eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawicz › Zakup i dostawa preparatów do żywienia dojelitowego wraz z ich oprzyrządowaniem oraz innych preparatów do żywienia pacjentówOgłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa preparatów do żywienia dojelitowego wraz
z ich oprzyrządowaniem oraz innych preparatów do żywienia pacjentów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 300904130

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Grota Roweckiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Rawicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-900

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: +65 5376224

1.5.8.) Numer faksu: +65 5467064

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agata.becela@szpitalrawicz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalrawicz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa preparatów do żywienia dojelitowego wraz
z ich oprzyrządowaniem oraz innych preparatów do żywienia pacjentów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db81ed10-c323-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136984

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-db81ed10-c323-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Rozdziałem XVI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem III SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem III SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NLO-3820-01/TP/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatów do żywienia dojelitowego wraz z ich oprzyrządowaniem oraz innych preparatów do żywienia pacjentów do magazynu apteki szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.
3. Zamawiający wymaga w Części nr 1 użyczenia 15 sztuk pomp do żywienia kompatybilnych z zaoferowanymi preparatami i oprzyrządowaniem, na następujących warunkach:
• Użyczenie na czas trwania umowy dostawy asortymentu objętego przedmiotem niniejszego zamówienia (Część nr 1);
• W umowie/protokole użyczenia Wykonawca obowiązany jest do wykazania wartości użyczanych urządzeń/sprzętu;
• Użyczenie bezpłatne;
• Wykonawca dostarczy urządzenie stanowiące przedmiot użyczenia do siedziby Zamawiającego na własny koszt oraz przeszkoli personel Szpitala w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania urządzenia.
• Wykonawca dostarczy urządzenie stanowiące przedmiot użyczenia w terminie 7 dni od dnia podpisani umowy o dostawę.
• Zamawiający zwróci urządzenie w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia umowy na dostawę.
• Wykonawca pokrywa koszty serwisu urządzenia.
• Zamawiający pokrywa koszty napraw urządzenia, jeżeli wynikają one z błędnego użytkowania urządzenia przez personel Zamawiającego.
• Zamawiający zapewnia sobie na własny koszt materiały jednorazowe potrzebne do funkcjonowania użytkowanego urządzenia.
• Zamawiający ubezpiecza urządzenie na sumę nie niższą niż wartość użytkowanego sprzętu.
• Użyczenie nastąpi na podstawie umowy/protokołu, którego wzór Wykonawca dołączy do oferty i który nie może zawierać zapisów niezgodnych z ww. wymaganiami Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33692510-5 - Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33692200-9 - Produkty do żywienia pozajelitowego

15880000-0 - Specjalne produkty odżywcze

33141600-6 - Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta po uwzględnieniu kryteriów wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatów do żywienia dojelitowego wraz z ich oprzyrządowaniem oraz innych preparatów do żywienia pacjentów do magazynu apteki szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33692510-5 - Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33692200-9 - Produkty do żywienia pozajelitowego

15880000-0 - Specjalne produkty odżywcze

33141600-6 - Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta po uwzględnieniu kryteriów wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatów do żywienia dojelitowego wraz z ich oprzyrządowaniem oraz innych preparatów do żywienia pacjentów do magazynu apteki szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33692510-5 - Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33692200-9 - Produkty do żywienia pozajelitowego

15880000-0 - Specjalne produkty odżywcze

33141600-6 - Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta po uwzględnieniu kryteriów wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatów do żywienia dojelitowego wraz z ich oprzyrządowaniem oraz innych preparatów do żywienia pacjentów do magazynu apteki szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33692510-5 - Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33692200-9 - Produkty do żywienia pozajelitowego

15880000-0 - Specjalne produkty odżywcze

33141600-6 - Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta po uwzględnieniu kryteriów wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatów do żywienia dojelitowego wraz z ich oprzyrządowaniem oraz innych preparatów do żywienia pacjentów do magazynu apteki szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33692510-5 - Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33692200-9 - Produkty do żywienia pozajelitowego

15880000-0 - Specjalne produkty odżywcze

33141600-6 - Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta po uwzględnieniu kryteriów wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada i przedstawi aktualne zezwolenie – decyzję wydawaną przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zezwalającą na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi przeznaczonymi dla ludzi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ;
2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualne zezwolenie – decyzję wydawaną przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zezwalającą na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi przeznaczonymi dla ludzi.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
2) Dokument potwierdzający, że oferowany przedmiot zamówienia może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach służby zdrowia na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz. 974) – deklaracja zgodności, certyfikat zgodności lub zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
3) Wzór umowy/protokołu użyczenia pomp – dot. Części nr 1.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Dokument potwierdzający, że oferowany przedmiot zamówienia może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach służby zdrowia na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz. 974) – deklaracja zgodności, certyfikat zgodności lub zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
2) Wzór umowy/protokołu użyczenia pomp – dot. Części nr 1.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale XIII ust 1 SWZ;
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z wzorem stanowiącym
Załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy).
3) Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dotyczące wykonania zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy)
4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; Odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XIII ust. 1 SWZ, składa z ofertą każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy (Załącznik nr 8 do SWZ);
3) Wykonawcy zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XIII ust. 4 SWZ, przy czym dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zaś dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa odpowiednio wykonawca/wykonawcy który wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 2022, poz. 1710). Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w sytuacjach, na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
Szczegółowe przesłanki zmian umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, przy czym z uwagi na ograniczenia ilości znaków nie ma możliwości ich zawarcia w ogłoszeniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-23 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania wyklucza się wykonawców, co do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DZ.U. z 2022r., poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.