eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Dostawa sortów mundurowych leśnika i środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Suwałki w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-03-15

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sortów mundurowych leśnika i środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Suwałki w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suwałki

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Suwałki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790504898

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 875664295

1.5.8.) Numer faksu: 875662878

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: suwalki@bialystok.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.suwalki.bialystok.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sortów mundurowych leśnika i środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Suwałki w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf5f0fe2-c24c-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137664

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00135394/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sortów mundurowych leśnika i środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Suwałki w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suwalki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suwalki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy https://platformazakupowa.pl, i są dostępne przy każdym postępowaniu na platformie https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz w instrukcji dla wykonawców dostępnej na platformie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suwalki

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”). Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suwałki, tel. +48 87 566 42 95, fax. +48 87 566 28 78, e-mail:
suwalki@bialystok.lasy.gov.pl. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Szczegóły określa pkt 23 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pod nazwą: „Dostawa sortów mundurowych leśnika i środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Suwałki w 2023 r.“
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
Część nr 1 – Dostawa sortów mundurowych leśnika dla pracowników Nadleśnictwa Suwałki w 2023 r.
Część nr 2 – Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Suwałki w 2023 r.

1) Opis dot. Części nr 1 – Dostawa sortów mundurowych leśnika dla pracowników Nadleśnictwa Suwałki w 2023 r.
Elementy umundurowania powinny odpowiadać wzorcom określonym w:
a) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie wzoru mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. 2007, nr 51, poz. 342).
b) Zarządzeniu nr 65 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych.
c) Zarządzenie nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 14 marca 2005 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika.

2) Powyższe akty prawne oraz dokumentacja techniczno – technologiczna mundurów leśnika oraz fotograficzna dokumentacja sortów są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Rozwojowo – Wdrożeniowego lasów Państwowych w Bedoniu oraz stronie :
a) wykaz oraz teksty aktów prawnych dotyczących sortów mundurowych jest dostępny pod linkiem: http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne#.VPAXNeH1qes
b) szczegółowy opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczno – technologiczna zamieszczona pod linkiem:
http://www.bedon.lasy.gov.pl/dokumentacja-techniczno-technologiczna#.VsRrCBbxKM8
c) dokumenty wskazane w pkt. 3.2 pkt 2 SWZ:
https://www.gov.pl/web/dglp/zarzadzenia-i-decyzje
http://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/

Warunki wykonywania zamówienia:
A. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest do prowadzenia w trakcie obowiązywania umowy punktu wydawania umundurowania na terenie województwa podlaskiego, czynnego, co najmniej w dni robocze od poniedziałku do piątku co najmniej w godz. od 9:00 do 15:00 gwarantującego możliwość przymiarki i odbioru upoważnionym pracownikom Zamawiającego.
B. Na formularzu ofertowym Wykonawca wskaże adres ww. punktu wydawania z potwierdzeniem dni i godzin otwarcia ww. punktu.
C. Zamawiającemu oraz upoważnionym przez niego pracownikom przysługuje prawo do odbioru przedmiotu dostawy bezpośrednio w ww. punkcie wydawania.
D. Wykonawca ponosi koszty wymiany i reklamacji dostarczonych artykułów.
E. Dostawy będą realizowane sukcesywnie przy zachowaniu następujących form realizacji zamówienia:
a) po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, dostarczenie zamówienia przez Wykonawcę na własny koszt do siedziby Zamawiającego,
b) indywidualne złożenie zamówienia i odbiór osobisty przez uprawnione osoby, wskazane przez Zamawiającego na liście stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, w punkcie wydawania Wykonawcy
F. Dostawy będą realizowane sukcesywnie przy zachowaniu form realizacji zamówienia, o których mowa w pkt E, w uzgodnionych ilościach, rozmiarach, rodzajach sortymentu w terminach, nie dłuższych niż 30 dni od złożenia zamówienia.
G. Zamawiający zastrzega, że zapłata należności będzie dokonywana tylko za rzeczywiście odebrane artykuły, a realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie.
H. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości poszczególnych elementów odzieży w trakcie realizacji umowy w zależności od potrzeb osób uprawnionych do jego odbioru, pod warunkiem, iż wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zwiększeniu.
I. Dopuszcza się możliwość redukcji lub zwiększenia przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia o max. 30% wartości zamówienia, w zależności od potrzeb osób uprawnionych do jego odbioru.
J. Wykonawca zapewni zgodną z opisem przedmiotu zamówienia (liczoną od daty dostawy/odbioru przez osoby uprawnione) 24 miesięczną gwarancję na dostarczone przedmioty zamówienia na warunkach określonych w umowie.
K. Wykonawca ponosi koszty wymiany i reklamacji dostarczonych artykułów.
L. Strony ustalają również, że określone w załączniku nr 2 i 3 do SWZ ilości przedmiotu umowy są wielkościami szacunkowymi i nie zobowiązują Zamawiającego do realizacji zamówienia w pełnych ilościach.

