eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kluczbork › Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej służących opiece nad dzieckiem w Powiecie KluczborskimOgłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej służących opiece nad dzieckiem w Powiecie Kluczborskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kluczborski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Katowicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Kluczbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774185218

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiatkluczborski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej służących opiece nad dzieckiem w Powiecie Kluczborskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5eb15c62-c24f-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135349

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043348/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej służących opiece nad dzieckiem w Powiecie Kluczborskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu Platformy
zakupowej Marketplanet Oneplace pod adresem: https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji, przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Przez środki komun. elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej przez link:https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl, bądź drogą emailową na adres zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl. 3. Oferta wraz z
załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie
informatycznym dostępnym pod adresem
ttps://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podm. śr. dowodowe, zobow. podm. udostępniającego zasoby, przedm.środki dowodowe, pełnomocnictwa,
sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych i składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.4.Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową zamawiającego. Zasady opisane zostały w Instrukcji dla wykonawców która jest udostępniana na platformie zakupowej zamawiającego. 5.Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minim. param. techn. wymaganych od wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z wykonawcami:1) Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga do Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie pod adresem
https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl 2) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w
postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu;3) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl/, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu oraz sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej; 5)Rejestracja oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z
Platformy.6.Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozp.Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia śr. komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zam. publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych,
dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl: a.Stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; b.Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej; c.Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; d.Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 7.Pozostałe informacje zawiera SWZ Rozdz. VIII

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STAROSTA KLUCZBORSKI Z SIEDZIBĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM
W KLUCZBORKU, UL. KATOWICKA 1, 46-200 KLUCZBORK.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email:starostwo@powiatkluczborski.pl
Klauzula informacyjna dot. RODO zawarta została w Rozdziale XXII. Informacja o ochronie danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FP.272.6.2023.AM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienie Zamawiający opisał za pomocą Programów Funkcjonalno-Użytkowych (PFU) stanowiących integralną część niniejszej SWZ. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie prac modernizacyjnych obiektów infrastruktury służących opiece nad dzieckiem w Powiecie Kluczborskim tj.
- w budynku Domu Dziecka w Bogacicy przy ul. Wiejskiej 2, 46-243 Bogacica;
- w budynku Domu Dziecka w Bąkowie przy ul. Szkolnej 2, 46-233 Bąków;
- w budynku Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji w Kluczborku przy ul. Sienkiewicza 22 B, 46-200 Kluczbork.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami, uzgodnieniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami umowy oraz dokonać robót budowlanych i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymagane dokumenty umożliwiające przystąpienie do użytkowania oraz uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowane (jeżeli jest wymagane).
2. Zakres działań modernizacyjnych ujęty został w Programach Funkcjonalno-Użytkowych i obejmował będzie w szczególności:
1) DLA BUDYNKU DOMU DZIECKA W BOGACICY m.in.
- kompleksowy remont sanitariatów, pokoi mieszkalnych dla dzieci, sal do wspólnego spędzania czasu, ciągów komunikacyjnych,
- wymianę instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji hydrantowej,
- zagospodarowanie terenów zewnętrznych przy domu dziecka poprzez utworzenie przy nich strefy bezpiecznej zabawy i wypoczynku.
2) DLA BUDYNKU DOMU DZIECKA W BĄKOWIE m.in:
- kompleksowy remont sanitariatów, pokoi mieszkalnych dla dzieci, sal do wspólnego spędzania czasu, ciągów komunikacyjnych,
- wymianę instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, wykonanie instalacji p-poż. (hydrantowej)
- rozebranie narożnego tarasu wraz ze ścianami trzech pomieszczeń piwnicznych pod tarasem,
- roboty związane z zagospodarowaniem podwórka, montaż urządzeń na istniejącym placu zabaw.
3) DLA BUDYNKU POWIATOWEGO OŚRODKA REHABILITACJI (POR) m.in.
- zmianę konstrukcji dachu,
- wymianę pokrycia dachu wraz dociepleniem,
- prace budowlane w zakresie wymiany sufitów podwieszanych,
- modernizacje systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacją,
- prace ogólnobudowlane w zakresie malowania pomieszczeń,
- wykonanie bezpiecznych dojść do budynku poprzez likwidację nawierzchni z płytek ceramicznych.
3. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony został w programach funkcjonalno-użytkowych – łącznie 3 programy opracowane dla potrzeb niniejszego zamówienia i stanowiące załączniki do niniejszej Specyfikacji.
4. Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji wynosi – 3 lata. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 3 lata, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SWZ – okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
5. Stosownie do treści art. 102 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie Zamawiający określił w programach funkcjonalno-użytkowych stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji.
6. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
7. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej wykonujących roboty budowlane wchodzące w zakres modernizacji obiektów infrastruktury społecznej (tj.: m.in. - roboty ogólnobudowlane, - roboty instalacji sanitarnych, - roboty instalacji elektrycznych).
8. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców.
9. Zasady dotyczące zatrudniania i rozliczania podwykonawców zawarte są w § 7 i 8 wzoru umowy stanowiącego integralną część Specyfikacji tj. załącznik nr 7.
10. Wymagania określone w art. 68 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych tj.: Zasady elektromobilności określa § 18. Projektu umowy, w tym: W razie konieczności wykorzystania przy realizacji umowy pojazdów, Wykonawca:
1) zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1083 z późn. zm.);
10. Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji przedmiotu umowy.
11. 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej przed terminem podpisania umowy wyznaczonym przez Zamawiającego, w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ i zostanie uznana jako najkorzystniejsza, tj. uzyska w sumie największą ilość punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert. Oferta może uzyskać w kryteriach oceny ofert maksymalnie 100 punktów (100%), przy czym 1 pkt = 1%. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
1). dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia w zakresie projektowania i kierowania robotami, tj.:
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno -budowlanej,
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej.
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności sanitarnej.
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności elektrycznej,
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -budowlanej,
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej.
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej.
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej.
W/w osoby winne posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa/ Izby Architektów Rzeczypospolitej.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, a także łączenie posiadanych uprawnień do kierowania robotami i projektowania.

