eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iłża › Termomodernizacja szkół podstawowych w Pakosławiu i Jasieńcu Iłżeckim Górnym w gminie IłżaOgłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja szkół podstawowych w Pakosławiu i Jasieńcu Iłżeckim Górnym w gminie Iłża

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA IŁŻA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 11

1.5.2.) Miejscowość: Iłża

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ilza@ilza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ilza.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ilza.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja szkół podstawowych w Pakosławiu i Jasieńcu Iłżeckim Górnym w gminie Iłża

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae59acb3-963c-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138037

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030728/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Termomodernizacja szkół podstawowych w Pakosławiu i Jasieńcu Iłżeckim Górnym w gminie Iłża

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00036950

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGP.271.1.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Termomodernizacja szkół podstawowych w Pakosławiu i Jasieńcu Iłżeckim Górnym w gminie Iłża”
Szczegółowy zakres obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowych, a następnie wykonanie robót budowlanych na podstawie projektów:

1) Termomodernizacja szkoły podstawowej w Pakosławiu.
Zakres termomodernizacji szkoły podstawowej w Pakosławiu obejmuje:

- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
- Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej,
- Wymiana źródła ciepła,
- Montaż powietrznej pompy ciepła,
- Ocieplenie stropodachu kotłowni,
- Ocieplenie stropodachu szkoły,
- Wymiana stolarki okiennej kotłowni,
- Wymiana stolarki okiennej szkoły,
- Wymiana drzwi zewnętrznych kotłowni,
- Wymiana drzwi zewnętrznych szkoły,
- Ocieplenie ścian zewnętrznych kotłowni,
- Ocieplenie ścian zewnętrznych szkoły,
- Wymiana oświetlenia,
- Budowa instalacji PV do 50 kW.

Zamawiający nie wymaga ponownego montażu masztów antenowych. Materiały z demontażu należy przekazać Zamawiającemu.

2) Termomodernizacja szkoły podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym.
Zakres termomodernizacji szkoły podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym obejmuje:
- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
- Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej,
- Doposażenie źródła ciepła w powietrzną pompę ciepła,
- Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
- Wymiana stolarki okiennej,
- Wymiana drzwi zewnętrznych,
- Ocieplenie ścian zewnętrznych cokołowych i fundamentowych,
- Wymiana oświetlenia,
- Budowa instalacji PV do 50 kW.

Zamówienie realizowane w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” ze środków Programu Rządowego Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45317100-3 - Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych

45317400-6 - Instalowanie urządzeń filtrujących

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

51112000-0 - Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71251000-2 - Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

09330000-1 - Energia słoneczna

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5395000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5556000,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.