Termin realizacji całego zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2023 roku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18200000-1 - Odzież wierzchnia

18300000-2 - Części garderoby

18800000-7 - Obuwie

18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

18140000-2 - Dodatki do odzieży roboczej

18400000-3 - Odzież specjalna i dodatki

35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

A. Art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn zm. - „PZP”). W ramach realizacji Umowy Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy takie same (analogiczne) jak opisane w SWZ („Opcja”). Skorzystanie z Opcji może nastąpić przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
B. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
C. Przedmiotem Opcji będą dostawy analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie cenowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z dostaw wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie cenowym stanowiącym część Oferty).
D. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 30 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 3 wzoru umowy – stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
E. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych dostaw zawarte w kosztorysie cenowym stanowiącym część Oferty.
F. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.
2. W związku z tym, iż dokonano szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i precyzyjnie określono wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, termin wykonania zamówienia, warunki gwarancji, parametry techniczne i jakościowe, przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert, przypisując mu odpowiednią wagę procentową:
3. Kryteria oceny ofert:
a) Cena – C, waga 60%, sposób obliczenia ceny:
C= (C minimalna/C badana)x 100 punktów, przy czym 1% odpowiada 1 pkt.
b) Termin otwarcia punktu wydawania - T, 40%, sposób obliczenia ceny:
• Punkt czynny poniedziałek – piątek, co najmniej
w godz. 9:00-15:00 - 0 pkt
• Punkt czynny dodatkowo 1 sobota w miesiącu - 10 pkt
• Punkt czynny dodatkowo 2 soboty w miesiącu - 20 pkt
• Punkt czynny dodatkowo 3 soboty w miesiącu - 30 pkt
• Punkt czynny dodatkowo 4 soboty w miesiącu - 40 pkt
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów obliczoną wg następującego wzoru:

P = C + T
gdzie:
P - łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w ramach kryterium ,,Cena ofertowa'',
T - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w ramach kryterium „Termin otwarcia punktu wydawania''.

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy do siedziby Zamawiającego.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania (końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się a końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt ).

Ocena w zakresie kryteriów zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza oferty” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin otwarcia punktu wydawania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pod nazwą: „Dostawa sortów mundurowych leśnika i środków ochrony indywidualnej
oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Suwałki w 2023 r.“
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
Część nr 1 – Dostawa sortów mundurowych leśnika dla pracowników Nadleśnictwa Suwałki w 2023 r.
Część nr 2 – Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa
Suwałki w 2023 r.

1) Opis dot. Części nr 2 – Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników
Nadleśnictwa Suwałki w 2023 r.
A. Odzież i obuwie BHP powinny odpowiadać wzorcom określonym w:
a) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony
indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).
b) Protokole dodatkowym nr 24 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zawartego dnia 29 styczeń 1998 r. i wpisanego do Rejestru Ponadzakładowych
Układów Zbiorowych Pracy pod numerem U-XLIII, zawartym w dniu 25 listopada 2014 roku.
c) Protokole dodatkowym nr 26 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zawartego dnia 29 stycznia 1998 r. i wpisanego do Rejestru Ponadzakładowych
Układów Zbiorowych Pracy pod numerem U-XLIII, zawartym w dniu 2 0 marca 2017 r.
B. Odzież ochronna i obuwie bhp powinny odpowiadać wzorcom określonym w polskich Normach oraz powinny posiadać
oznakowanie symbolem CE potwierdzające spełnienie wymagań uregulowanych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o
systemie ocen zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz.U. 2019, poz. 544) w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony
indywidualnej.
C. Kolorystyka ubrań roboczych/ochronnych powinna nawiązywać do kolorystyki określonej dla terenowego munduru
leśnika, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie wzorów munduru leśnika.
2) Powyższe akty prawne oraz dokumentacja techniczno – technologiczna mundurów leśnika
oraz fotograficzna dokumentacja sortów są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Rozwojowo – Wdrożeniowego lasów
Państwowych w Bedoniu oraz stronie :
a) wykaz oraz teksty aktów prawnych dotyczących sortów mundurowych jest dostępny pod linkiem:
http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne#.VPAXNeH1qes
b) szczegółowy opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczno – technologiczna
zamieszczona pod linkiem:
http://www.bedon.lasy.gov.pl/dokumentacja-techniczno-technologiczna#.VsRrCBbxKM8
c) dokumenty wskazane w pkt. 3.2 pkt 2 SWZ:
https://www.gov.pl/web/dglp/zarzadzenia-i-decyzje
http://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/

