eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemianowice Śląskie › Sukcesywna sprzedaż i dostawa obuwia i odzieży roboczej medycznej.Ogłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna sprzedaż i dostawa obuwia i odzieży roboczej medycznej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272165010

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 2

1.5.2.) Miejscowość: Siemianowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@clo.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.clo.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna sprzedaż i dostawa obuwia i odzieży roboczej medycznej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9c816079-c18c-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137110

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022237/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Odzież oraz obuwie robocze medyczne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9c816079-c18c-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej.
2. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
a) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozp. Prezesa RM z dn. 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (dalej "Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych") opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
b) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
- w formatach danych określonych w przepisach rozp. Prezesa RM z dn. 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (i przekazuje się jako załącznik), lub
- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
c) Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@clo.com.pl
d) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
e) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
f) Max. rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
4. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
5. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CLO/ZP/12/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1: Obuwie robocze medyczne
1. Buty damskie medyczne z trzema klamrami; z pełnym profilem ortopedycznym; na antypoślizgowym spodzie; wyściółka i cholewa wykonana ze skóry; wymienna wkładka; możliwość regulacji tęgości za pomocą klamer. Zamawiający wymaga by Wykonawca w swojej ofercie posiadał buty w co najmniej dwóch kolorach (w tym jeden biały).
Zamawiający składając zamówienie poinformuje Wykonawcę o kolorze butów (biały lub inny niż biały).
Rozmiary: 35-42.
Ilość par: 130
2. Buty damskie medyczne z trzema klamrami; podeszwa antypoślizgowa; wkład korkowo-gumowy z pełnym profilem ortopedycznym; wyściółka i cholewa wykonana ze skóry; możliwość regulacji tęgości za pomocą klamer. Zamawiający wymaga by Wykonawca w swojej ofercie posiadał buty w co najmniej dwóch kolorach (w tym jeden biały).
Zamawiający składając zamówienie poinformuje Wykonawcę o kolorze butów (biały lub inny niż biały).
Rozmiary: 35-42.
Ilość par: 95
3. Buty damskie medyczne z trzema klamrami i paskiem na piętę; z pełnym profilem ortopedycznym; na antypoślizgowym spodzie; wyściółka i cholewa wykonana ze skóry; wymienna wkładka; możliwość regulacji tęgości za pomocą klamer.
Kolor biały.
Rozmiary: 35-42.
Ilość par: 40
4. Buty damskie medyczne pełne; wykonane z tworzywa; z wymienną wyściółką; podeszwy antypoślizgowe; z kauczuku termoplastycznego o bieżniku wypierającym wodę z podłoża; podeszwa klejona i dodatkowo wzmocniona szyciem na obwodzie; możliwość prania w 40ºC; zapobieganie rozwojowi drobnoustrojów i grzybów w obuwiu.
Kolor biały.
Rozmiary: 35-42.
Ilość par: 15
5. Buty męskie medyczne z zabudowanym przodem z jedną klamrą; przeszywane; na podeszwach antypoślizgowych z profilem ortopedycznym; wyściółka i cholewa wykonana ze skóry; możliwość regulacji tęgości. Zamawiający wymaga by Wykonawca w swojej ofercie posiadał buty w co najmniej dwóch kolorach (w tym jeden biały).
Zamawiający składając zamówienie poinformuje Wykonawcę o kolorze butów (biały lub inny niż biały).
Rozmiary: 40-47.
Ilość par: 72
6. Buty męskie medyczne z zabudowanym przodem z jedną klamrą z paskiem na piętę; przeszywane; na podeszwach antypoślizgowych z profilem ortopedycznym; wyściółka i cholewa wykonana ze skóry; możliwość regulacji tęgości.
Kolor biały.
Rozmiary: 40-47.
Ilość par: 8
7. Buty damskie/męskie medyczne antyelektrostatyczne wykonane z materiału kwasoodpornego i zasadoodpornego; odporność podeszwy na poślizg na podłożu z płytki ceramicznej pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu oraz na podłożu ze stali pokrytym glicerolem; pasek dwufunkcyjny; obuwie w kolorze niebieskim i zielonym.
Rozmiary: 35-47.
Zamawiający składając zamówienie poinformuje Wykonawcę o kolorze butów (niebieski lub zielony).
Ilość par: 20

