eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Uniejów › Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości UniejówOgłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Uniejów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Uniejów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019579

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Błogosławionego Bogumiła 13

1.5.2.) Miejscowość: Uniejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-210

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@uniejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uniejow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Uniejów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25031abf-c300-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136140

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047827/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Uniejów- w ramch zadania " Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowości Uniejów"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się za przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.-zwaną dalej platformą. 2. Ogólne zasady korzystania z Platformy:a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do
Systemu na subdomenie gminy Uniejów; https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl b) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. c) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do
2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie
złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
d) Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury
założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.11.1 Wymagania dotyczące formatu dokumentów oraz wymagania techniczne :1) Zamawiający wskazuje minimalne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;d)Włączona obsługa JavaScript;e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 4) Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, b)dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem 5) Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez
producenta.6) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site
list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze 9) Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki (ograniczona ilość znaków)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
GminaUniejów, z siedzibą ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210Uniejów, telefon 63 288 97 40, fax 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43, adres e-mail: urzad@uniejow.pl;2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan Andrzej Olszak, kontakt: adres email:daneosobowe@uniejow.pl, telefon 888-259-832;Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym4)
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania woparciu o art. 74 ustawy Pzp.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 7 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie.zamówienia publicznego7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących w przypadku, gdy skorzystanie z tegoprawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazaniadodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki, Warszawa

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ze względu na ograniczoną ilość znaków, ciąg dalszy przedmiotu: Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy
pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: organizacja i realizacja robót – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych – prac ogólnobudowlanych, z wyłączeniem czynności polegających na wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie polegających na kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na mwykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – kodeks pracy (Tj. Dz.U. z 2020 r. poz.
1320, z późn. zm.). Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.14.1 Zgodnie z art.12 ustawy Prawo budowlane kierowanie budową lub innymi robotami
budowlanymi może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie czyli posiadająca uprawnienia budowlane, przyznawane imiennie. W związku z powyższym do kierowania robotami budowlanymi nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy. Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku gdy ww. czynności będą
powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które ww. czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą stosunku cywilnoprawnego. 20.Szczegółowe wymagania dotyczące weryfikacji oraz uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia powyższego wymogu :a) Zamawiający wymaga złożenia w terminie 5 dni
od daty podpisania umowy pisemnego oświadczenia (wykazu) osób skierowanych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określając imię i nazwisko pracownika oraz zakres czynności. b) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa powyżej musi być spełniony przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. c) W przypadku zmiany
osób w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować oświadczenie zawierające imienne wskazanie osób wyznaczonych do zrealizowania w/w czynności. d) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń określonych w punkcie a) i c) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie skutkowało naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SWZ projekcie umowy.e) W przypadku uzasadnionych
wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.16. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań związanych z realizacją niniejszego zamówienia.17. Na podstawie art. 96 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonaniu zamówienia na czas trwania robót budowlanych, była zatrudniona minimum 1 osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 690) Szczegółowe wymagania dotyczące weryfikacji oraz uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia powyższego wymogu zawarte w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023ES

