eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wisznice › Rozbudowa drogi powiatowej nr 1101L Dubica Dolna - Polubicze Dworskie na odcinku od km 1+050 do km 6+300Ogłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1101L Dubica Dolna - Polubicze Dworskie na odcinku od km 1+050 do km 6+300

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wisznice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237753

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 35

1.5.2.) Miejscowość: Wisznice

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-580

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 83 378 21 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@wisznice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wisznice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1101L Dubica Dolna - Polubicze Dworskie na odcinku od km 1+050 do km 6+300

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28f8f5c5-c250-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135671

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050525/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1101L w miejscowości Dubica Dolna-Polubicze Dworskie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wisznice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 tj.).
2. Zamawiający wymaga złożenia oferty pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://wisznice.ezamawiajacy.pl
3. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji elektronicznie na adres e-mail: gmina@wisznice.pl lub za pośrednictwem Platformy Zakupowej

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgłoszenie do postępowania
wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Urzędu Gminy Wisznice; https://wisznice.ezamawiajacy.pl, lub
https://oneplace.marketplanet.pl.
2.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem
Platformy Zakupowej Przez opcję „zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu,
3.Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
4. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający
przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
5. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platformy zakupowej
6. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W
związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
7. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
8. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu
elektronicznego i dopuszczalne formaty przesyłanych danych w dziale XV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, tel. 83-378-21-02,
e-mail: gmina@wisznice.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Wisznice oraz spółka Otwarty Rynek
Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy
Zakupowej, na której Gmina Wisznice prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IBMG-II.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1101L Dubica Dolna - Polubicze Dworskie w miejscowości
Dubica Dolna i Polubicze Wiejskie, gm. Wisznice na odcinku od km 1+050 do km 6+300 , polegająca na:
- odbudowie nawierzchni jezdni drogi powiatowej i zapewnienie jej szerokości 5.5m (wykonanie odpowiednich poszerzeń –
zgodnie z częścią rysunkową opracowania)
- wykonaniu kanału technologicznego,
- wykonaniu poboczy gruntowych,
- wykonaniu zjazdów w tym wykonanie przepustów pod wybranymi zjazdami
- wykonanie oczyszczenia oraz odmulenia rowów przydrożnych,
- wykonanie oczyszczenia oraz odmulenia istniejących przepustów,
- wykonanie profilowania poboczy i zapewnienie im szerokości zgodnej z przepisami techniczno - budowlanymi
Dokonano weryfikacji pochyleń poprzecznych i podłużnych. Przyjęte rozwiązania zaprojektowano w sposób zapewniający
odpowiednie odwodnienie i dowiązanie do rzędnych istniejących dróg i zjazdów. Ww. rozbudowa nie jest zaliczana do
przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zastosuje
kryterium:
1) Cena [C] 60% =60 pkt.
2) Gwarancja i okres rękojmi [G] 40%= 40 pkt.
Sposób obliczania punktów dla kryterium ceny :
Poszczególny ofertom zostaną przyznane punkty za cenę obliczone wg poniższego wzoru:
Cena oferty- max 60 pkt
C = cena brutto oferty z najniższą ceną/cena brutto oferty badanej X 60 pkt.
Sposób obliczania punktów dla kryterium rękojmia i gwarancja:
Gwarancja i rękojmia dotyczy wykonanych robót budowlanych i użytych materiałów. Poszczególnym ofertom zostaną przyznane
punkty za długość okresu gwarancji i rękojmi z zastrzeżeniem że okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 60 m-cy.
Jeżeli Wykonawca wskaże okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 60 m-cy, to jego oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie
wpisze okresu gwarancji i rękojmi to będzie to równoznaczne z zaoferowaniem okresu gwarancji i rękojmi 60 miesięcy i w takiej
sytuacji Wykonawca nie otrzyma punktów w opisanym kryterium.
W zawartej umowie zostanie wpisany okres gwarancji i rękojmi na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego.
Punkty zostaną przyznane wg poniższego schematu:
- 60-66 miesięcy 0 pkt
- 67-73 miesięcy 20 pkt
- 74-80 miesięcy lub więcej 40 pkt
Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym. Kryterium gwarancja i rękojmia oceniana
będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi (wyrażonego w pełnych miesiącach).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania oraz spełniają warunki udziału, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz
w niniejszej SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
a. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
b. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
c. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że:
􀀀 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 3 600 000,00 zł
(słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych 00/100)
Zamawiający określa w następujący sposób spełnienie ww. warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek powyższy
mogą spełniać łącznie.
d. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że:
􀀀 Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie/remoncie drogi (w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j.) ) o długości min. 2000 mb.
Przez roboty budowlane wykonane należy rozumieć:
1) roboty budowlane rozpoczęte i zakończone w ww. okresie,
2) roboty budowlane zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie
􀀀 Dysponowanie co najmniej jedną osobą pełniącą funkcje kierownika robót w branży teletechnicznej posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń telekomunikacyjnych
􀀀 Dysponowanie co najmniej jedną osobą pełniącą funkcje kierownika robót branży drogowej posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda
podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
􀀀 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, na kwotę minimum 3 600 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków
dowodowych, o których mowa powyżej wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób
potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub
finansowej.
􀀀 Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz
którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ.
􀀀 Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SWZ
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami,
wykaz robót budowlanych, o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Składana oferta powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy – wg Załącznika Nr 2 do SWZ.
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg Załącznika Nr 4 do SWZ.
3) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ .
Uwaga! Wymóg złożenia oświadczeń dotyczy także podmiotu udostępniającego zasoby oraz Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy Pzp, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane, dostawy
lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).
5) zobowiązania podmiotów do udostępniania zasobów w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków
polega na zasobach innych podmiotów - wzór zobowiązania stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ ( jeżeli dotyczy).
6) wadium wniesione w innej formie niż pieniądz - zgodnie z rozdziałem XI SWZ.
7) pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu
rejestracyjnego – załącznik Wykonawcy;
Uwaga: Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowane
(w oryginale w formie elektronicznej lub elektronicznej kopii) .
8)dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
załącznik wykonawcy.
9) potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby
jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a),
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał
dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik Nr 2 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane
informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną. Niewniesienie wadium do upływu
wyznaczonego terminu (oznaczonego datą i godziną) skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14 Pzp.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Gminy Wisznice nr rachunku: 20 8055
0006 0000 1355 2000 0012. Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację zamówienia, którego dotyczy wadium oraz
określać podmiot w którego imieniu jest wpłacane – w przypadku jeśli przelewu nie dokonuje Wykonawca składający ofertę.
Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w tytule przelewu nazwę zamówienia, tj. Wadium
postępowanie nr IBMG-II-271.2.2023.
5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania
ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym wskazanym powyżej.
6. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej.
7. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta.
8. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich
dokumentów musi być Zamawiający, tj. Gmina Wisznice, ul. Rynek 35 21-580 Wisznice.
9. Z treści gwarancji /poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu, na jego pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w art. 98 ust.
6 Pzp.
10. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Umocowanie
Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie
określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, powinno też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy
wspólnie ubiegają się o zamówienie. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej. Dopuszcza się
również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj.
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. Wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia o których
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane/dostawy/usługi wykonują poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, poza przypadkami określonymi w art. 455 ustawy pzp, dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie
dotyczącym:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach:
a) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod
warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie należytemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i
gospodarnemu wydatkowaniu środków publicznych,
b) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego,
c) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
d) konieczności wprowadzenia zmian w zakresie realizacji umowy z uwagi na interes Zamawiającego (np. roboty zamienne,
nowsza, korzystniejsza technologia),
e) zaistnienia niesprzyjających, obiektywnych warunków klimatycznych uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych
lub spełnienie wymogów technologicznych, dotyczy to także działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne
lub lokalne, akt terroru, katastrofa, załamanie gospodarcze, wojny), mających bezpośredni wpływ na terminowość
wykonywania robót, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru,
f) gdy wystąpią warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, i wodne nie ujawnione w dokumentacji technicznej a
utrudniające wykonanie umowy,
g) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
h) wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu
niniejszej umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki
uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią,
i) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy,
2) osób funkcyjnych wskazanych w niniejszej umowie ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, o uprawnieniach
wymaganych przez Zamawiającego dla tego zadania (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SWZ),
3) wykonania robót zamiennych lub robót w nowszej technologii w stosunku do zaprojektowanej a pozwalających na
zaoszczędzenie czasu, kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
4) robót budowlanych nie objętych niniejszą umową, w szczególności nie ujętych w dokumentacji proj,-technicznej, które nie
były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego
doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub
ekonomicznych powierzenie wykonania robót innemu wykonawcy nie jest możliwe, a oddzielenie wykonania tych robót od
przedmiotu umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów oraz spowodowałoby istotną niedogodność
dla zamawiającego– co zostanie poprzedzone sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych robót. Wartość
każdej kolejnej zmiany umowy nie może przekroczyć 50% wartości. Konieczność wykonania robot zamiennych lub
zamówienia dodatkowego musi być potwierdzona w protokole konieczności wykonania robot wraz z uzasadnieniem,
wystawionym przez Wykonawcę, zarekomendowanym przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanym przez Zamawiającego.
Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub
konieczność zapobieżenia awarii.
5) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (tzw. roboty zaniechane z uwagi na ich zbędność
dla prawidłowego wykonania umowy lub gdy wystąpiły okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie
przygotowania dokumentacji projektowej)
6) Zmiany wynagrodzenia związanej ze zmianą obowiązującej stawki VAT; w tej sytuacji do kwoty netto zostanie doliczony
należny podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na platformie pod adresem https://wisznice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.