4.2.6.) Główny kod CPV: 18800000-7 - Obuwie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2: Odzież medyczna robocza
1. Bluza medyczna męska – z krótkim rękawem, zapinana na napy, w kolorze białym, z podkrojem szyi wykończonym stójką, z dwoma kieszeniami w dolnej części oraz jedną na piersi, materiał – min. 45% bawełna, min. 45% poliester, gramatura tkaniny w zakresie od min. 180 gr/m² do 200 gr/m², temperatura prania min. 60ºC, w rozmiarach od XS do XXL - do wyboru przez zamawiającego (dla rozmiaru XXL - obwód w klatce piersiowej nie mniejszy niż 141 cm), na kieszeni na piersi wyszyte imię i nazwisko oraz sprawowana funkcja, kolor nici niebieski - zbliżony do koloru RAL 5015 (niebieski), pod napisem logo – kolor nici pomarańczowy- zbliżony do koloru RAL 2003 (pomarańczowy), całość zgodna z załączonym wzorem.
Dane dotyczące rozmiaru i funkcji oraz imię i nazwisko zostaną określone na etapie składania zamówienia.
Ilość sztuk: 94
2. Spodnie medyczne męskie – zapinane na zamek i guzik, w kolorze niebieskim - zbliżony do koloru RAL 5015 (niebieski), z boków w pasie gumka regulująca obwód, z przodu spodni dwie wpuszczane kieszenie oraz min. jedna kieszeń z tyłu spodni, materiał – 50% bawełna, 50% poliester, gramatura tkaniny w zakresie od min. 180 gr/m² do 200 gr/m², temperatura prania min. 60ºC, w rozmiarach od XS do XXL - do wyboru przez zamawiającego (dla rozmiaru XXL obwód w pasie nie mniej niż 119 cm), na wewnętrznej stronie w pasie spodni w sposób trwały umieszczone imię i nazwisko danego pracownika.
Dane dotyczące rozmiaru oraz imienia i nazwiska zostaną określone na etapie składania zamówienia.
Ilość sztuk: 94
3. Fartuch medyczny damski – w kolorze białym, z długim rękawem, z zapięciami na napy, z dekoltem w szpic, z kołnierzem wykładanym, z dwoma kieszeniami w dolnej części oraz min. jednej kieszeni na piersi, materiał – min. 35% bawełna, min. 60% poliester, gramatura tkaniny w zakresie od min. 160 gr/m² do 180 gr/m², w rozmiarach od XS do XXL - do wyboru przez zamawiającego (dla rozmiaru XXL - obwód w klatce piersiowej nie mniejszy niż 123 cm), temperatura prania min. 60ºC, na kieszeni na piersi wyszyte imię i nazwisko oraz sprawowana funkcja, kolor nici niebieski - zbliżony do koloru RAL 5015 (niebieski), pod napisem logo – kolor nici pomarańczowy - zbliżony do koloru RAL 2003 (pomarańczowy), całość zgodna z załączonym wzorem.
Dane dotyczące rozmiaru i funkcji oraz imię i nazwisko zostaną określone na etapie składania zamówienia.
Ilość sztuk: 20
4. Fartuch medyczny męski – w kolorze białym, z długim rękawem, z zapięciami na napy, z dekoltem w szpic, z kołnierzem wykładanym, z dwoma kieszeniami w dolnej części oraz min. jedna na piersi, materiał – min. 35% bawełna, min 60% poliester, o gramaturze tkaniny w zakresie od min. 160 gr/m² do 180 gr/m², w rozmiarach od XS do XXL - do wyboru przez zamawiającego (dla rozmiaru XXL - obwód w klatce piersiowej nie mniejszy niż 142 cm), temperatura prania min. 60ºC, na kieszeni na piersi wyszyte imię i nazwisko oraz sprawowana funkcja, kolor nici niebieski - zbliżony do koloru RAL 5015 (niebieski), pod napisem logo – kolor nici pomarańczowy - zbliżony do koloru RAL 2003 (pomarańczowy), całość zgodna z załączonym wzorem.
Dane dotyczące rozmiaru i funkcji oraz imię i nazwisko zostaną określone na etapie składania zamówienia.
Ilość sztuk: 14
5. Bluza medyczna damska – w kolorze białym, zapinana na napy, z zaokrąglonym dekoltem, z krótkim rękawem, z dwoma kieszeniami w dolnej części, oraz min. jednej na piersi, materiał – min. 45% bawełna, min. 45% poliester, gramatura tkaniny w zakresie od min. 180 gr/m² do 200 gr/m², w rozmiarach od XS do XXL - do wyboru przez zamawiającego (dla rozmiaru XXL - obwód w klatce piersiowej nie mniejszy niż 125 cm), temperatura prania min. 60ºC, na kieszeni na piersi wyszyte imię i nazwisko oraz sprawowana funkcja, kolor nici niebieski - zbliżony do koloru RAL 5015 (niebieski), pod napisem logo – kolor nici pomarańczowy - zbliżony do koloru RAL 2003 (pomarańczowy), całość zgodna z załączonym wzorem.
Dane dotyczące rozmiaru i funkcji oraz imię i nazwisko zostaną określone na etapie składania zamówienia.
Ilość sztuk: 410
6. Spodnie medyczne damskie - w kolorze niebieskim - zbliżony do koloru RAL 5015 (niebieski), wąskie i proste nogawki zwężane ku dołowi, w talii wszyty pasek z gumką, który umożliwia dopasowania spodni do ciała, w pasku wciągnięty sznurek do regulacji obwodu talii. Z przodu spodni dwie wpuszczane kieszenie. Spodnie z tkaniny: 50 % bawełna, 50 % poliester, gramatura tkaniny w zakresie od min. 180 gr/m² do 200 gr/m², temperatura prania min. 60ºC, w rozmiarach XS do XXL - do wyboru przez zamawiającego (dla rozmiaru XXL obwód bioder nie mniej niż 125 cm), na wewnętrznej stronie w pasie spodni w sposób trwały umieszczone imię i nazwisko danego pracownika.
Dane dotyczące rozmiaru oraz imienia i nazwiska zostaną określone na etapie składania zamówienia.
Ilość sztuk: 350
7. Spódnica medyczna – w kolorze niebieskim, zbliżony do koloru RAL 5015 (niebieski), spódnica zapinana z tyłu na zamek, z tyłu rozcięcie, w talii pasek - regulacja obwodu talii za pomocą wszytej gumki, materiał – 50% bawełna, 50% poliester, gramatura tkaniny w zakresie od min. 180 gr/m² do 200 gr/m²,w rozmiarach od XS do XXL - do wyboru przez zamawiającego (dla rozmiaru XXL obwód bioder nie mniej niż 125 cm), temperatura prania min. 60ºC, na wewnętrznej stronie w pasie spódnicy w sposób trwały umieszczone imię i nazwisko danego pracownika.
Dane dotyczące rozmiaru oraz imienia i nazwiska zostaną określone na etapie składania zamówienia.
Ilość sztuk: 65
Pozostałe wymagania dla pakietu 2:
• Kolory wyszczególnione w opisie muszą być jednolite dla całego asortymentu.
• Dane dotyczące wymiarów logo określa wzór, który znajduje się pod tabelą Pakietu 2, w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3: Odzież medyczna robocza
1. Komplet operacyjny bluza ze spodniami, uniwersalny, krój nie opinający ciało i umożliwiający swobodne ruchy, wykonany z tkaniny wytrzymałej na rozciąganie na sucho, w składzie co najmniej 35% bawełny, gramatura nie mniejsza niż 150 gr/m² nie większa niż 180 gr/m², kurczliwość do 2%, spodnie regulowane w obwodzie trokiem, bluza krótki rękaw, min. dwie kieszenie dolne, zakładana przez głowę, dekolt w kształcie litery V, rozmiar M, L, XL, XXL/XXXL – do wyboru przez zamawiającego (obwód nogawki w udzie dla rozmiaru XXL co najmniej 60 cm), oznakowanie rozmiaru umieszczone w widocznym miejscu, niespieralny, kolor: zielony lub jego odcień.
Ilość kompletów: 150

