eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wodzisław Śląski › Eko Wodzisław kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego - wykonanie instalacji elektrycznej budynku warsztatowo-socjalnego - II etap.Ogłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Eko Wodzisław kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego – wykonanie instalacji elektrycznej budynku warsztatowo-socjalnego – II etap.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Wodzisław Śląski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6471277603

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bogumińska 4

1.5.2.) Miejscowość: Wodzisław Śląski

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@wodzislaw-slaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodzislaw-slaski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Miasto Wodzisław Śląski - Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego – Wydział Zamówień Publicznych w imieniu i na rzecz: Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 647-12-77-603

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Bogumińska 4

1.11.4.) Miejscowość: Wodzisław Śląski

1.11.5.) Kod pocztowy: 44-300

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@wodzislaw-slaski.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.wodzislaw-slaski.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Eko Wodzisław kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego – wykonanie instalacji elektrycznej budynku warsztatowo-socjalnego – II etap.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a864ba30-c310-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137287

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036073/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 EKO Wodzisław - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego - wykonanie instalacji elektrycznej budynku warsztatowo - socjalnego - II etap

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wodzislaw-slaski.logintrade.net/zapytania_email,120986,581bb1d9cd95e268cee54fcf63262d3b.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wodzislaw-slaski.logintrade.net/zapytania_email,120986,581bb1d9cd95e268cee54fcf63262d3b.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: „Platformą”) dostępnej pod adresem:
https://wodzislaw-slaski.logintrade.net/zapytania_email,120986,581bb1d9cd95e268cee54fcf63262d3b.html
oraz poczty elektronicznej wskazany w rozdziale I sekcja 1 (w szczególnie uzasadnionych przypadkach). Każda inna forma
komunikacji obarczona jest ryzykiem nie dotarcia na czas do zamawiającego.
2. Oferta, oświadczenie z art. 125 ust 1 składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym
podpisem osobistym.
3. Szczegóły dotyczące komunikacji zostały opisane w rozdziale VII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję,że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego. Siedzibą Administratora Danych
jest Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, 44-300 Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4.
2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt IOD możliwy jest poprzez: kontakt osobisty w siedzibie
Urzędu Miasta – pok. 207, 44-300 Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4B, adres e-mail: iod@wodzislaw-slaski.pl, lub pod nr tel. 32
459 05 72. Z IOD mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (szczegółowy zakres, tryb postępowania, nazwa i numer zadania znajduje się w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ściśle określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji zakresu działania archiwów zakładowych oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. W przypadku zamówień publicznych finansowanych ze źródeł zewnętrznych okres przechowywania i postępowania z dokumentacją szczegółową określają umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest bezpośrednio Pani/pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan: -na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; -na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; -na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; -prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu : -w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub 3 RODO prawo do usunięcia danych osobowych; -prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; -na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku warsztatowo-socjalnym (II etap) polegające na wykonaniu urządzeń rozdzielczych i instalacji (w pomieszczeniach od B do F).

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Szczególny zakres rzeczowy zadania wynika z zatwierdzonej dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SWZ, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz treści pozwolenia na budowę.
W przypadku wątpliwości uznaje się, że nadrzędnymi dokumentami jest dokumentacja projektowa oraz treść pozwolenia na budowę, a w dalszej kolejności przedmiary robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. Do wykonania przedmiotu zamówienia należy stosować tylko materiały i urządzenia posiadające stosowne certyfikaty i spełniające Polskie Normy przenoszące europejskie Normy zharmonizowane.
Przedmiotowa inwestycja obejmuje między innymi:
Wykonanie urządzeń rozdzielczych i instalacji (w pomieszczeniach od B do F):
- instalacja rozdzielnic elektrycznych budynku: R5,R6,R7,R8
- instalacja gniazd wtyczkowych 1-fazowych i 3-fazowych,
- instalacja do zasilania opraw oświetleniowych,
- instalacje przeciwpożarowe:
-oświetlenie ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych - instalacja wyrównywania potencjałów.
Dostosowanie obiektów i budynku do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz do wymagań wskazanych w dokumentacji projektowej.
Wykonawca zorganizuje plac budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji prowizorycznych i wszelkie inne czynności niezbędne do właściwego wykonywania robót, z uwzględnieniem faktu, iż obiekt, w którym wykonawca będzie realizował roboty nie będzie obiektem wyłączonym z użytkowania. Dodatkowo na budynku realizowana jest inwestycja termomodernizacji obiektu. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych, zapewnić w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszelkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę, używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszelkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia. Należy uwzględnić wykonywanie robót, przy czynnym budynku, uwzględnić specyfikę obiektu i wynikające stąd ograniczenia. Prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający ciągłość ruchu na placu. Prace budowlane powinny być prowadzone w sposób nie ingerujący w ten proces. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały i odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, z uwagi na prace ciągłą, która będzie się odbywała na terenie SKM, w zakresie wykonywania zadań statutowych. Prace wymagające całkowitego wyłączenia z prowadzonej działalności będą uzgadniane indywidualnie z Wykonawcą.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją i pełną dokumentacją powykonawczą wszystkich zrealizowanych robót.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w SWZ, dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria wyboru opisane poniżej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający formułuje warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Wykonawca jest zobowiązany dysponować następującymi osobami:

- kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, który jest czynnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W/w osoba musi posiadać uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).

W przypadku osób, które nabyły uprawnienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wzór wykazu osób zostanie przesłany do Wykonawcy wraz z wezwaniem do jego złożenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka
korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (o ile został sformułowany)zostanie spełniony, jeżeli każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są
wymagane.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli wszyscy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w Rozdziale I, ust. 4.2 i 4.3 SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Zgodnie z art. 454 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach:
1) Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć i którym, ani Zamawiający, ani Wykonawca nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać.
b) kiedy zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności:
• warunki uniemożliwiające realizację robót budowlanych z przyczyn technologicznych przez okres powyżej 2 tygodni;
• wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia w terminie,
• wystąpieniem opadów atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac w terenie zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzą techniczną,
• wystąpieniem sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie robot, w tym prac przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.),
• ujawnienia w trakcie robót urządzeń, instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z dokumentacji technicznej;
• realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
c) w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy,
d) działania osób trzecich albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy w terminie lub mogących negatywnie wpływać na jakość wykonywanych robót, w tym protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych;
e) gdy zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,
f) kiedy Zamawiający wstrzyma roboty lub nastąpi przerwa w realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres powyżej 2 tygodni;
g) niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy;
h) wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia;
i) przedłużającej się procedury wyboru oferty - powyżej 45 dni od daty składania ofert.
Zmiana terminu realizacji następuje o okres trwania wyżej wymienionych okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. W przypadku skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest wymagane zawarcie aneksu. Zmiana terminu realizacji inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia.
2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) może nastąpić w przypadku:
a) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, tj. zmianie może ulec wynagrodzenie brutto przysługujące Wykonawcy – wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian, a podatek VAT zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów.

Pozostałe zmiany umowy zostały zawarte w Projekcie umowy §13 pod linkiem:
https://wodzislaw-slaski.logintrade.net/zapytania_email,120986,581bb1d9cd95e268cee54fcf63262d3b.html

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wodzislaw-slaski.logintrade.net/zapytania_email,120986,581bb1d9cd95e268cee54fcf63262d3b.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

3. Dodatkowy adres strony internetowej prowadzonego postępowania w przypadku awarii:
https://bip.wodzislaw-slaski.pl/bipkod/013

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.