eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stegna › ZAKUP Z SUKCESYWNYMI DOSTAWAMI GRANULATU DRZEWNEGO (TYPU PELLET PELET, PELLETS) DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ MORS W STEGNIEOgłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP Z SUKCESYWNYMI DOSTAWAMI GRANULATU DRZEWNEGO
(TYPU PELLET PELET, PELLETS) DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ MORS W STEGNIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej "MORS"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170063030

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Morska 11

1.5.2.) Miejscowość: Stegna

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-103

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 55 247 83 84

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dpsmors@dpsmors-stegna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.dpsmors-stegna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka sektora finansów publicznych nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP Z SUKCESYWNYMI DOSTAWAMI GRANULATU DRZEWNEGO
(TYPU PELLET PELET, PELLETS) DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ MORS W STEGNIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2b85ea4-c24a-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134780

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025207/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup z sukcesywnymi dostawami granulatu drzewnego (typu pellet, pelet,pellets) do Domu Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d2b85ea4-c24a-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: za pośrednictwem Platformy pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d2b85ea4-c24a-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest: Komputer PC:
1) parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD,
2) zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych:
a) MS Windows 7 lub nowszy,
b) OSX/Mac OS 10.10,
c) Ubuntu 14.04,
3) zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:
a) Chrome 66.0 lub nowsza,
b) Firefox 59.0 lub nowszy,
c) Safari 11.1 lub nowsza,
d) Edge 14.0 i nowsze,
albo tablet/telefon:
1) parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3,
2) przeglądarka Chrome 61 lub nowa.
Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DGO 2-230/11/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup z sukcesywnymi dostawami granulatu drzewnego (typu pellet, pelet, pellets) do Domu Pomocy Społecznej MORS w Stegnie.
Przewidywane terminy i ilości paliwa:
1) kwiecień 2023 r. 16 ton
2) czerwiec 2023 r. 14 ton
3) wrzesień 2023 r. 20 ton
4) październik 2023 r. 24 tony
5) listopad 2023 r. 24 tony
6) grudzień 2023 r. 24 tony
7) styczeń 2024 r. 24 tony
8) luty 2024 r. 24 tony
9) marzec 2024 r. 24 tony
10) kwiecień 2024 r. 24 tony
Wymogi jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia:
1) parametry zgodne z normą PN-EN ISO 17225-2:2021-10 (Część 2: Klasy peletów drzewnych), klasa A1 i programem certyfikującym DIN plus lub EN plus,
2) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne,
3) za rozwiązania równoważne zamawiający uzna, jeśli pellet będzie posiadał wskazane niżej parametry:
a) średnica od 6 ± 1 do 8 ± 1 mm,
b) długość od 3,15 do 40 mm,
c) wilgotność całkowita ≤ 10 %,
d) zawartość popiołu ≤ 0,7 w-%d,
e) wytrzymałość mechaniczna ≥ 97,5 w-%ar,
f) wartość opałowa ≥ 16,5 MJ/kgar
g) gęstość nasypowa ≥ 600 kg/m3ar.
Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany części lub całości dostawy i wymiany na własny koszt, która nie odpowiada parametrom określonym w SWZ oraz w umowie oraz zawiera zanieczyszczenia powodujące powstawanie szlaki,
Wykonawca dostarczając towar równoważny winien wykazać, że skład danego produktu odpowiada produktowi równoważnemu zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt. 3,
w przypadku zastrzeżeń w zakresie wymaganych parametrów wyszczególnionych
w normie jakościowej DIN plus lub EN plus, Zamawiający zleci wykonanie badań dostarczonego pelletu dotyczących spełniania wymaganych norm jakościowych. Jeżeli badania wykażą niespełnienie ww. norm jakościowych, kosztami przeprowadzonych badań Zamawiający obciąży Wykonawcę. Ponadto Wykonawca opróżni na własny koszt magazyn (silosy) z dostarczonego nieodpowiadającego wymaganiom pelletu
i dostarczy nowy pellet posiadający normę jakościową DIN plus lub EN plus.
Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:
1) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
2) terminy i wielkości dostaw dostosowane będą do możliwości magazynowych Zamawiającego, zależnych od ilości spalanego paliwa (czynników atmosferycznych), jednakże zamówienie powinno być złożone nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed jego planowanym terminem,
3) szczegółowe wielkości i terminy dostaw będą uzgadniane każdorazowo telefonicznie lub elektronicznie drogą e-mailową,
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości danej dostawy, ilości i terminów dostaw,
5) z uwagi na pojemności magazynowe Zamawiającego jednorazowa dostawa nie może być większa niż 24 tony paliwa,
6) ze względu na usytuowanie pomieszczeń magazynowych w przypadku dostaw samochodem-autocysterną, winien on dysponować przewodami ciśnieniowymi nie krótszymi niż 12 m.b.,
7) dostawa pelletu na podstawie zamówienia będzie realizowana przez Wykonawcę jedynie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00,
8) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia,
9) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,
10) dowodem przyjęcia dostawy pelletu będzie:
a) prawidłowo wystawiona i dostarczona do odbiorcy faktura VAT,
b) dokument WZ z wydrukiem ilości dostarczonego pelletu i podpisem przedstawiciela Zamawiającego,
c) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające parametry jakościowe dostarczonej partii pelletu (wg wzoru – Załącznik nr 3 do umowy).
Warunki dotyczące sposobu wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany części lub całości dostawy i wymiany na własny koszt, która nie odpowiada parametrom określonym w umowie oraz zawiera inne zanieczyszczenia powodujące powstawanie szlaki,
2) Wykonawca dostarczając towar równoważny w stosunku do wymaganego przez Zamawiającego (bądź lepszy) winien wykazać, że skład danego produktu odpowiada produktowi równoważnemu zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt. 4,
3) pellet dostarczany cyklicznie transportem przy użyciu samochodu z naczepą przystosowaną do transportu pelletu luzem z pneumatycznym rozładunkiem pelletu do zbiornika magazynowego, lub opakowań typu big bag wraz z rozładunkiem do magazynu (silosów).
4) Wykonawca zobowiązany będzie po zawarciu umowy, ale przed realizacją pierwszej dostawy do przedłożenia Zamawiającemu kopii niżej wymienionych dokumentów, w celu potwierdzenia, że oferowany pellet, odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
a) certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia,
b) sprawozdanie z badań przeprowadzone przez laboratorium akredytowane, którego zakres akredytacji obejmuje biopaliwa stałe potwierdzające,
iż oferowany pellet posiada właściwości zgodnie z normą PN EN 17225-2:2021-10 (Część 2: Klasy peletów drzewnych), klasa A 1 i programem certyfikującym DIN plus lub EN plus lub inną normą potwierdzającą, iż przedmiot dostawy ma równoważne parametry.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji: dodatkowo zamawiający wprowadza prawo opcji dopuszczając możliwość zwiększenia ilości zakupionego paliwa do 20 % wskazanej powyżej podstawowej łącznej ilości
(tj. o dodatkowe 44 tony), uzależniając to prawo od potrzeb Zamawiającego wynikających
z warunków pogodowych. W przypadku zwiększenia ilości, o których mowa powyżej, cena zakupu nie może być wyższa niż cena wskazana w ofercie przez Wykonawcę i określona w umowie. Zamawiający przewiduje możliwość uruchomienia prawa opcji w dwóch następujących przypadkach:
1) po wyczerpaniu ilości zamówienia podstawowego (tj. 218 ton) w okresie obowiązywania umowy podstawowej, lub
2) w przypadku niewykorzystania ilości zamówienia podstawowego (tj. 218 ton) w okresie obowiązywania umowy podstawowej.
W takiej sytuacji umowa obowiązywać będzie do momentu wyczerpania zakresu przedmiotu zamówienia z zastosowaniem prawa opcji (218 ton + 44 tony) przez Zamawiającego, ale nie dłużej niż 3 miesiące (w zależności, która z powyższych przesłanek ziści się w pierwszej kolejności).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający zastosował cenę jako jedyne kryterium oceny ofert uzasadniając to podaniem w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych oraz norm technicznych dotyczących głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium tj.:
(C) Cena brutto – 100% = 100 pkt,

