eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniew › Remont dróg asfaltowych na terenie gminy GniewOgłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont dróg asfaltowych na terenie gminy Gniew

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GNIEW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675296

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Grunwaldzki 1

1.5.2.) Miejscowość: Gniew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-140

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rin@gniew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gniew.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dróg asfaltowych na terenie gminy Gniew

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0615d473-be6d-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135431

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045537/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Remont dróg asfaltowych na terenie Gminy Gniew

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gniew/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gniew/proceedings
2. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rin@gniew.pl.
3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany treści SWZ, zmiany terminu składania ofert oraz zmiany terminu otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której adresatem – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Rozszerzenia plików
wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2247), zwanego dalej
Rozporządzeniem KRI.
2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx., .xls, .xls, .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
3. W celu ewentualnej kompresji danych, Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z następujących rozszerzeń: .zip, .7Z.
4. Wśród rozszerzeń powszechnych, a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages.
Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10
MB, a także na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który
wynosi maksymalnie 5 MB.
6. W przypadku stosowania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, aby w miarę
możliwości przekonwertować pliki składające się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzyć je kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w formacie PAdES;
2) pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien
pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym;
3) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób stosować podpisy tego samego rodzaju.
Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów, np. podpisem osobistym i kwalifikowanym podpisem elektronicznym może doprowadzić
do problemów w weryfikacji plików.
8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania
wybranej metody podpisywania plików składających się na ofertę.
9. Osobą składającą ofertę powinna być osoba do kontaktu podawana w dokumentacji.
10. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i z
zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24
godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
11. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty, np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze
skompresowanych plików.
12. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to
skutkować naruszeniem integralności plików, co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział 27 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIN.271.1.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Remont dróg asfaltowych na terenie gminy Gniew. Zamówienie składa się z 10 zadań:
Zadanie 1. Remont drogi gminnej na dz. nr 134 w miejscowości Jeleń;
Zadanie 2. Remont drogi gminnej na dz. nr 86 obr. Polskie Gronowo i dz. nr 31 dz. obr. Kuchnia;
Zadanie 3. Remont drogi gminnej na dz. nr 152 obr. Kolonia Ostrowicka w miejscowości
Ostrowite;
Zadanie 4. Remont drogi gminnej na dz. nr 91/1 i 91/2 w miejscowości Pieniążkowo;
Zadanie 5. Remont drogi gminnej na dz. nr 23/1 w miejscowości Pieniążkowo;
Zadanie 6. Remont drogi gminnej na dz. nr 373/2 w miejscowości Rakowiec;
Zadanie 7. Remont drogi gminnej na dz. nr 490/1 obręb Opalenie i dz. nr 90/1 obręb Widlice na
odcinku Opalenie-Widlice;
Zadanie 8. Remont drogi gminnej na dz. nr 25/2, 26/1, 29/8, 64/1, 64/4, 65/1, 66/1, 67/3
ark. 16 – ul. Czyżewskiego w Gniewie;
Zadanie 9. Remont drogi gminnej na dz. nr 29/23 ark. 16 – ul. Stromej w Gniewie;
Zadanie 10. Remont drogi gminnej na dz. nr 73/22 ark. 5 – ul. Witosa w Gniewie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa (tj. załącznik nr 8 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarncji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wymogi dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 3.000.000,00 zł.
2. Wymogi dotyczące posiadania przez Wykonawcę zdolności technicznej lub zawodowej odpowiedniej do wykonania przedmiotu zamówienia
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto każda, polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie lub remoncie dróg. Wykonawca nie może sumować kilku zamówień o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości.
3. Wymogi dotyczące dysponowania przez Wykonawcę potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. W ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że dysponuje:
a) 1 osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia i pełnić ona będzie funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Ww. osoby winny posiadać uprawnienia budowlane zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019, poz. 831), na podstawie art. 12, art. 12a i art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1117 z późn. zm.).

Zamawiający dopuszcza składanie przez osoby będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych zgodnie z przepisami Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a Ustawy Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2023, poz. 334).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunków określonych w ust. 2 pkt 4 wykazuje jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem opisanym powyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 3.000.000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć ww. dokumentów, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 19 SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty zostaną wykonane przez poszczególnych Wykonawców.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówień

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do postanowień umowy, w szczególności terminu realizacji przedmiotu zamówienia, zakresu świadczenia, sposobu zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia Wykonawcy.
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały szczegółowo opisane w § 14 i 15 załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy), zamieszczonym wraz z SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gniew/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.