eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w obiekcie "FORUM" przy ul. Modrzejowskiej 32a w SosnowcuOgłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w obiekcie „FORUM” przy ul. Modrzejowskiej 32a w Sosnowcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Zasobów Lokalowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 277840998

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 10a

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.tarka@um.sosnowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzzl.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umsosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,115565,cb66340fc4ea2cf9616093078f550ddc.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w obiekcie „FORUM” przy ul. Modrzejowskiej 32a w Sosnowcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f317954b-9e29-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137450

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027802/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP)w obiekcie Forum przy ulicy Modrzejowskiej 32A w Sosnowcu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065540

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.C.271.1.24.2023.AT

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową dla zadania pn.: Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w obiekcie „FORUM” przy ul. Modrzejowskiej 32a w Sosnowcu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
3. Minimalny wymagany okres gwarancji na Przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.
4. Załączone przedmiary robót mają charakter jedynie poglądowy. Wykonawca powinien wycenić wszystkie roboty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Treść przedmiarów wykorzystana przy sporządzaniu oferty, w szczególności jej wyceny, nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE

1. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44482000-2 - Urządzenia przeciwpożarowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44482000-2 - Urządzenia przeciwpożarowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w dniu 27.01.2023 r. wszczął postępowanie w trybie konkurencyjnym udostępniając na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem:
https://umsosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,115565,cb66340fc4ea2cf9616093078f550ddc.html ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00065540/01 z wraz z pełną dokumentacją postępowania.

Po wszczęciu postępowania, potencjalni Wykonawcy zaczęli zwracać się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ. W wyniku procesu udzielania wyjaśnień stwierdzono, że zakres planowanych do udzielania wyjaśnień i/lub potencjalnych zmian w treści SWZ mógłby doprowadzić do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności do znacznej zmiany zakresu zamówienia.
Zamawiający wszczął postępowanie oraz udostępnił SWZ, a następnie doszedł do wniosku, że w związku z pozyskaniem nowych informacji i rozwiązań funkcjonalnych i technologicznych – uzyskanych m.in. od potencjalnych Wykonawców, którzy złożyli wnioski o wyjaśnienie treść SWZ – nastąpiła zmiana okoliczność, która sprawia, że nie jest celowe i zasadne dalsze prowadzenie postępowania w kształcie określonym postanowieniami SWZ.
Konieczna i niezbędna jest zmiana opisu przedmiotu zamówienia (przygotowanie PFU), która będzie miała istotny wpływ na zakres postępowania przetargowego.
W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu niniejszego postępowania i przygotowania kolejnej procedury o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wykonanie Instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w obiekcie „FORUM” przy ul. Modrzejowskiej 32a w Sosnowcu w formule zaprojektuj – wybuduj.
W związku z powyższym działając w oparciu o art. 137 ust. 7 ustawy Pzp, w brzmieniu przywołanym powyżej, Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie.
Regulacja zawarta w art. 137 ust. 7 ustawy Pzp wprowadza ograniczenia co do zakresu zmiany treści SWZ. Jest ona odzwierciedleniem motywu 81 dyrektywy klasycznej, zgodnie z którym zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w dokumentach zmówienia nie powinny być na tyle istotne, by umożliwić dopuszczenie innych kandydatów niż kandydaci pierwotnie zakwalifikowani lub by zainteresować postępowaniem o udzielenie zamówienia dodatkowych uczestników. Taki przypadek wystąpiłby w sytuacji, gdy wprowadzane modyfikacje istotnie zmieniają charakter zamówienia lub umowy ramowej w porównaniu z charakterem pierwotnie określonym w dokumentach zamówienia. Przykładem niedopuszczalnej zmiany jest w szczególności m.in.: np. zwiększenie zakresu zamówienia, zmiana rodzaju zamówienia czy zmiana charakteru zamówienia.
Nowe okoliczności – związane z koniecznością zlecenia ponownego opisu przedmiotu zamówienia – spowodowały, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Podjęta decyzja, przed upływem terminu składania ofert, ma również na celu ochronę interesów potencjalnych Wykonawców, aby nie ponosili realnych kosztów związanych z przygotowaniem ofert i uczestnictwem w postępowaniu.
Art. 256 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi nową przesłankę unieważnienia postępowania. Zgodnie z wykładnią językową przepis ten stanowi podstawę do unieważnienia postępowania w sytuacjach, jeżeli nie występują obligatoryjne przesłanki do unieważnienia postępowania.
Możliwość unieważnienia postępowania na podstawie ww. przepisu Pzp uwarunkowana jest wystąpieniem nowych okoliczności, powodujących, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Zatem przepis ten nie ogranicza się do okoliczności, o których mowa w art. 90 ust. 3 i art. 137 ust. 7 ustawy Pzp.
Jednocześnie, w ocenie Zamawiającego, czynność unieważnienia postępowania nie doprowadzi do uszczerbku dla celu postępowania, jakim jest wybór Wykonawcy i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ Zamawiającym zamierza ponownie wszcząć postępowanie, po przygotowaniu nowego opisu zamówienia.
Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej okoliczności prawne i faktyczne podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.