eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sułkowice › Modernizacja drogi gminnej na Drągówkę w HarbutowicachOgłoszenie z dnia 2021-08-05


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00137210 z dnia 2021-08-05

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja drogi gminnej na Drągówkę w Harbutowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sułkowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351556300

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Sułkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-440

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 122732075

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sulkowice@sulkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulkowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.malopolska.pl/umsulkowice,m,344113,2021.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja drogi gminnej na Drągówkę w Harbutowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ed64636-e486-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00137210

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003899/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja drogi gminnej na Drągówkę w Harbutowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 34778,08 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn.: MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NA DRĄGÓWKĘ W HARBUTOWICACH.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac objętych dokumentacja techniczną stanowiącą załącznik do niniejszej SWZ.
3. W zakres zamówienia wchodzi: Modernizacja drogi na działce ewidencyjnej nr 1047 w Harbutowicach stanowiącej dojazd do zabudowań mieszkalnych. Długość modernizowanego odcinka wynosi około 68,0 mb szerokość jezdni wynosi maksymalnie 2,50 m.
4. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.
5. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) obejmują następujące rodzaje czynności: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących podstawowe czynności techniczne lub prace budowlane w trakcie realizacji zamówienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosownie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnoście spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów; c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Szczegółowo tryb oraz sposób prowadzenia powyżej opisanej weryfikacji regulują postanowienia Wzoru umowy.
6. Zamawiający zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne dla urządzeń, wskazanych w specyfikacji warunków zamówienia i w załączonej dokumentacji, spełniające obowiązujące standardy i wymagania. Zamawiający zastrzega, iż wszędzie tam, gdzie w treści dokumentacji projektowej i przedmiarach, stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza materiały, urządzenia itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. W ofercie można przyjąć metody, materiały itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom itp. opisanym w specyfikacji warunków zamówienia, na żądanie Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, iż zastosowane rozwiązania równoważne pozwolą osiągnąć wszystkie założenia techniczne STWiORB. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli materiał lub urządzenie zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne nie będą równoważne do określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB w świetle przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści specyfikacji warunków zamówienia.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający Gmina Sułkowice na przedmiotowe zadanie zgodnie za art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych podała kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w wysokości 40.000,00 zł brutto. W dniu 30 lipca 2021 r. nastąpiła sesja otwarcia ofert. W wyżej wymienionym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta złożona przez Wykonawcę: POL-BRUK Pietrzak Spółka Jawna z siedzibą 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 12/39 na kwotę złotych brutto: 48.729,99.
Wobec powyższego Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 48729,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 48729,99 PLN

2021-08-05 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.