eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu wraz z dostawą ciekłego tlenu oraz dzierżawa butli gazów medycznych wraz z dostawą gazów medycznych dla potrzeb jednostek WCSKJOgłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu wraz z dostawą ciekłego tlenu oraz dzierżawa butli gazów medycznych wraz z dostawą gazów medycznych dla potrzeb jednostek WCSKJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogińskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-506

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzoz.jgora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.jgora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu wraz z dostawą ciekłego tlenu oraz dzierżawa butli gazów medycznych wraz z dostawą gazów medycznych dla potrzeb jednostek WCSKJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a6a5eb83-bcd9-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136821

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/741146

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/wcskj/aukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wcskj i formularza „Wyślij
wiadomość” dostępnego na stronie dotyczącej postępowania.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń przekazuje się w postaci
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca
jest zobowiązany przekazać dokumenty za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wcskj

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/PN/16/03/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu wraz z dostawą ciekłego tlenu dla potrzeb jednostek - Szpital Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6 (12 t)

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111900-4 - Tlen

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dzierżawa butli gazów medycznych wraz z dostawą gazów medycznych dla potrzeb jednostek - Szpital Jelenia Góra,
ul. Ogińskiego 6, Szpital Kowary, ul. Sanatoryjna 27

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz
art. 109 ust. 1 ustawy PZP oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w (art. 108 ust. 1 Ustawy PZP), o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5.1. do SWZ. Dokument lub oświadczenie, sporządzane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz min. 2 dostaw, na min. 50.000,00 zł brutto każda dla zbiornika tlenu w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, rodzaju, wartości, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - według Załącznika Nr 6.
Wykonawca wykaże spełnienie warunków udziału w zamówieniu, gdy przedstawi dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia – min. 100 000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100 000,00 zł.
Wykonawca posiada dokumenty zgodnie z którymi to Wykonawca uprawniony jest do produkcji i dystrybucji ciekłego tlenu medycznego tj:
- zezwolenie na wytwarzanie ciekłego tlenu medycznego (zadanie nr 1 ), oraz na wytwarzanie gazów medycznych (zadanie nr 2) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
- pozwolenie na dopuszczenie do obrotu ciekłego tlenu medycznego i gazów medycznych potwierdzające jego zgodność z Farmakopeą Europejską wydane przez Ministerstwo Zdrowia,
- zezwolenie na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej umożliwiające sprzedaż ciekłego tlenu medycznego i gazów medycznych spoza miejsc wytwarzania, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
- zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej pozwalające na sprzedaż produktów leczniczych oraz wyszczególnione pozwolenia.
Wykonawca ma obowiązek posiadania stosownych zezwoleń, pozwoleń, zgód, zgłoszeń, koncesji, licencji, itp. zwanych dalej "zezwoleniami" przez cały okres trwania umowy oraz ich okazywania Zamawiającemu na każde jego wezwanie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem cenowym
Uwaga: należy podać: nazwę producenta, nazwę własną oferowanego produktu, nr katalogowy w przypadku gdy jest on
stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.
2) Załącznik Nr 2 – Formularz oferty zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, zarejestrowany adres Wykonawcy, województwo,
powiat, numer telefonu, nr fax, numer REGON, numer NIP, e – mail, adres strony internetowej, numer konta bankowego,
dane osobowe i nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów;
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię;
4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawcy, złożone w oryginale, udzielonezgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze
5) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 125 ust. 1 Ustawy PZP – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr
5.2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
6) Dowód wniesienia wadium (w sposób określony w pkt. 13 SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium dla pakietu nr 1 w kwocie
5 033,00 zł, dla pakietu nr 2 w kwocie: 1 586,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając wspólną ofertę, w takim przypadku ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia mogą być:
• spółka cywilna – w rozumieniu przepisów art. 860-875 k.c.,
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00222845/01 z dnia 2022-06-24
2022-06-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym
na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
• wykonawcy, którzy zawarli porozumienie w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, nie będący spółką
cywilną w rozumieniu przepisów k.c. np.: tak zwane „konsorcjum” dwóch lub więcej Wykonawców.
3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, ustanawiają „Pełnomocnika” do:
• reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy.
W ofercie należy złożyć oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię.
4. W przypadku, gdy upełnomocnienie osoby (lub osób) działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie wynika z treści umowy zawartej pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegających się o zamówienie, w ofercie
składa się oryginał umowy lub notarialnie potwierdzoną kopię.
5. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają
dokumenty w taki sposób, aby przy ich ocenie wspólnie spełniali w/w warunki.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności o których mowa w ustawie PZP lub wystąpi jedna z poniższych okoliczności:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
b) nastąpi zmiana obowiązujących stawek podatkowych (cena brutto umowy może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub
podwyższenia stawki podatku VAT, na skutek zmiany obowiązujących przepisów, a płatności będą się odbywać z
uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury);
c) wystąpi konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez strony (lub jedną ze
stron) z zastrzeżeniem, że zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy;
Decyzja o zmianie umowy poprzez zawarcie stosownego aneksu ze względu na wystąpienie jednej z okoliczności, o których
stanowi ust.2, należy do Zamawiającego.
Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę na zmiany podmiotowe po stronie Zamawiającego wynikające z przekształceń
własnościowych Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-23 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/741146

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-23 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.