprzerośnięty, jędrny, krajowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 03221110-0 - Warzywa korzeniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03221000-6 - Warzywa

4.5.5.) Wartość części: 3628,80 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 buraki ćwikłowe:
dostawa:
od V 2023 do IV 2024r.
700kg/mc średni lub duży, zdrowy, czysty, średnica korzenia
7-9cm, soczyste, słabo widoczne pierścienie, ciemno – czerwony,
2 marchew:
dostawa:
od V 2023r do IV 2024r.
1300 kg/mc niezdrewniałe, proste, kształtne ( bez rozwidleń i bocznych rozgałęzień) średnia lub duża, umyta, zdrowa, jędrna, barwa czerwono-pomarańczowa, obcinana, niepopękana, bez uszkodzeń,

4.5.3.) Główny kod CPV: 03221000-6 - Warzywa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03221112-4 - Marchew

03221111-7 - Burak ćwikłowy

4.5.5.) Wartość części: 56397,60 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 pietruszka korzeń
dostawa:
od IX.2023r. do IV.2024r.
300kg/mc średnia lub duża, świeża, obcinana, korzenie ( bez rozwidleń i bocznych rozgałęzień), zdrowe umyte, bez uszkodzeń, miąższ jędrny kremowy, aromatyczny, waga korzenia min. 150g, wielkość korzenia 15-20cm, średnica 3-4 cm.
2 pietruszka zielona nać (pęcz. 100g)
dostawa:
od IV.2023r. do VI.2023r. i IX.2023-XI.2023r. 300 pęczków bez plam, pożółkłych i zaschniętych części, pędów kwiatostanowych i innych zanieczyszczeń obcych (części traw i chwastów) czysta, o gładkich liściach zielonych,
3 pietruszka zielona (z korzeniem pęcz.250g) dostawa:
od V.2023 - VIII.2023r. 300 pęczków bez plam i pożółkłych i zaschniętych części, pędów kwiatostanowych i innych zanieczyszczeń obcych ( części traw i chwastów) czysta,

4.5.3.) Główny kod CPV: 03221000-6 - Warzywa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03221110-0 - Warzywa korzeniowe

4.5.5.) Wartość części: 14637,60 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 por
dostawa:
od VII.2023r.- IV.2024r.

250 kg/mc bez pędów nasiennych, z usuniętymi nieświeżymi lub zwiędniętymi liśćmi oraz przyciętymi końcówkami liści i korzeni, biała lub zielonkawobiała część pora powinna stanowić, co najmniej jedną trzecią całkowitej długości lub połowę części osłoniętej, długość łodygi 20-30cm,
2 seler korzeniowy
dostawa:
od VII.2023r. do IV.2024r.


600 kg/mc kształtne, twarde, jędrne, bez pustych przestrzeni na przekroju podłużnym, czyste, bez stłuczeń i ordzawienia skórki, zdrowe, bez oznak wyrastania pędu kwiatostanowego, barwa skórki korzenia szaro-biała, miąższ ścisły o zapachu selerowo-jabłkowym, miąższ kremowo- biały, waga korzenia (okres letni) min.250g, (okres zimowy) masa 300-400g

4.5.3.) Główny kod CPV: 03221000-6 - Warzywa

4.5.5.) Wartość części: 24717,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 kapusta kiszona z marchewką
dostawa: od III.2023r do II.2024r. W dniu dostawy wymagany termin minimum 30 dni przydatności do spożycia.


350 kg/mc. krajanka kapusty jędrna i twarda z dodatkiem startej marchewki, dobrej, jakości, o barwie białej, bez śladów pleśni, bez posmaku goryczki, bez dodatku octu

4.5.3.) Główny kod CPV: 03221000-6 - Warzywa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15331142-4 - Kapusta przetworzona

4.5.5.) Wartość części: 19845,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 ogórki kiszone
dostawa: od III 2023r do II 2024r. W dniu dostawy wymagany termin minimum 30 dni przydatności do spożycia.

