eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jeziorzany › Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krępa i Stoczek KockiOgłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krępa i Stoczek Kocki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JEZIORZANY

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Jeziorzany

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019709

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 22

1.5.2.) Miejscowość: Jeziorzany

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-146

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81-8578001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina.jeziorzany@jeziorzany.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jeziorzany.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://jeziorzany.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krępa i Stoczek Kocki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-212c959e-a2df-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134492

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054608/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krępa i Stoczek Kocki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PN.271.01.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1519946,98 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1214554,83 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi gminnej Nr 103127L od km 1+608,00 do km 2+165,00 w miejscowości Krępa.
Zadanie polegać będzie na przebudowie drogi gminnej nr 103127L od km 1+608,00 do km 2+165,00 w miejscowości Krępa. Celem inwestycji jest poprawienie bezpieczeństwa pieszych i kierujących samochodami poprzez przebudowę nawierzchni drogi na długości 557 m w pasie drogowym drogi gminnej nr 103127L na działkach nr 2234, 2238, 2237. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art. 3 ust. 7A inwestycja mieści się w szerokości pasa drogowego. Szczegółowy opis stanowi dokumentacja projektowa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartość części: 607785,93 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie polegać będzie na przebudowie drogi gminnej Nr 103129L od km 1+590,00 do km 2+570,00 w miejscowości Stoczek Kocki na działce o numerze ewidencyjnym 287. Celem inwestycji jest poprawienie bezpieczeństwa pieszych i kierujących samochodami poprzez przebudowę nawierzchni drogi w miejscowości Stoczek Kocki na długości 980 m w pasie drogowym drogi gminnej nr 103129L na działce nr 287. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art. 3 ust. 7A inwestycja mieści się w szerokości pasa drogowego. Szczegółowy opis stanowi dokumentacja projektowa

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartość części: 1121958,09 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 610521,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 743324,67 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 610521,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Arpol Arkadiusz Porzak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7132494451

7.3.4) Miejscowość: Ciecierzyn 64

7.3.5) Kod pocztowy: 21-003

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 610521,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 883381,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1246071,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 883381,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Krusz -Mix

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7162691009

7.3.4) Miejscowość: Łąkoć 39

7.3.5) Kod pocztowy: 24-170

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 883381,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.