Warunki wykonywania zamówienia:
A. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest do prowadzenia w trakcie obowiązywania umowy punktu wydawania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego na terenie województwa podlaskiego, czynnego, co najmniej w dni robocze od poniedziałku do piątku co najmniej
w godz. od 9:00 do 15:00 gwarantującego możliwość przymiarki i odbioru upoważnionym pracownikom Zamawiającego.
B. Na formularzu ofertowym Wykonawca wskaże adres ww. punktu wydawania z potwierdzeniem dni i godzin otwarcia ww.
punktu.
C. Zamawiającemu oraz upoważnionym przez niego pracownikom przysługuje prawo do odbioru przedmiotu dostawy
bezpośrednio w ww. punkcie wydawania.
D. Wykonawca ponosi koszty wymiany i reklamacji dostarczonych artykułów.
E. Dostawy będą realizowane sukcesywnie przy zachowaniu następujących form realizacji zamówienia:
a) po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, dostarczenie zamówienia
przez Wykonawcę na własny koszt do siedziby Zamawiającego,
b) indywidualne złożenie zamówienia i odbiór osobisty przez uprawnione osoby, wskazane przez Zamawiającego na liście
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, w punkcie wydawania Wykonawcy
F. Dostawy będą realizowane sukcesywnie przy zachowaniu form realizacji zamówienia, o których mowa w pkt E, w
uzgodnionych ilościach, rozmiarach, rodzajach sortymentu w terminach, nie dłuższych niż 30 dni od złożenia zamówienia.
G. Zamawiający zastrzega, że zapłata należności będzie dokonywana tylko za rzeczywiście odebrane artykuły, a realizacja
przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie.
H. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości poszczególnych elementów odzieży w trakcie realizacji umowy w
zależności od potrzeb osób uprawnionych do jego odbioru, pod warunkiem, iż wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zwiększeniu.
I. Dopuszcza się możliwość redukcji lub zwiększenia przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia o max. 30% wartości zamówienia, w zależności od potrzeb osób uprawnionych do jego odbioru.
J. Wykonawca zapewni zgodną z opisem przedmiotu zamówienia (liczoną od daty dostawy/odbioru przez osoby uprawnione) 24 miesięczną gwarancję na dostarczone przedmioty zamówienia na warunkach określonych w umowie.
K. Wykonawca ponosi koszty wymiany i reklamacji dostarczonych artykułów.
L. Strony ustalają również, że określone w załączniku nr 2 i 3 do SWZ ilości przedmiotu umowy są wielkościami szacunkowymi i nie zobowiązują Zamawiającego do realizacji zamówienia w pełnych ilościach.

Termin realizacji całego zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2023 roku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18200000-1 - Odzież wierzchnia

