eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stara Bircza › Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Bircza w roku 2023.Ogłoszenie z dnia 2023-03-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Bircza w roku 2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO BIRCZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650502296

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 99

1.5.2.) Miejscowość: Stara Bircza

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-740

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bircza@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bircza.krosno.lasy.gov.pl/web/bircza

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Bircza w roku 2023.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-475033f6-c264-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135355

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00416297/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi z zakresu gospodarki łowieckiej w roku 2023.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bircza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bircza

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Kontakt
pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym odbywać się będzie za pośrednictwem dedykowanej
Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bircza. Szczegóły zawiera
rozdział 9 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły zawiera rozdział 23 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.37.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 144655,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Bircza w 2023 r. wykonywane w ośrodku hodowli zwierzyny administrowanym przez Nadleśnictwo Bircza – w obwodach łowieckich nr 160 pk i 178 pk.
Zakres usług obejmuje m.in.:
 poszukiwanie postrzałków
 prace ręczne i mechaniczne związane z gospodarką łowiecką
 budowa lizawek słupowych
 budowa urządzeń łowieckich
 wywożenie karmy i soli dla zwierzyny
 remont bieżący ambon i innych urządzeń łowieckich
 rozbiórka starych urządzeń łowieckich
 zabezpieczanie upraw przed szkodami łowieckimi
 preparacja trofeum i ściągnięcie skóry jelenia, sarny, dzika
 prace związane z organizacją polowań
 prace związane ze zwierzyną padłą.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części przedstawia załącznik nr 2A i 2B do SWZ (formularz cenowy oferty).

4.2.6.) Główny kod CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77200000-2 - Usługi leśnictwa

77600000-6 - Usługi myśliwskie

45422000-1 - Roboty ciesielskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. 10) Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 1 ust 3 stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP.
Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1. objęte będą prace z zakresu gospodarki łowieckiej obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 2 do SWZ, które w związku z zagwarantowaniem prawidłowej gospodarki leśnej stały się konieczne do wykonania w następstwie lub w związku ze zdarzeniami
przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1. nie
przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
Cena za realizację zamówienia (brutto) - waga 60%.
Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – waga 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Bircza w 2023 r. wykonywane w ośrodku hodowli zwierzyny administrowanym przez Nadleśnictwo Bircza – w obwodach łowieckich nr 160 pk i 178 pk.
Zakres usług obejmuje m.in.:
 poszukiwanie postrzałków
 prace ręczne i mechaniczne związane z gospodarką łowiecką
 budowa lizawek słupowych
 budowa urządzeń łowieckich
 wywożenie karmy i soli dla zwierzyny
 remont bieżący ambon i innych urządzeń łowieckich
 rozbiórka starych urządzeń łowieckich
 zabezpieczanie upraw przed szkodami łowieckimi
 preparacja trofeum i ściągnięcie skóry jelenia, sarny, dzika
 prace związane z organizacją polowań
 prace związane ze zwierzyną padłą.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części przedstawia załącznik nr 2A i 2B do SWZ (formularz cenowy oferty).

4.2.6.) Główny kod CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77200000-2 - Usługi leśnictwa

77600000-6 - Usługi myśliwskie

45422000-1 - Roboty ciesielskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. 10) Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 1 ust 3 stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP.
Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1. objęte będą prace z zakresu gospodarki łowieckiej obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 2 do SWZ, które w związku z zagwarantowaniem prawidłowej gospodarki leśnej stały się konieczne do wykonania w następstwie lub w związku ze zdarzeniami
przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1. nie
przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
Cena za realizację zamówienia (brutto) - waga 60%.
Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – waga 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, iż
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną:
na część zamówienia nr 1: 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy zł)
na część zamówienia nr 2: 35 000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy zł).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe, które na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni od dnia wezwania, aktualne na dzień ich złożenia:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego Zamawiający żąda:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ);
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka karnego oraz art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe, które na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni od dnia wezwania, aktualne na dzień ich złożenia:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego Zamawiający żąda:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ);
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka karnego oraz art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi być sporządzona zgodnie z treścią formularza „Oferta Wykonawcy” (wzór formularza
oferty stanowi załącznik nr 1 do SWZ). Integralną część oferty stanowi wypełniony Formularz
cenowy (wzór formularza stanowi załącznik nr 2A i 2B do SWZ).
1. Wraz z ofertą musi zostać złożone Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ).
2. Do oferty należy załączyć, jeżeli dotyczy:
1) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, które usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ),
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdziale 8 ust. 2 pkt 1)
niniejszego SWZ, potwierdzające oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
3) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy,
4) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do
oferty „Oświadczenie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy” – jeżeli w odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą być wprowadzone w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych we wzorze umowy okoliczności oraz gdy zostaną uwzględnione, opisane w niej warunki wprowadzenia tych zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bircza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.