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Uniejów”. Lokalizacja inwestycji obejmuje początek od drogi powiatowej Nr 3734E – ul. Targowej i biegnie dalej na odcinku około 211 mb, do drogi powiatowej nr 3730E ul. Kościelnickiej (działka nr 1515; 1516/2; 1517).
2. Przedmiot inwestycji obejmuje wykonanie przebudowy drogi polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej szerokości 5,0m oraz chodników z kostki betonowej o szerokości 2,0m.
3. W ramach zadania zaplanowano wykonanie przejście dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa, które zostanie oznakowane jako przejście dla pieszych aktywne (znaki na tle foli fluorescencyjnej).
4. W ramach inwestycji zaplanowano także przebudowę skrzyżowania drogi z ul. Targową i ul. Kościelnicką poprzez prace związane z powiązaniem wysokościowo nowo przebudowywanej drogi z istniejącymi ulicami (ul. Targową ul. Kościelnicką). Nawierzchnię jezdni na skrzyżowaniu zaplanowano z SMA.
5. Przedmiotowe prace przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.
6. W celach udogodnień architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, na przejściach dla pieszych projektuje się obniżenie krawężników do poziomu 0-2cm ponad powierzchnię jezdni.
7. W ramach zadania przewidziano modernizację istniejącego układu odwodnienia ulicy w postaci dostosowania lokalizacji wpustów do nowego układu jezdno-pieszego. Projektowaną kanalizację deszczową wykonać należy z rury PVC –U litej łączonej kielichowo z uszczelkami gumowymi o średnicy 160mm.
8. Wykonawca przedstawi zatwierdzoną stałą organizację ruchu dla drogi publicznej.
9. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona tablice informacyjną o wymiarach 180x120cm jednostronną (nadruk wskazany przez Zamawiającego).
10. Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz własnych Gminy.
12. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik Nr 9 do SWZ, z zachowaniem norm i standardów jakościowych odnoszących się do tego typu robót, w sposób zgodny z przepisami prawa oraz uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz zgodnie z ustaleniami zawartymi w SWZ, przy zachowaniu terminów na wykonanie robót, określonych w umowie;
UWAGA : Zakres zamówienia nie obejmuje przebudowy kabla energetycznego, który został naniesiony i figuruje na mapie planu zagospodarowania terenu.
13. Organizowanie i prowadzenie spotkań koordynacyjnych (narad roboczych) w siedzibie Zamawiającego w celu weryfikacji postępu i zaawansowania robót, weryfikacji przyjmowanych rozwiązań a także zgodności wykonania zadania z dokumentacją projektową w siedzibie Zamawiającego lub na terenie placu budowy w celu weryfikacji postępu i zaawansowania robót budowlanych, weryfikacji przyjmowanych rozwiązań i dostarczanych materiałów a także zgodności wykonania zadania z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Wykonawca sporządza na bieżąco protokoły z narad roboczych i przekazuje je zainteresowanym stronom.
14. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz gwarancji na dostarczone elementy wyposażenia budowlanego i instalacyjnego na warunkach zawartych w załączniku do SWZ tj. wzorze umowy, w wymiarze wskazanym w Formularzu oferty zgodnie z deklaracją wykonawcy, tj. nie mniej niż 60 miesięcy. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi.
Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:a) zapewnienia ,na własny koszt obsługi geodezyjnej w pełnym zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu zamówienia; b)urządzenia zaplecza budowy dla potrzeb własnych; c)zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt dostawy energii elektrycznej, wody (i odprowadzenia ścieków) ciepła i innych mediów, a także usunięcia i utylizacji odpadów w okresie realizacji robót
