eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białowieża › ZAGOSPODAROWANIE I UPORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY UL. KOLEJOWEJ W BIAŁOWIEŻYOgłoszenie z dnia 2021-08-04


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00136150 z dnia 2021-08-04

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
ZAGOSPODAROWANIE I UPORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY UL. KOLEJOWEJ W BIAŁOWIEŻY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Białowieża

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659214

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sportowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Białowieża

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-230

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 85 68 12 487

1.5.8.) Numer faksu: 85 68 12 487

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ug.bialowieza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialowieza.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_bialowieza

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAGOSPODAROWANIE I UPORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY UL. KOLEJOWEJ W BIAŁOWIEŻY

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d43e0d8-cf47-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00136150

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000907/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Białowieży

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00086164/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BI.271.16.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 465664,72 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni
publicznej przy ul. Kolejowej w Białowieży – roboty budowlane w ramach projektu pt.:
„Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Białowieży” nr
WND-RPPD.08.06.00-20-0484/20 współfinasowanego ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII.
Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie/Poddziałanie 8.6 Inwestycje na rzecz
rozwoju lokalnego.
2. Szczegółowy opis zamówienia określa dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robót
zwane w dalszej części dokumentacją projektową, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej SWZ. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w szczegółowym opisie zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik do SWZ
4. Zamawiający żąda udzielenia, co najmniej 5 – letniej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 571950,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 738000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 571950,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Michałowie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5420301260

7.3.3) Ulica: Gródecka 42

7.3.4) Miejscowość: Michałowo

7.3.5) Kod pocztowy: 16-050

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 571950,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-11-15
2021-08-04 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.