18300000-2 - Części garderoby

18800000-7 - Obuwie

18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

18140000-2 - Dodatki do odzieży roboczej

18400000-3 - Odzież specjalna i dodatki

35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

A. Art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn zm. - „PZP”).
W ramach realizacji Umowy Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy takie same (analogiczne) jak opisane w SWZ („Opcja”). Skorzystanie z Opcji może nastąpić przez cały okres
realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
B. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o
ich zlecenie.
C. Przedmiotem Opcji będą dostawy analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie
cenowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie,
niektóre lub jedna z dostaw wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie cenowym stanowiącym
część Oferty).
D. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 30 % Wartości
Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 3 wzoru umowy – stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
E. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe
poszczególnych dostaw zawarte w kosztorysie cenowym stanowiącym część Oferty.
F. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz
odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak
również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy
następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.
2. W związku z tym, iż dokonano szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i precyzyjnie określono wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, termin wykonania zamówienia, warunki gwarancji, parametry techniczne i jakościowe, przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert, przypisując mu odpowiednią wagę procentową:
3. Kryteria oceny ofert:
a) Cena – C, waga 60%, sposób obliczenia ceny:
C= (C minimalna/C badana)x 100 punktów, przy czym 1% odpowiada 1 pkt.
b) Termin otwarcia punktu wydawania - T, 40%, sposób obliczenia ceny:
• Punkt czynny poniedziałek – piątek, co najmniej
w godz. 9:00-15:00 - 0 pkt
• Punkt czynny dodatkowo 1 sobota w miesiącu - 10 pkt
• Punkt czynny dodatkowo 2 soboty w miesiącu - 20 pkt
• Punkt czynny dodatkowo 3 soboty w miesiącu - 30 pkt
• Punkt czynny dodatkowo 4 soboty w miesiącu - 40 pkt
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów obliczoną wg następującego wzoru:

P = C + T
gdzie:
P - łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w ramach kryterium ,,Cena ofertowa'',
T - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w ramach kryterium „Termin otwarcia punktu wydawania''.

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy do siedziby Zamawiającego.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania (końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się a końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt ).

Ocena w zakresie kryteriów zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza oferty” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin otwarcia punktu wydawania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie dostawy, z podaniem ich wartości, przedmiotu dat ich wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ:

Dot. Części nr 1 - co najmniej 2 odrębne dostawy sortów mundurowych leśnika na potrzeby pracowników Lasów Państowych, każda o wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto.
Dot. Części nr 2 - co najmniej 2 odrębne dostawy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego na potrzeby pracowników Lasów Państowych, każda o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto.

Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 13.2. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.
Oceniając zdolność techniczną Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2 PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP. Na podstawie: 1) art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo. 2) art. 108 ust. 1 pkt 2) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP;
3) art. 108 ust. 1 pkt 3) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;
6) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Na podstawie art. 109 ust. 1 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Oświadczenia na podst. art. 108, art. 109 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. należy złożyć wraz z ofertą.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wymaganych od Wykonawcy, o którym mowa w pkt 14.1. Specyfikacji warunków zamówienia obejmuje:
a) wykaz, co najmniej dwóch odrębnych dostaw, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat ich wykonania i nazw podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane (potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 13.2 ppkt 4) lit. a) SWZ), złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ,
b) dowody, że wskazane przez Wykonawcę dostawy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
c) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 6 do SWZ),
d) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), e) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) odnośnie do skazania za wykroczenie, za które wymierzone karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c PZP, g) art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP ustawy odnośnie do skazania za wykroczenie, za które wymierzone karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, h) art. 109 ust. 1 pkt 5-10 PZP - wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
3. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sposób i na warunkach określonych w postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca rażąco naruszy postanowienia Umowy. Zamawiający może również odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suwalki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-23 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamaw. zawiera umowę ws zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1 SWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy ws zamówienia publicznego. 4. Wykonawca, o którym mowa w pkt 20.1 SWZ, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, który stanowi Załącznik nr 9 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 5. Przed podpisaniem umowy ws zamówienia publicznego Wykonawca musi przedłożyć:
1) wszelkie inf. niezbędne do wypełnienia treści umowy ws zamówienia publicznego na wezwanie Zamawiającego, 2) umowę konsorcjum (umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli zamówienie będzie realizowane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 3) kopię umów o podwykonawstwo jeżeli wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego celem realizacji przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 13.2. ppkt 4) lub sytuacji finansowej (warunki wskazane w pkt 13.2. ppkt 3) SWZ) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 13.2. ppkt 4) lub sytuacji finansowej (warunki wskazane w pkt 13.2. ppkt 3) SWZ) podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą: 1)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; (2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; (3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. 2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 13.2. ppkt 4) lub sytuacji finansowej (warunki wskazane w pkt 13.2. ppkt 3 SWZ) na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 14.2. SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.