eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puck › Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników - część 1Ogłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C)
- modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników – część 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA PUCK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675439

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1-go Maja 13

1.5.2.) Miejscowość: Puck

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 58 673-05-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi2@miastopuck.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastopuck.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C)
- modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników – część 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91f54462-c26c-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137406

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045519/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C)-modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników-część 1.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/puck

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/puck

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje, które nie zmieściły się w tym polu ze względu na ograniczenia ilości znaków dostępne w rozdziale 11 i 13 SWZ
Wszelką korespondencję Zamawiający zamierza prowadzić za pomocą platformy. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia dokumenty oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformy i bezpłatnego formularza „wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu), przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość do Zamawiającego” oraz pojawienia się komunikatu, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza awaryjnie komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:
przetargi2@miastopuck.pl . Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Agnieszka Chodubska-Żylla.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, ogłoszenia, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy. W przypadku wiadomości prywatnych, Zamawiający przekazuje je na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę w druku oferta, na co Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. Domniemywa się, że wiadomości przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę zostały doręczone skutecznie, a Wykonawca zapoznał się z ich treścią. O zmianie adresu poczty elektronicznej do przekazywania korespondencji związanej z danym postępowaniem Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego składając oświadczenie osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje, które nie zmieściły się w tym polu ze względu na ograniczenia ilości znaków dostępne są w rozdziale 22 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta Pucka ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck;
Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@miastopuck.pl;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGKiM.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników – część 1.
4.2 Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ wraz z PFU stanowiącym Załącznik nr 6a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp i w SWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji tj. posiada największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu wynikające z art.
112 ust. 2 ustawy PZP, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa w powyższym zakresie następujące warunki:
1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, zrealizował co najmniej:
a) co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacyjnej lub wodociągowo- kanalizacyjnej o długości co najmniej 0,5 km;
Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden ze wspólników konsorcjum samodzielnie posiada wymagane doświadczenie (nie dopuszcza się sumowania potencjału wspólników w zakresie doświadczenia). Podobnie w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w zakresie doświadczenia), podmiot ten musi samodzielnie posiadać doświadczenie opisane powyżej.

oraz
b) co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie , przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacyjnej lub wodociągowo- kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł brutto,
Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden ze wspólników konsorcjum samodzielnie posiada wymagane doświadczenie (nie dopuszcza się sumowania potencjału wspólników w zakresie doświadczenia). Podobnie w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w zakresie doświadczenia), podmiot ten musi samodzielnie posiadać doświadczenie opisane powyżej.
oraz
c) co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu nawierzchni drogowej z kostki kamiennej lub betonowej oraz nawierzchni z masy bitumicznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto.
Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden ze wspólników konsorcjum samodzielnie posiada wymagane doświadczenie (nie dopuszcza się sumowania potencjału wspólników w zakresie doświadczenia). Podobnie w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w zakresie doświadczenia), podmiot ten musi samodzielnie posiadać doświadczenie opisane powyżej.

Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę budowlaną lub usługę rozumie wykonanie robót budowlanych lub usług w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
W celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (określonych powyżej w ust.6.2.4 pkt 1 lit. a), b), c) Wykonawca może wykazać się również realizacją, w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), jednego zadania, realizowanego w ramach jednego kontraktu, w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacyjnej lub wodociągowo - kanalizacyjnej o długości co najmniej 0,5 km i obejmujący swym zakresem roboty budowlane polegające na budowie , przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacyjnej lub wodociągowo- kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł brutto oraz polegającą na wykonaniu nawierzchni drogowej z kostki kamiennej lub betonowej oraz nawierzchni z masy bitumicznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto.
W przypadku wykazania się jednymi referencjami w zakresie dwóch lub więcej warunków, należy w referencjach dokładnie wykazać odrębnie zakres i wartość usługi / robót budowlanych, celem umożliwienia weryfikacji spełnienia warunków.
2) Dysponowanie następującymi osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj:
a) Min. Jedną (1) osobą (która będzie pełnić funkcję koordynatora projektantów)– projektantem branży sanitarnej z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, legitymującego się doświadczeniem zawodowym min 2 lat po uzyskaniu uprawnień oraz doświadczeniem w wykonaniu przynajmniej jednego projektu budowy, rozbudowy: sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej lub wodociągowo - kanalizacyjnej o długości min. 0,5 km.
b) Min. Jedną (1) osobą – projektantem branży drogowej z uprawnieniami do projektowania w specjalności drogowej, legitymującego się doświadczeniem zawodowym min 2 lat po uzyskaniu uprawnień oraz doświadczeniem w wykonaniu przynajmniej jednego projektu budowy, rozbudowy: układu drogowego o długości min. 0,5 km.
c) Min. jedną (1) osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia.
d) Min. jedną (1) osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika robót) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, których zakres uprawnia go do kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. funkcji przez jedną osobę.
Osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla poszczególnych branż.
Zamawiający może oceniając zdolność techniczną lub zawodową na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych/usług projektowych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu usług/robót budowlanych stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