300 kg/mc. solony z umiarem, twardy bez śladów pleśni, wielkość od 6 do 10cm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03221000-6 - Warzywa

4.5.5.) Wartość części: 30618,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 kapusta biała młoda
(masa główki ok.1kg)
dostawa:
od V.2023r.- VII.2024r.


500 szt./mc;
świeża, zdrowa, jędrna, nieuszkodzona, główki średniej wielkości czyste, bez szkodników
2 kapusta biała
dostawa:
od VIII.2023r. do IV.2024r.
800 kg/mc; główka twarda o jasno zielonym kolorze o bardzo dobrej strukturze wewnętrznej (okres zimowy) waga główki 2-4kg, kapusta głowiasta biała, liście w główce ściśle ułożone

3 ogórki gruntowe
dostawa:
od VII.2023r do VIII.2024r.


250 kg/mc świeży, twardy, średniej wielkości, bez uszkodzeń, odznaczać się mają bardzo dobrą zdrowotnością, kształtne, skórka delikatna, intensywnie zielone, niedopuszczalny smak gorzki
4 papryka czerwona
dostawa:
od VIII.2023 do X.2024r.

50 kg/mc świeża, zdrowa, jędrna, nieuszkodzona, główki średniej wielkości w wadze 200 – 400g, bez szkodników
5 papryka zielona – żółta dostawa:
od VIII.2023 do X.2024r.

50 kg/mc świeża, zdrowa, jędrna, nieuszkodzona, główki średniej wielkości w wadze 200 – 400g, bez szkodników

4.5.3.) Główny kod CPV: 03221000-6 - Warzywa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03221410-3 - Kapusta

03221230-7 - Papryka

4.5.5.) Wartość części: 20800,80 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 kapusta czerwona
dostawa:
od VIII.2023r. do IV.2024r.

100 kg/mc. główka średniej wielkości, bardzo zwarta, liście fioletowo- zielone, świeża, zdrowa, jędrna, nieuszkodzona,

4.5.3.) Główny kod CPV: 03221000-6 - Warzywa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03221410-3 - Kapusta

4.5.5.) Wartość części: 1733,40 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 kapusta włoska
dostawa:
od VIII.2023r. do II.2024r.

60 kg/mc główki średniej wielkości, bardzo zwarta, waga główki 1,1 do 1,6 kg, główka kulista okryta dużymi, zielonymi i pomarszczonymi liściami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03221000-6 - Warzywa

4.5.5.) Wartość części: 1386,72 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 cytryny
dostawa: od III.2023r. do II.2024r.
70 kg/mc
zdrowe, bez plam ( bez objawów gnicia i pleśni)
2 ogórki szklarniowe
dostawa: od III.2023r.-VI.2023r. i od X.2023r.do IV.2024r.

50 kg/mc. świeże, twarde, średniej wielkości, bez uszkodzeń, azotany i azotyny bez przekroczenia obowiązującej normy.
3 papryka szklarniowa czerwona dostawa: od III.2023r. - VII.2023r. i od X.2023r. – II.2024r. 70 kg/mc świeża, zdrowa, jędrna, nieuszkodzona, główki średniej wielkości w wadze 200 – 400g, bez szkodników
4 pomidor szklarniowy
dostawa: od III.2023r.- VII.2023r. i X.2023r. – II.2024r.

