eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem odczynników z dzierżawą analizatorów do badań hematologicznychOgłoszenie z dnia 2022-04-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem odczynników z dzierżawą analizatorów do badań hematologicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311510

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kamieniec 10

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 182015351

1.5.8.) Numer faksu: +48 182015351

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital-zakopane.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-zakopane.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szpital-zakopane.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem odczynników z dzierżawą analizatorów do badań hematologicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2bc47846-ab67-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00136809

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00097840/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/04/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 132000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez wykonawcę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem odczynników do badań hematologicznych, kalibratorów, kontroli oraz akcesorii i materiałów zużywalnych do analizatorów, o których mowa w punkcie 5.8 SWZ wraz z jednoczesną dzierżawą dwóch analizatorów do badań hematologicznych (analizatora głównego i zastępczego) oraz podłączeniem ich do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego do wykonywania badań, o których mowa w punkcie 5.9 i 5.10 SWZ.
2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia, o którym mowa w punkcie 5.1 SWZ musi posiadać wymagane przepisami prawa aktualne zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski, dopuszczającą do użytkowania medycznego zgodnie z przeznaczeniem, któremu ma służyć, w tym w szczególności:
1) Certyfikat CE wraz z deklaracją zgodności,
2) Certyfikat ISO 13485 (lub równoważny).
Zamawiający informuje, że ilekroć niniejsza SWZ wskazuje na certyfikat ISO, o którym mowa np. powyżej w pkt. 2, wykonawca może posiadać równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania certyfikatu, o którym mowa powyżej w pkt. 2, może posiadać inny dokument dotyczący odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości lub środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego.
3. Zamawiający zastrzega, że dostarczone odczynniki, kalibratory, kontrole do wykonania liczby poniżej wymienionych w punkcie 5.8 SWZ ilości badań, opatrzone datą ważności muszą mieć minimum 6 miesięczny termin ważności liczony od daty wykonania poszczególnej dostawy częściowej, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi 2 miesiące liczony od daty wykonania poszczególnej dostawy częściowej.
4. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw odczynników do badań hematologicznych, kalibratorów, kontroli wraz z akcesoriami i materiałami zużywalnymi do dzierżawionych analizatorów przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień częściowych składanych przez Kierownika Laboratorium lub osobę przez niego upoważnioną za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
5. Zamawiający zastrzega, że dzierżawione analizatory, o których mowa powyżej w punkach 5.9 i 5.10 SWZ muszą być dostarczone, zainstalowane i uruchomione w siedzibie Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10 przez wykonawcę.
6. Zamawiający zastrzega, że w zakresie kalkulacji ceny ofertowej wykonawcy są zobowiązani doliczyć, uwzględnić cenę za wykonanie codziennej kontroli na trzech poziomach i powtórzenia (analizator główny i zastępczy).
7. Ponadto wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia w języku polskim dla minimum 2 pracowników zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dzierżawionych analizatorów, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem, w siedzibie zmawiającego lub w siedzibie wykonawcy, przy czym całkowite koszty przeprowadzenia szkolenia, ewentualnego dojazdu, delegacji pracowników zamawiającego ponosi wyłącznie wykonawca.
8. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktów o określonych w SWZ parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych, a nie zakup odczynników i dzierżawy analizatorów konkretnego producenta. Z tych względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SWZ występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią SWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona
9. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 138391,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 138391,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 138391,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SYSMEX POLSKA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 140105414

7.3.3) Ulica: Al. Jerozolimskie 176

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-486

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 138391,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.