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę w zakresie budowy, przebudowy lub remontu budynku o wartości min. 3 000 000,00 zł. brutto w ramach jednego zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie projektowania i kierowania robotami zgodnie z zał. nr 5 do SWZ zawierającego:
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności sanitarnej.
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności elektrycznej,
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej.
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -budowlanej,
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej.
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej.
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej,
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, a także łączenie posiadanych uprawnień do kierowania robotami i projektowania.

2. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - zgodnie z zał. nr 6 do SWZ zawierającego co najmniej 1 robotę polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartości min. 3 000 000,00 zł. brutto w ramach jednego zamówienia.
3. Dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę należy sporządzić zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1.1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania).
1.2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w Rozdziale VB ust. 1 pkt 1.. ppkt 1.1. SWZ.
1.3. zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale VD ust. 3 i 4 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostepniającego zasób Wykonawcy.
1.4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa.
1.5. Formularze ofertowe stanowiące Załącznik nr 1a, 1b i 1c do SWZ.
1.6. Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VB ust. 1 pkt 1.2. lit. a) i b) SWZ, składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany mogą dotyczyć:
1. terminu wykonania robót w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w dniu udzielenia zamówienia, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a dotyczących między innymi:
a) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy: administracji państwowej, samorządowej lub członkowskie Unii Europejskiej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; w szczególności dotyczy to następujących sytuacji:
- opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynności,
- przedłużającej się bezczynności tych podmiotów lub organów,
- odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;
b) wystąpienia zwłoki w realizacji przedmiotu umowy spowodowana przyczynami, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będąca następstwem:
- nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej dokumentacji lub odebrania etapu prac,
- konieczności zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy;
c) gdy wystąpią, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku, w szczególności nieprzewidziane warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów (powodzie, długotrwałe ciągłe opady atmosferyczne, klęski żywiołowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe);
d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, oraz którego strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą, warunkująca zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; stan pandemii, epidemii,
f) konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń lub wystąpienia koniecznych zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego;
g) wystąpi brak możliwości koordynacji robót z innymi wykonawcami realizującymi roboty na przyległych terenach;
h) gdy wystąpią na terenie budowy niewybuchy, niewypały lub znaleziska archeologiczne, które będą wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,
i) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji zamówienia warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), czy hydrologiczne uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
j) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy;
k) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego realizowane są roboty budowlane, uniemożliwiające wykonanie umowy zgodnie z założonym harmonogramem;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę pod adresem https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

ciąg dalszy pkt. 7.4
l) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych (których realizacje Zamawiający dopuszcza), w szczególności z powodu:
- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,
- zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy,
- wad dokumentacji projektowej,
- zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać przez Wykonawcę udokumentowany;
ł) gdy Zamawiający dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, która to zmiana wpłynie na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy; zmiana terminu może obejmować maksymalnie czas trwania robót wynikających ze zmiany umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
m) wystąpienia wad lub braków dokumentacji projektowej lub konieczności wprowadzenia zmian w tej dokumentacji; zamiana terminu może obejmować maksymalnie czas niezbędny na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym zmienioną dokumentacją projektową;
n) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; zamiana terminu może obejmować maksymalnie czas niezbędny do wykonania tych robót;
o) w przypadku konieczności przeprowadzenia przez Zamawiającego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które wstrzymuje lub wydłuża realizację przedmiotu umowy;
2. zmiany w organizacji wykonania przedmiotu umowy:
 zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach przedmiotu umowy,
 zmiana zasad dokonywania odbiorów robót budowlanych jeżeli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego,
 zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy przy czym zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
3. zmiany terminów i warunków płatności:
1). będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy,
2). konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła finansowania zamówienia,
4. zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów o podatkach,
5. konieczność zmiany wynagrodzenia wykonawcy w wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT lub w wyniku innych okoliczności uzasadniających zmianę,
6. zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych z tym że osoby występujące po stronie Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu,
7. sposobu fakturowania robót, w tym zmiana może dotyczyć ilości wystawionych faktur, wartości wystawionych faktur oraz terminów ich wystawienia w przypadku gdy Zamawiający posiada w planie finansowym środki finansowe na zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy,
8. zmiany wynagrodzenia w przypadku kiedy łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
9. Pozostałe zmiany: zawarto w projekcie umowy w par. 24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.