będących przedmiotem zamówienia - Zamawiający wskaże i udostępni opomiarowane miejsca poboru mediów;
doprowadzenie wymaganego zasilania na potrzeby zaplecza budowy oraz zgodne z przepisami zagospodarowanie
odpadów pozostaje po stronie Wykonawcy; zapewnienia odzieży ochronnej zgodnej z wymaganiami BHP dla czasowo ,przebywających na terenie realizacji prac w ramach przedmiotu zamówienia przedstawicieli Zamawiającego oraz organów ,kontrolujących realizację robót budowlanych;utrzymywania terenu i zaplecza budowy w należytym porządku, w stanie ,wolnym od przeszkód oraz usuwania na bieżąco odpadów i śmieci - miejsce tymczasowego składowania odpadów i śmieci, ,które zostanie uzgodnione z Zamawiającym; zabezpieczenie terenu i zaplecza budowy, teren prac winien być wygrodzony,
zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego; Wykonawca ma obowiązek uzgadniania z Zamawiającym proponowanych do
zastosowania w ramach inwestycji rozwiązań funkcjonalnych, technicznych i materiałowych na każdym etapie wykonywania
zadania, pod warunkiem nie odebrania zadania, o ile okaże się, że roboty budowlane zostały zrealizowane niezgodnie z
wytycznymi Zamawiającego.bezzwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich potencjalnych zagrożeniach dla realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczących zarówno terminów i zakresu rzeczowego jak i przewidywanych standardów wykonawczych Inwestycji.Materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego,( po stronie Wykonawcy jest przewóz materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem iż odległość od miejsca budowy do składowania nie przekracza 3km).Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, zdobycie
wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie udostępnionych przez Zamawiającego informacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i/lub przeoczeniach.Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie uwarunkowań realizacji robót został określony przez Zamawiającego w dokumencie pn: Szczegółowa Specyfikacja Technicznej /SST/.Zamawiający informuje, że wskazane w ,SWZ i jej załącznikach (w tym w dokumentacji projektowej, SST) pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 p.z.p., – Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania produktów równoważnych. I tak:
Pod pojęciem równoważności należy rozumieć, iż zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. ,Założone urządzenia winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami tak aby ,zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt oraz nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót ,budowlanych;
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, ,że proponowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Ocena możliwości zastosowania proponowanego rozwiązania równoważnego powinna zawierać dla każdego urządzenia.minimum analizę: parametrów technologicznych proponowanych rozwiązań równoważnych, zgodność parametrów ,technologicznych proponowanych rozwiązań równoważnych z pozostałymi zaprojektowanymi rozwiązaniami ,technologicznymi, gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych gabarytów, kształtów i rozwiązań itp., rozwiązań materiałowych,
e) innych informacji potwierdzających równoważność proponowanych rozwiązań równoważnych. Koszty związane z wykazaniem równoważności rozwiązań ponosi Wykonawca Nie wykazanie produktów równoważnych traktowane będzie, ,jako deklaracja dostarczenia produktów wymienionych w dokumentacji przetargowej.Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową, opisu zamówienia.
Pełen zakres obowiązków Wykonawcy opisany jest w SWZ Rozdział III opis przedmiotu Zamówienia oraz w projekcie umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

