eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cedynia › Dostawa oleju opałowego w sezonie 2023/2024 do budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych na terenie Gminy CedyniaOgłoszenie z dnia 2023-03-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju opałowego w sezonie 2023/2024 do budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych na terenie Gminy Cedynia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CEDYNIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Cedynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-520

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 914317808

1.5.8.) Numer faksu: 914144162

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@cedynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cedynia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opałowego w sezonie 2023/2024 do budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych na terenie Gminy Cedynia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f3d7b74-c265-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135246

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048607/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oleju opałowego w sezonie 2023/2024 do budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych na terenie Gminy Cedynia.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/cedynia

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Zasady komunikacji elektronicznej zostały, z uwagi na ograniczoną ilość znaków w
niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu szczegółowo opisane w specyfikacji warunków zamówienia;
2) ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem „Formularza”, dostępnego na Platformie Zakupowej, w
miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu i innych dokumentów zamówienia; oferta wraz z załącznikami złożona za pośrednictwem
formularza wiadomości, albo na adres poczty elektronicznej zostanie odrzucona jako niezgodna z ustawą pzp;
3) Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/cedynia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) ofertę i oświadczenia, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, a także inne dokumenty składane wraz z ofertą przygotowuje się i składa się, pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci
elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisanej przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw.
podpisem osobistym);
2) w celu złożenia oferty Wykonawca może, ale nie musi założyć konto na Platformie Zakupowej. Instrukcja dotycząca rejestracji i
logowania dostępna jest pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3) przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie Zakupowej,
ani logowania.
4) korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
5) za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna
data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar.
3. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez Wykonawców po wyborze oferty, w celu
zawarcia umowy. Zalecenia i rekomendacje Zamawiającego:
1. w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem
kwalifikowanym PAdES, ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu;
2. w celu ewentualnej kompresji danych wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z;
3. pliki w innych formatach niż PDF opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Plik z podpisem należy przekazywać łącznie z
dokumentem podpisywanym;
4. w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami
podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików;
5. przetestowanie, z odpowiednim wyprzedzeniem, możliwości prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików
oferty;
6. nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem
integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zamawiający informuje,
że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Cedynia reprezentowany przez Burmistrza
Cedyni, z siedzibą w Cedyni, plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006,
email:cedynia@cedynia.pl ;
2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia, 3) odbiorcami ww.
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz
art. 74 ustawy,
4) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:-przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez cały okres obowiązywania umowy w
sprawie zamówienia publicznego - jeżeli
okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata;- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji
- w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji,
5) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO,
7) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku korzystania
przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia o którym
mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem
wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych
osobowych(skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego
prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych
zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO,
8) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w
art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu
umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu
na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INF.271.1.3.2022.MW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego według polskiej normy PN-C-96024 z
przeznaczeniem na cele grzewcze w sezonie 2023/2024 , do budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych na terenie Gminy Cedynia, w łącznej ilości do 65 000,00 litrów:
a) Budynek Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia – 15 000 l,
b) Budynek przy ul. Marii Konopnickiej 12, 74-520 Cedynia – 35 000 l,
c) Budynek przy Pl. Wolności 4, COKIS i Muzeum- 15 000 l
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp.
Ewentualne zamówienie będzie polegało na powtórzeniu dostaw będących przedmiotem niniejszego postępowania.
Wartość takiego zamówienia może wynieść do 30 % wartości zamówienia podstawowego.
szczegółowe informacje zawarto w rozdz. IV Przedmiot zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu dotyczący:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Określenie warunku:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję potwierdzającą
posiadanie uprawnień na obrót olejem opałowym.
c) uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Określenie warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy –wykonał w tym okresie minimum jedną dostawę polegającą na dostawie oleju opałowego w ilości nie mniejszych
niż – 30 000 litrów (w ramach jednej umowy);
Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy).
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać w całości
jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjału podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu
spełnienia powyższego warunku.
To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale
podmiotów udostępniających mu zasoby. W takim przypadku warunek udziału w postępowaniu musi spełniać w całości ten
podmiot.
Wymagane dostawy muszą być wykonane w ramach oddzielnych umów. Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku dostaw
o wartości niższej niż wymagana w celu spełniania wymaganego warunku doświadczenia.
W przypadku gdy wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w
oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania
Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP
nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.
Sposób wykazania warunków udziału w postepowaniu wykazano w rozdziale VII.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Jeśli zamawiający
podejmie decyzję o prowadzeniu negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, przed przekazaniem zaproszenia do negocjacji,
zamawiający wezwie wykonawców zgodnie z art. 274 ust. 2 ustawy pzp, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni
od dnia wezwania:
a) Aktualnych na dzień złożenia oświadczeń wykonawców o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania wskazanej w art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy, dotyczącej zawarcia
z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów) - chyba, że w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta
W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
b) Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, według wzoru przekazanego przez zamawiającego wraz z załączeniem: Dowodów
określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
W przypadku ofert wspólnych wykaz składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualne
na dzień złożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstawy
wykluczenia z postępowania wskazanej w art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy, dotyczącej zawarcia z innymi
wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji (w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) - chyba, że w postępowaniu zostanie złożona
tylko jedna oferta. W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną.
Szczegółowe informacje zawarto w rozdziale VII SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę:
1) Formularz oferty, według wzoru udostępnionego przez zamawiającego;
2) Pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy,
podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu
(odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiIDG);
3) Odpis lub Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców jest
umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów rejestrowych, jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów (NIP, Regon, nr KRS);
4) Aktualna koncesja potwierdzająca posiadanie uprawnień na obrót olejem opałowym.
5) Oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp, traktujące:
a) o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, według wzoru przekazanego przez zamawiającego.
Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z
wykonawców w zakresie braku podstaw do wykluczenia;
b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru przekazanego przez zamawiającego. Informacje zawarte
w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z
wykonawców zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
c) o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru przekazanego przez
zamawiającego
Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu
udostępniającego zasoby.
d) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które dostawy wykonają
poszczególni wykonawcy, według wzoru przekazanego przez zamawiającego (w treści formularza ofertowego).
Ww. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia.
8) Podmiotowe środki dowodowe:
a) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym
podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tego podmiotu.
Uwaga! Ww. zobowiązanie należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu
udostępniającego zasoby.
b) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby według wzoru
przekazanego przez zamawiającego.
Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu
udostępniającego zasoby.
szczegółowe informacje zawarto w rozdziale VII SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja
lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy składający ofertą wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo w
oryginale podpisane zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozdziale XI, uprawniające do
wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję
do pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie.
5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający
wspólną ofertę będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum,
zawierającą, co najmniej:
a)zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację
zamówienia,
b) określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy, c)czas
obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia
oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw
wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w
zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu
składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1
pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
a. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia lub świadczenia stron umowy,
b. w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw, o których mowa w art.
214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp.
Przewidywana ilość oleju może ulec zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych o 30% ilości będącej
przedmiotem umowy.
Ze względu na ograniczona ilość znaków zmiany umowy zostały szczegółowo opisane w zał. nr 1 do SWZ- projektowane
postanowienia umowy 9 wzór umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/cedynia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-22 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-24

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy zagraniczni: Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4
Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.