eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › "Wzmocnienie nawierzchni ulicy Świetlińskiej w m. Kajkowo"Ogłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Wzmocnienie nawierzchni ulicy Świetlińskiej w m. Kajkowo"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510751190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 62A

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika_dt@zdp.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdp.ostroda.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/719805

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Wzmocnienie nawierzchni ulicy Świetlińskiej w m. Kajkowo"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-436c1d24-9c87-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137338

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055067/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wzmocnienie nawierzchni ulicy Świetlińskiej w m. Kajkowo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00056606

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.2610.3.2023.MT

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 441425,19 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Wzmocnienie nawierzchni ulicy Świetlińskiej w m. Kajkowo

Opis istniejącego stanu technicznego:
Ulica Świetlińska położona w ciągu drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodziad. Ulica posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym (liczne spękania i ubytki), Szerokość nawierzchni ok. 6 m. Po lewej stronie ulicy zlokalizowany ciąg pieszy z kostki prefabrykowanej.
Zakres prac zamówienia:
- roboty rozbiórkowe (krawężniki nawierzchnia chodnika)
- regulacja pionowa studzienek
- remont chodnika
- ułożenie warstwy wzmacniającej gr. 4 cm
- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego

UWAGA: Oporniki i krawężniki zapewnia Zamawiający. Materiały do odbioru transportem Wykonawcy z firmy PPHU Spręcowo Krzysztof Mańkowski (Żabi Róg). Koszty załadunku, transportu i rozładunku obciążają Wykonawcę. Odbiór materiałów należy uzgodnić z Kierownikiem lub Majstrem Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu
w celu spisania protokołu z ilości i stanu odebranych palet. Palety, na których odbierany jest materiał należy oddać do Firmy POLBRUK Florczaki 28 a, 14-105 Łukta. Wykonawca bierze odpowiedzialność za zwrot palet lub uiszczenie ich wartości (w przypadku zniszczenia lub nie oddania do w/w firmy) w kwocie 50 zł/szt (netto).

Realizowany zakres robót obejmuje wykonanie prac przygotowawczych umożliwiających realizacje projektu „Ekologiczne Asfalty”, którego celem jest stworzenie nawierzchni drogowej, która pozwoli na redukcję zanieczyszczeń atmosfery w obszarze pasa drogowego.
W związku z powyższym Wykonawca po wykonaniu robót rozbiórkowych, nawierzchniowych, remontu chodnika i regulacji urządzeń w terminie do 15 czerwca udostępni teren budowy celem realizacji prac związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej w ramach projektu. Na 2 tygodnie przed przystąpieniem do prac związanych
z wykonaniem warstwy ścieralnej Zamawiający wezwie wykonawcę do regulacji urządzeń. Po wykonaniu warstwy ścieralnej w ramach przedmiotowego projektu Wykonawca przystąpi do wykonania poboczy z destruktu przekazanego z frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej.
Koszty załadunku i transportu destruktu z placu składowego przy ulicy Grunwaldzkiej 62A obciążają Wykonawcę.

Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie
o wykonanie poboczy z destruktu przekazanego z frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz kosztami załadunku i transportu destruktu z placu składowego przy ulicy Grunwaldzkiej 62A, w sytuacji, gdy nie zostanie zrealizowany zakres robót związany z realizacją projektu „Ekologiczne Asfalty”.

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:
a) sporządzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót
b) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy);
c) obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót;
d) utrzymanie ładu i porządku w trakcie prowadzenia robót na terenie budowy oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót;
e) po zakończeniu robót uprzątnięcie i uporządkowanie sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót oraz terenu, na którym były prowadzone roboty;
f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się na terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na własny koszt.

2) Powody niedokonania podziału zamówienia na części: przedmiotem zamówienia jest wzmocnienie nawierzchni ulicy Świetlińskiej w m. Kajkowo. Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części, gdyż jego wielkość nie stanowi bariery dostępu do zamówienia dla MŚP. Jednocześnie podział zamówienia na części groziłby:
a) właściwemu wykonaniu zamówienia przez trudności w skoordynowaniu działań różnych niezależnych od siebie wykonawców;
b) terminowemu wykonaniu zamówienia i ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego za występujące opóźnienia;
c) trudnościami w egzekwowaniu uprawnień gwarancyjnych, po wykonaniu przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 545300,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 799409,93 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 545300,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DRO-MAS Olsztyn Jarosław Gulewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7392842676

7.3.3) Ulica: ul. Kolejowa 16

7.3.4) Miejscowość: Dobre Miasto

7.3.5) Kod pocztowy: 11-040

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 545300,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 225 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.