wg wzoru: C = (Cn / Cb) x 100,

gdzie:
C – liczba punktów dla kryterium „Cena”,
Cn – cena najniższa,
Cb – cena oferty badanej,
100 – wagowy współczynnik matematyczny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
4) warunek zdolności technicznej i zawodowej: warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje (sukcesywnie) minimum 2 dostawy pelletu, o wartości każdej min. 100.000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4)ustawy Pzp oraz art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wraz z ofertą należy złożyć:
1) wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru
na Załączniku nr 2 do SWZ,
2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy złożyć: wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru na Załączniku nr 3 do SWZ.
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposobie określonych w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy Pzp.
Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
W zakresie nie uregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia zmian umowy, której przedmiotem są dostawy, zawartej na okres dłuższy
niż 6 miesięcy, w zakresie wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy nie częściej jednak niż jeden raz na 6 miesięcy, rozumianej jako podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia a w przypadku,
gdy wynagrodzenie określone jest cenami jednostkowymi, jako podwyższenie lub obniżenie ceny jednostkowej.
Podwyższenie wynagrodzenie może zostać dokonane nie więcej niż o wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS (półrocze bieżące do półrocza poprzedniego).
W przypadku ujemnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za dany okres, obniżenie wynagrodzenia może zostać dokonane nie więcej niż o ten wskaźnik.
Podwyższenie wynagrodzenia następuje po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy, przedłożonego Zamawiającemu z uzasadnieniem i szczegółowym wyliczeniem zmiany.
Obniżenie wynagrodzenia następuje po zaakceptowaniu przez Wykonawcę wniosku Zamawiającego, przedłożonego Wykonawcy z uzasadnieniem i szczegółowym wyliczeniem zmiany.
Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła wyłącznie części umowy pozostałej do zrealizowania
i będzie obowiązywała od daty określonej w aneksie do umowy.
W przypadku braku akceptacji proponowanej ceny, Zamawiający może rozwiązać umowę
z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, liczonym od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano wypowiedzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy https://ezamowienia.gov.pl, na stronie prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-22 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.