13.23 Na ofertę składa się kilka plików (dokumentów). Kompletna oferta musi zawierać:
1) Wypełniony formularz ofertowy - do wykorzystania wzór (druk) przygotowany przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ, przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinien on wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach.
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, do wykorzystania wzór (druk) przygotowany przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;
3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) - do wykorzystania wzór (druk) przygotowany przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 2a do SWZ.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) - do wykorzystania wzór (druk) przygotowany przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
5) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie) - do wykorzystania wzór (druk) przygotowany przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ;
6) wadium w oryginale w postaci elektronicznej (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).
7) pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy)
8) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
9) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem zastrzeżenia, (jeżeli dotyczy)
10) uzasadnienie zastosowania innej niż podstawowa stawka podatku VAT (jeżeli dotyczy);
11) oświadczenie o obowiązku podatkowym (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Wysokość wadium
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 60 000,00 PLN (słownie zł: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Termin wniesienia wadium
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.2 ustawy Pzp.
Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
a)wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert;
b) wnoszone w pozostałych formach Wykonawca przekazuje oryginały dokumentów Zamawiającemu w postaci elektronicznej.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach :
1) pieniądzu ( nr rachunku bankowego Banku Bank Millennium S.A. 22 1160 2202 0000 0001 6285 3611 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania RGKiM.271.2.2023.ACH";
2)gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Z treści gwarancji(poręczenia) musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.98 ust. 6 ustawy PZP. Gwaranacja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia Gwaranta (poręczyciela), o konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego.
5.. Oferta WYkonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, nie utrzyma wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o ktorym mowa w art. 98 ust.3 ustawy PZP, zostanie odrzucona.
6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art.98 ustawy PZP.
7. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacje, które nie zmieściły się w tym polu ze względu na ograniczenia ilości znaków dostępne są w rozdziale 10 SWZ.
10.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wówczas do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
Wspólnicy spółki cywilnej jako Wykonawcy składający ofertę wspólną, na podstawie art. 58 ust. 2 Pzp ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli umocowanie do reprezentacji wynika z treści umowy spółki cywilnej, do oferty Wykonawcy powinni załączyć treść tej umowy. W takim przypadku nie będzie potrzebne odrębne pełnomocnictwo. Jeżeli treść oświadczenia podpisują wszyscy wspólnicy spółki cywilnej, pełnomocnictwo nie musi być przez nich dołączone do wniosku lub oferty

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały określone w par. 18 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa https://platformazakupowa.pl/puck

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000835
Wykluczenie, o którym mowa w rozdziale następuje na okres trwania tych okoliczności.
W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie tzw. „polskiej ustawy antyrosyjskiej”, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 a) ustawy Pzp, z uwagi na fakt, że oferta została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania.
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej. Kara pieniężna nakładana będzie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20.000.000 zł.
Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych podmiot dofinansowujący: Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie ze wstępną promesą nr Edycja2/2021/3863/PolskiLad dotyczącą realizacji inwestycji: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników – część 1 .
Wszelkie informacje, które nie znajdują się w ogłoszeniu(w szczególności ze względu na ograniczenia ilości znaków) są dostępne w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.