eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrowiec Świętokrzyski › Modernizacja, remont i konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja, remont i konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bodzechów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009998

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mikołaja Reja 10

1.5.2.) Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-400

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 0412653838

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ugb.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/gmina-bodzechow

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja, remont i konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5684d684-be5f-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136589

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049848/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Modernizacja, remont i konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5684d684-be5f-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5684d684-be5f-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl Szczegółowe informacje - Rozdział 11 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wymagane informacje zamieszczone są w Rozdziale 22 SWZ- Ochrona Danych Osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont i konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w 2023 roku:
Zadanie 1: Remonty cząstkowe dróg gminnych
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi wykonywane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego, w ilości 400m2 o średniej grubości nowej nawierzchni 6cm.

Zadanie 2: Remonty cząstkowe dróg po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi wykonywane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego, w ilości 200m2 o średniej grubości nowej nawierzchni 6cm.

Zadanie 3: Remonty cząstkowe dróg powiatowych
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi wykonywane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego, w ilości 600 m2 o średniej grubości nowej nawierzchni 6cm.

Zadanie 4: Remont drogi gminnej w miejscowości Gromadzice -dz. nr 499 dł. 850mb, szer. 3m wraz z poboczami obustronnymi z kruszywa o szer. 0,25m

Zadanie 5: Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Chmielów - dz. nr 1026, dł. 65mb, szer.3m wraz z poboczami obustronnymi z kruszywa o szer. 0,25m

Zadanie 6: Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Szyby – dz. nr 224/4, dł. 158 mb, szer.3 m wraz z poboczami obustronnymi z kruszywa o szer. 0,25m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych

Zadanie 7: Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Sudół – dz. nr 467, dł. 100 mb, szer.3,5 m wraz z poboczami obustronnymi z kruszywa o szer. 0,25m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych

Zadanie 8: Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Szwarszowice (obok szkoły)– dł. 92 mb, szer.3 m
Wyszczególnienie robót:
1. dot. Zadań 1- 3:
- Wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów
poprzez frezowanie (jako podstawowa czynność przy wycinaniu) i wyrównanie piłami tarczowymi (w miarę potrzeb)
- Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę.
- Ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca.
- Rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń.
- Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki.
- Skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem.
2. dot. zadań 4-8:
Łączna długość dróg wynosi 1265m. Szerokość dróg jest zmienna tj. od 3 do 3,5m. Zakres robót obejmuje oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń wg preferowanej technologii przez wykonawcę, skropienie oczyszczonej nawierzchni lepiszem i wykonanie nawierzchni asfaltowej. Po stronie wykonawcy będzie wykonanie dwóch warstw masy tj. warstwy wiążącej średnio gr. 4cm i warstwy ścieralnej średnio 3 cm. Wzdłuż remontowanych dróg (zadania 4-7) należy wykonać obustronnie pobocza z kruszywa o minimalnej szerokości 25cm.
Przed przystąpieniem do robót w pasach dróg wewnętrznych i gminnych Wykonawca opracuje na własny koszt projekty organizacji ruchu.
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia nadzoru nad budowa przez kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej.
Szczegółowy opis -załącznik nr 5 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Dot. Części I Zadania 1-3: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia wybranemu Wykonawcy robót polegających na powtórzeniu podobnych prac polegających na konserwacji/remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, z uwagi na niemożność przewidzenia stopnia degradacji istniejących nawierzchni w wysokości do 30% wartości zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych prac konserwacyjnych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych dodatkowych potrzeb w zakresie objętym zamówieniem.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów określonych w Rozdziale 17 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Modernizacja dróg na terenie Gminy Bodzechów
Zadanie 1: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Jędrzejowice- dz. Nr 605 , dł. 139 mb o zmiennej szerokości 2,5- 10m wraz z poboczami obustronnymi z kruszywa o szer. 0,25m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych

Zadanie 2: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Przyborów -dz. nr 38, dł. 100 mb szer. 3,5m wraz z poboczami obustronnymi z kruszywa o szer. 0,25m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych

Zadanie 3: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Bodzechowska- dz. nr 314/3, dł. 98mb szer. 3,5m wraz z poboczami obustronnymi z kruszywa o szer. 0,25m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych

Zadanie 4: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Bodzechowska- dz. nr 400, dł. 147mb szer. 3,5m wraz z poboczami obustronnymi z kruszywa o szer. 0,25m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych

Zadanie 5: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Bodzechowska- dz. nr 495, dł. 125mb szer. 3,5m wraz z poboczami obustronnymi z kruszywa o szer. 0,25m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych

Zadanie 6: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Bodzechów - dz. nr 922, dł. 61mb, szer. 3m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych

Zadanie 7: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Sudół - dz. nr 640/2 , dł. 75mb, szer. 3m wraz z poboczami obustronnymi z kruszywa o szer. 0,25m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych

Zadanie 8: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Sudół - dz. nr 30/2 , dł. 171mb, szer. 3,5m wraz z poboczami obustronnymi z kruszywa o szer. 0,25m oraz regulacją pionową zaworów wodociągowych

Zadanie 9: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Chmielów - dz. nr 1003/1, dł. 70mb, szer.3m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych

Zadanie 10: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Chmielów -dz. nr 1507, dł. 115mb, szer.3m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych

Zadanie 11: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Chmielów - dz. nr 1330, dł. 100mb, szer.3m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych

Zadanie 12: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Mychów- dz. nr 272, dł. 100mb, szer.3m wraz z poboczami obustronnymi z kruszywa o szer. 0,25m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych

Zadanie 13: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Miłków- dz. nr 358/1, dł. 325mb, szer.3m

Zadanie 14: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Miłków- dz. nr 300 ul. Źródlana , dł. 360mb, o zmiennej szer.2,5-3m oraz regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych
Łączna długość dróg wynosi 1886m. Szerokość dróg jest zmienna tj. od 2,5 do 10m. Zakres robót obejmuje oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń wg preferowanej technologii przez wykonawcę, skropienie oczyszczonej nawierzchni lepiszem i wykonanie nawierzchni asfaltowej. Po stronie wykonawcy będzie wykonanie dwóch warstw masy tj. warstwy wiążącej średnio gr. 4cm i warstwy ścieralnej średnio 3 cm. Wzdłuż remontowanych dróg (zadania 1-5, 7-8, 12) należy wykonać obustronnie pobocza z kruszywa o minimalnej szerokości 25cm.
Przed przystąpieniem do robót w pasach dróg wewnętrznych i gminnych Wykonawca opracuje na własny koszt projekty organizacji ruchu.
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia obsługi geodezyjnej dla poszczególnych dróg z inwentaryzacją powykonawczą, zapewnienia nadzoru nad budowa przez kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej.

Szczegółowy opis- załącznik nr 5 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości, odpowiednio:
Część I: 5 000 PLN (słownie zł: pięć tysięcy 00/100),
Część II: 5 000 PLN (słownie zł: pięć tysięcy 00/100)
Szczegółowe informacje - Rozdział 12

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie o którym mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
b) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów
załącznika nr 4 do SWZ.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 12:15

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę poprzez platformę e-Zamówienia na stronach UZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.