50kg/mc. czyste, czerwone, w przekroju bez białych przebarwień, świeży, dojrzały, zdrowy, twardy, średniej wielkości
5 kapusta pekińska z chłodni (około 1kg); dostawa: od III.2023r. do V.2023r. i X.2023r.-II.2024r.
60szt/mc świeża, średnia wielkość, nieuszkodzona, bez posmaku goryczki

4.5.3.) Główny kod CPV: 03221000-6 - Warzywa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03221410-3 - Kapusta

4.5.5.) Wartość części: 29680,69 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 pomidor gruntowy kl. I
dostawa: od VIII.2023r. – IX.2024r.
650 kg/mc. świeży, dojrzały, zdrowy, twardy, średniej wielkości
2 pomidor gruntowy kl. II
dostawa: od VIII.2023 – IX.2024r. 450 kg/mc świeży, dojrzały zdrowy, twardy, bez uszkodzeń i pleśni.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03221000-6 - Warzywa

4.5.5.) Wartość części: 6484,20 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 botwina pęcz. 250g
dostawa: V.2023r.-IX.2023r.
100 pęczków /mc bez plam, pożółkłych i zaschniętych części, bez zanieczyszczeń obcych (części traw, chwastów), czysta, świeża
2 cukinia;
dostawa: od VI.2023r.- XII.2023r.
150kg/mc owoc o kształcie cylindrycznym, skórka gładka z połyskiem, dł. owoc. 20-30cm o masie 0,5kg - 1,5kg, zdrowa, bez uszkodzeń mechanicznych
3 dynia konsumpcyjna;
dostawa: od VII.2023r.- XII.2023r.
400kg/mc świeża, zdrowa, czysta, bez uszkodzeń mechanicznych,
4 fasola szparagowa
dostawa: od VI.2023r. – IX.2023r.
30 kg/mc świeża, zdrowa, nie łykowata
5 jarmuż;
dostawa: od V.2023r. – XII.2023r. 100szt/mc liście bez plam, pożółkłych i zaschniętych części, czyste, wolne od chorób i owadów.
7 sałata zielona/lodowa (200-300g)
dostawa: od V.2023r. do X.2023r.
400 szt./mc świeża, liście czyste, bez posmaku goryczki, nieuszkodzone
8 rzodkiewka pęcz.(200g)
dostawa: od V.2023r. - VII.2023r.
300 pęcz/mc. świeża, zdrowa, bez posmaku goryczki, pęczki rzodkiewki średniej wielkości

9 rzodkiew biała / rzepa;
dostawa: od X.2023r – I.2024r 40kg/mc świeża, zdrowa, jędrna, nierobaczywa nieuszkodzona
10 szczypiorek pęcz (100g)
dostawa: od V.2023r. do X.2023r. 100 pęczków (100g) /mc. bez plam, pożółkłych i zaschniętych części, bez pędów kwiatostanowych i innych zanieczyszczeń obcych ( części traw, chwastów), liście żywo-zielone, smaczne i aromatyczne
11 kapusta pekińska (ok.1kg)
dostawa w okresie VI.2023r.- VII.2023i od IX.2023 doXII.2023r.
60 szt. /mc. świeża, zdrowa, jędrna, nieuszkodzona, główki średniej wielkości, bez szkodników
12 koper zielony (100g)
dostawa: od V.2023r. do X.2023r. 200 pęczków liście świeże, czyste, zielone bez pędów kwiatostanowych i innych zanieczyszczeń
13 kalarepa – sztuka nie mniejsza niż 300 gr. dostawa: od V.2023r – VI.2023r i od IX.2023 do X.2023r 60szt/mc jędrna, zielona, nie zdrewniała i bez uszkodzeń
14 szpinak
dostawa: od V.2023-VI.2023 i IX.2023 –X.2023r 60kg barwa zielona, świeży, liście czyste, nieuszkodzone.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03221000-6 - Warzywa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03221100-7 - Warzywa korzeniowe i bulwiaste

03221110-0 - Warzywa korzeniowe

03110000-5 - Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa

4.5.5.) Wartość części: 24393,43 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 ziemniaki
dostawa: od IX.2023r. do VI.2024r.
4000 kg/mc. średnie, konsumpcyjne, o barwie żółtej, świeże, czyste, zdrowe, niezazielone, jednolite odmianowo
2 ziemniaki młode
dostawa: od VII.2023r – VIII.2023r. 6000 kg/mc. średnie lub duże, jednolitej odmiany, konsumpcyjne, bulwy okrągło-owalne, miąższ żółty,