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 4: Odzież medyczna robocza
1. Bawełniany komplet operacyjny bluza ze spodniami, uniwersalny, krój nie opinający ciało i umożliwiający swobodne ruchy, wykonany z 100% bawełny (przeznaczony do użytku w komorze hiperbarycznej), gramatura nie mniejsza niż 150 gr/m², kurczliwość do 2%, spodnie regulowane w obwodzie trokiem, bluza krótki rękaw, bez kieszeni, zakładana przez głowę, dekolt w kształcie litery V, rozmiar M, L, XL, XXL - do wyboru przez zamawiającego (obwód nogawki w udzie dla rozmiaru XXL co najmniej 60 cm), oznakowanie rozmiaru umieszczone w widocznym miejscu, niespieralny, kolor: niebieski lub jego odcień.
Ilość kompletów: 150

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu potwierdzenia braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania (określonych przez Zamawiającego w Rozdziale 20 SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
c) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
d) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego,
e) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
f) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
g) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
h) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym zgodnym z załącznikiem nr 1 do SWZ.
2. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
3. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/y niewskazane w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w Rozdziale 20 (załącznik nr 2 do SWZ), w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 4), składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, załączając jednocześnie do oferty udzielone pełnomocnictwo.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określono w Załączniku nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. Szczegóły w Rozdziale 18 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarto w Rozdziale 13 SWZ.
2. Opis sposobu przygotowania oferty zawarto w Rozdziale 17 SWZ.
3. Sposób składania ofert opisano w Rozdziale 18 SWZ pkt 18.1.
4. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarto w Rozdziale 29 SWZ.
5. Podstawy wykluczenia, w tym podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) opisano w Rozdziale 20 SWZ.
6. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
7. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, iż co najmniej 70% wartości zamówienia zostanie zrealizowane.
Zamawiającemu przysługuje prawo nie zrealizowania pozostałych 30% wartości zamówienia bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie zrealizować więcej niż 30% wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.