eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamienna Góra › Wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej (typu slurry seal)Ogłoszenie z dnia 2021-08-04


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00136655 z dnia 2021-08-04

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej (typu slurry seal)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kamienna Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821316

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Grunwaldzi 1

1.5.2.) Miejscowość: Kamienna Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 6455110

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kamiennagora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamiennagora.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/kamiennagora

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej (typu slurry seal)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-934eb977-e91f-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00136655

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00119956/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZIF.271.16.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie cienkiej warstwy uszczelniającej i/lub uszorstniającej z mieszanki mineralno – bitumicznej na zimno (typu „slurry seal”) układanej na istniejącej nawierzchni bitumicznej na drogach na terenie miasta Kamienna Góra na powierzchni ok. 6 287 m2.
Drogi gminne przeznaczone do odnowienia wskazaną metodą to:
- Plac Grunwaldzki (dz. nr 57/1, obr. 6 miasta Kamienna Góra) o powierzchni ok. 474 m2,
- ul. Traugutta wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piastowską (dz. nr. 343, obr. 6 miasta Kamienna Góra + część działki 344, obr. 6 miasta Kamienna Góra) o powierzchni ok. 600 m2,
- ul. Słowackiego (dz. nr 374, obr. 6 miasta Kamienna Góra) o powierzchni ok. 5 213 m2.
Technologia: nawierzchnia wykonana z dwóch warstw mieszanki ułożonych na wcześniej przygotowanym podłożu.
W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się wykonanie następujących prac:
1. przygotowanie istniejącego podłoża (nawierzchni) do ułożenia cienkiej warstwy z mieszanki mineralno – emulsyjnej (szczotkowanie),
2. wytwarzanie mieszanki na miejscu jej wbudowywania w specjalnej maszynie spełniającej rolę wytwórni i układarki,
3. wykonanie warstwy z mieszanki mineralno – emulsyjnej,
4. prace porządkowe.
UWAGA!
Wykonawca zobowiązany będzie poinformować z min. 4 dniowym wyprzedzeniem Zamawiającego, Miejskiej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze oraz Zakład Gazowniczy Dział Zarządzania Majątkiem Sekcja w Wałbrzychu o planowanym terminie rozpoczęcia prac.
Prace związane z regulacją studzienek i wpustów zlokalizowanych w remontowanych (odnawianych) drogach Zamawiający wykona własnym staraniem.
Zamawiający przewiduje, że prace związane z układaniem nawierzchni winny być zrealizowane maksymalnie w ciągu pięciu (5) dni roboczych.
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Dokumenty te określają pełen zakres prac objętych niniejszym zamówieniem.
Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz warunkami umowy. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji wynoszącej minimum 24 miesiące na wykonane i odebrane roboty.
Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi:
1. dokumentacja techniczna,
2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu na wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej (typu slurry seal), w terminie składania ofert tj. do 4 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00, nie złożono żadnej oferty.
2021-08-04 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.