4.5.3.) Główny kod CPV: 03221000-6 - Warzywa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03212100-1 - Ziemniaki

4.5.5.) Wartość części: 49408,32 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Niezgodność zapisu w umowie w § 2 ust 1 z terminem dostaw (opis przedmiotu zamówienia), gdzie terminy dostaw wykraczały poza okres obowiązywania umowy wskazany w wyżej wymienionym w § 2 ust 1 Umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Niezgodność zapisu w umowie w § 2 ust 1 z terminem dostaw (opis przedmiotu zamówienia), gdzie terminy dostaw wykraczały poza okres obowiązywania umowy wskazany w wyżej wymienionym w § 2 ust 1 Umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Niezgodność zapisu w umowie w § 2 ust 1 z terminem dostaw (opis przedmiotu zamówienia), gdzie terminy dostaw wykraczały poza okres obowiązywania umowy wskazany w wyżej wymienionym w § 2 ust 1 Umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Niezgodność zapisu w umowie w § 2 ust 1 z terminem dostaw (opis przedmiotu zamówienia), gdzie terminy dostaw wykraczały poza okres obowiązywania umowy wskazany w wyżej wymienionym w § 2 ust 1 Umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Niezgodność zapisu w umowie w § 2 ust 1 z terminem dostaw (opis przedmiotu zamówienia), gdzie terminy dostaw wykraczały poza okres obowiązywania umowy wskazany w wyżej wymienionym w § 2 ust 1 Umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14700 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24360 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14700 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU SAUERKRAUT SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6182168931

7.3.3) Ulica: Łódzka 141

7.3.4) Miejscowość: Kalisz

7.3.5) Kod pocztowy: 62-800

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14700 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 18000

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 36000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU SAUERKRAUT SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6182168931

7.3.3) Ulica: Łódzka 141

7.3.4) Miejscowość: Kalisz

7.3.5) Kod pocztowy: 62-800

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Niezgodność zapisu w umowie w § 2 ust 1 z terminem dostaw (opis przedmiotu zamówienia), gdzie terminy dostaw wykraczały poza okres obowiązywania umowy wskazany w wyżej wymienionym w § 2 ust 1 Umowy

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Niezgodność zapisu w umowie w § 2 ust 1 z terminem dostaw (opis przedmiotu zamówienia), gdzie terminy dostaw wykraczały poza okres obowiązywania umowy wskazany w wyżej wymienionym w § 2 ust 1 Umowy

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1350 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1890 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1350 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tropicana Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 684-22-95-482

7.3.3) Ulica: Pużaka 49

7.3.4) Miejscowość: Krosno

7.3.5) Kod pocztowy: 38-400

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1350 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Niezgodność zapisu w umowie w § 2 ust 1 z terminem dostaw (opis przedmiotu zamówienia), gdzie terminy dostaw wykraczały poza okres obowiązywania umowy wskazany w wyżej wymienionym w § 2 ust 1 Umowy

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Niezgodność zapisu w umowie w § 2 ust 1 z terminem dostaw (opis przedmiotu zamówienia), gdzie terminy dostaw wykraczały poza okres obowiązywania umowy wskazany w wyżej wymienionym w § 2 ust 1 Umowy

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 22428 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 64206 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 22428 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Stanisław Zięba

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7941122992

7.3.3) Ulica: Św. Jana Pawła II

7.3.4) Miejscowość: Zarzecze

7.3.5) Kod pocztowy: 37-205

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 22428 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Niezgodność zapisu w umowie w § 2 ust 1 z terminem dostaw (opis przedmiotu zamówienia), gdzie terminy dostaw wykraczały poza okres obowiązywania umowy wskazany w wyżej wymienionym w § 2 ust 1 Umowy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.