34953300-5 - Chodniki

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z postępowaniem Pzp i zapisami SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia ,publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi ,osobami – załącznik nr 7 do SWZ
• 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w minimum ograniczonym zakresie w ,specjalności inżynieryjnej drogowej która pełnić będzie funkcję kierownika budowy.
Uwagi:
1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020, poz. 220).
3) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji
zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
4) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób,
które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia-nie spełnia.
2.1. Dopuszcza się łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania kilku rodzajów uprawnień lub kwalifikacji. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
2.2 Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli ,posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
2.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2.5 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, powinno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2.6.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2.7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
2.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.
2.9. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2.10 W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4.1.1 Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
4.1.2 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust 1. ustawy Pzp ,
w zakresie podstaw wykluczenia postępowania wskazanych przez Zamawiającego (zgodnie z załącznikiem 6 do SWZ). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów Wzór oświadczenia stanowi (załącznik nr 8 do SWZ).2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załącznik 2a i Załącznik 3a do SWZ).3)Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających swoje zasoby musi przedstawić podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust 4.1 pkt 4.1.1 - pkt 4.1.2 oraz w ust. 4.2 pkt. 4.2.1 powyżej dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
Uwaga:Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4.2.1 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - warunki określone zostały w Rozdziale VI ust 2 pkt. 4.1 specyfikacji - załącznik nr 7 do SWZ. 7. Wykonawca wspólnie występujący1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na
podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, natomiast spełnianie warunków udziału w postepowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdziałem VI SWZ.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z
Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
-zbiorcze zestawienie kosztów sporządzone na podstawie dołączonych przedmiarów i dokumentacji - załącznik 1a do SWZ.
-Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane przez Wykonawcę, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
-Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane przez Podmiot na zasoby, którego powołuje się
Wykonawca, zgodnie z Załącznikiem nr 2a do SWZ – jeżeli dotyczy.
-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane przez Wykonawcę, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane przez Podmiot na zasoby, którego powołuje się Wykonawca, zgodnie z Załącznikiem nr 3a do SWZ – jeżeli dotyczy.
-Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – wzór zobowiązania - Załącznik nr 8 do SWZ, jeżeli dotyczy.
Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika –
jeżeli dotyczy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
dowód wniesienia wadium.
Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
gospodarczym (osobę – osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
3. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy należy dołączyć właściwe
umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu, Wykonawcy
4. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
5. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie
do reprezentowania Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100gr).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu – wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2080).
4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego :18 8557 0009 2005 0200 0130 0026 podając w
tytule wpłaty tytuł postępowania
a) za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego,
b)Zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w
p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby
poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
7) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub
gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie
do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3
p.z.p. zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia ( załącznik 2 i 3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani, na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VIII ust 4 przy
czym: podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VIII ust 4 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdziale VI ust.2 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 455 ustawy Pzp. 3. Dopuszczalna jest zmiana
przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w
przypadkach określonych w SWZ rozdział XVIII i projekcie umowy. 4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania
robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli w wyniku rozwoju
technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów,
które:1) podwyższą jakość wykonanych robót, 2) zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji, 3) pozwolą na
skrócenie terminu wykonania umowy lub, 4) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 5.
Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji postępowania o
udzielenie zamówienia w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo
zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu
umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej
staranności, nie mógł temu zapobiec. 6. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadkach i na zasadach
określonych w SWZ rozdział XVIII i projekcie umowy : 7. Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane
okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową
realizację przedmiotu umowy. 8. Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do
osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli osoby te spełnią
określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu. 10 Dopuszczalna jest również zmiana
podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał
Wykonawca ubiegając się o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu –
jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu.
11. Dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy nowym Wykonawcą ( art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy pzp), jeżeli nowy
Wykonawca jest następcą prawnym Wykonawcy lub przejął zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu
umowy lub odpowiada osobiście lub majątkowo za wykonanie umowy. 12. W przypadku stwierdzenia okoliczności
związanych z wystąpieniem choroby zakaźnej, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość
należytego wykonania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w
zakresieterminu jej wykonania, sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu świadczenia Wykonawcy lub sposobu
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.14. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź,
huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy
wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich
powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do
przewidzenia nie można było im zapobiec. Pełen zakres przewidywanych zmian i warunki szczegółowo opisane zostały w
załączniku nr 5 do SWZ - projekcie umowy (brak możliwości przytoczenia ze względu na ograniczoną ilość znaków w
formularzu ogłoszenia 4 tys. znaków)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https//gminauniejow.ezamwiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wymagana przez Zamawiającego minimalna długość okresu gwarancji, na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady przewidziana została na 60 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady wynosi 72 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zadania.Punkty uzyskane łącznie w kryterium cena i Okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady stanowić będą ocenę danej oferty: liczba punktów w kryterium cena + liczba punktów w kryterium Okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za
wady = liczba punktów oferty. Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym przedłuży termin gwarancji i rękojmi o więcej niż 72 miesięcy , Zamawiający dla przyznania punktacji i oceny oferty uzna, iż Wykonawca zaoferował maksymalny możliwy termin przedłużenia gwarancji i rękojmi, czyli 72 miesiące.
termin płatności faktury 30 dni.
W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy.
2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiot robót budowlanych objętych postępowaniem stanowi obiektywną całość. Brak jest możliwości dokonania
dodatkowego podziału zamówienia, gdyż wystąpiłyby nadmierne trudności, związane z realizacją robót budowlanych.Wprowadzenie na budowę dwóch lub większej liczby wykonawców, których działania należy koordynować, mogą
doprowadzić do opóźnień w realizacji prac, a tym samym opóźnienia całej inwestycji. W takiej sytuacji problematyczne
byłoby również dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
4.Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
5.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawców wizji lokalnej lub sprawdzenia przez wykonawców
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.
7.Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN.
8.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9.W toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 71 ust. 1 sporządza protokół
postępowania o udzielenie zamówienia.10. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH - Nie
dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.