eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radzanów › Sukcesywna dostawa oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Radzanów.Ogłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Radzanów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADZANÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223942

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: BN

1.5.2.) Miejscowość: Radzanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-807

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: (48) 613 63 62

1.5.8.) Numer faksu: (48) 613 63 62 w.28

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@radzanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugradzanow.bip.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e05edfda-9d4d-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Radzanów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e05edfda-9d4d-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137984

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045556/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Radzanów.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00059302

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TDZ.ZP.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup i dostawa oleju opałowego do dwóch szkół podstawowych na terenie Gminy Radzanów. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: sukcesywną dostawę do zbiorników zlokalizowanych w niżej wymienionych obiektach:
- budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie, Bukówno 1, 26-807 Radzanów ( 18 000 l)
- budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rogolinie, Rogolin 4A, 26-807 Radzanów, (42 000 l)

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego dla potrzeb szkół z terenu Gminy Radzanów w planowanej łącznej ilości 60 000 litrów w okresie 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Olej powinien spełniać wymagania Zamawiającego /Upoważnionego, zgodnie z zapisami niniejszej SWZ. Dostarczany olej opałowy powinien spełniać odpowiednie wymagania jakościowe i musi charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż poniżej wymienione:
a) gęstość w temp. 15ºC (nie wyższa niż) 860 kg/m³
b) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC (nie większa niż) 6 mm2/s
c) temperatura płynięcia (nie wyższa niż) -20ºC
d) temperatura zapłonu (nie mniejsza niż) 55ºC
e) zawartość wody (nie wyższa niż) 200 mg/kg
f) zawartość siarki (nie więcej niż) 0,20%
g) wartość opałowa (nie mniejsza niż) 42 MJ/kg
h) zawartość znacznika (nie wyższa niż) 9 mg/l
i) barwa czerwona

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Brak ofert

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.