eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobrzejewice › "Zakup samochodu osobowego -mikrobus, z 9 miejscami, w tym kierowca, przystosowanego do przewozu 1-osoby na wózku inwalidzkim dla DPS "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach.Ogłoszenie z dnia 2022-04-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup samochodu osobowego -mikrobus, z 9 miejscami, w tym kierowca, przystosowanego do przewozu 1-osoby na wózku inwalidzkim dla DPS "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "DOM KOMBATANTA" W DOBRZEJEWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871112517

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 62

1.5.2.) Miejscowość: Dobrzejewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-123

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: (056) 678-64-12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dobrzejewice@powiattorunski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.powiattorunski.pl/2081,dom-pomocy-spolecznej-w-dobrzejewicach

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 365566575

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Browina 59

1.11.4.) Miejscowość: Chełmża

1.11.5.) Kod pocztowy: 87-140

1.11.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.11.9.) Numer telefonu: 56 645 98 88

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuw.powiattorunski.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://www.bip.powiattorunski.pl/8247,centrum-uslug-wspolnych-powiatu-torunskiego-w-browinie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup samochodu osobowego -mikrobus, z 9 miejscami, w tym kierowca, przystosowanego do przewozu 1-osoby na wózku inwalidzkim dla DPS "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3be233d3-c4d9-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00134151

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035744/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup samochodu dla potrzeb osób niepełnosprawnych w DPS Dobrzejewice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2b0197ae-4608-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiattorunski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1a)
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:- Internet Explorer 8, Internet
Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,- Google Chrome 31- Mozilla Firefox 26- Opera
182)
1b) Pozostałe wymagania techniczne:- dostęp do sieci Internet;- obsługa przez przeglądarkę
protokołu XMLHttpRequest – ajax;- włączona obsługa JavaScript;- zalecana szybkość łącza
internetowego powyżej 500 KB/s;- zainstalowany Acrobat Reader;- zainstalowane środowisko
uruchomieniowe Java-Java SE Runtime Environment 6Update 24 lub nowszy.
2) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Marcin Łowicki,
e-mail: zamowienia@cuw.powiattorunski.pl
3)W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem
przedmiotowego postępowania tj. CUW.272.10.2022.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://powiattorunski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystane Twoje dane osobowe
jest, Dyrektor Domu Samopomocy "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach z siedzibą w Dobrzejewicach
62, 87-123 Dobrzejewice,(dalej „My”, „Zamawiający”). Możesz się z nim kontaktować w następujący
sposób: listownie na adres podany wyżej, e-mailowo
dobrzejewice@powiattorunski.pl ; telefonicznie 566459889
Inspektor danych osobowych: agmarkanc@wp.pl
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy w
sprawie zamówienia publicznego zawartej z Tobą, w tym do kontaktowania się z Tobą w celu realizacji
umowy, jak również w celu archiwizacyjnym.
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych
osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą:
− nazwę (firmę) – imię i nazwisko w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną,
− adres wykonawcy,
− adres email,
− imię i nazwisko osoby wyznaczonej przez Ciebie do kontaktu.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z
Tobą umowy. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych
niezbędnych danych np. względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie
Twoich danych jest dobrowolne.
Gwarantujemy Tobie prawo dostępu do Twoich danych i ich sprostowania, wynikające z ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać w odniesieniu do żądania sprostowania danych - zauważysz że
Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne, lub zostaniesz wezwany przez Zamawiającego do ich
sprostowania. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego Twoich
danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(adres: Prezes UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Twoje dane osobowe udostępniamy dostawcom: systemu
elektronicznego obiegu dokumentów, poczty elektronicznej, usług IT oraz podmiotom wspierającym
nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniając usługi płatnicze. Możemy
przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, każdemu kto skorzysta z prawa dostępu do
informacji publicznej, a także na wystąpienie o udostępnienie protokołu wraz z załącznikami zgodnie z
ustawą Prawo zamówień publicznych.
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas
obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
− dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
− wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych,
− archiwizacyjnych – maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.ZP.272.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 134146,34 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, wolnego od wad
samochodu, nadwozie typu BUS-9 osobowego, dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg.
Wymagana jest fabryczna homologacja auta bazowego - busa 9-osobowego oraz homologacja
pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub badanie techniczne potwierdzające
przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych: możliwość przewożenia osoby
na wózku inwalidzkim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1
Termin (okres) wykonania zamówienia: do 31.05.2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114000-9 - Pojazdy specjalne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: średnie zużycie paliwa na 100 km

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) (jeżeli dotyczy) zobowiązanie, o którym mowa w pkt VIII. 4. 4 SWZ . -
"Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy".
b) (jeżeli dotyczy) oświadczenie, o którym mowa w pkt XVIII. 4.4 - "W przypadku, o którym mowa w pkt
VIII. 6 SWZ , Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór wg załącznika
nr 6 SWZ)".

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy, opis oferowanego auta zgodnie z załącznikiem, oświadczenie wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), zobowiązanie do
udostepnienia zasobów Wykonawcy przez inne podmioty (jeżeli dotyczy), oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Dokument wymieniony w XI pkt 2.1 lit. a SWZ (odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem)
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa w swoim
imieniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczki do końca 2022 r. na poczet wykonania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że wysokość udzielonej zaliczki nie przekroczy
50 % kwoty wskazanej w § 5 ust 1. Przy czym zaliczka nie może wynieść więcej niż 60 000,00 zł.
2. Udzielenie zaliczki możliwe jest po uprzednim wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
w wysokości 100% wartości udzielanej zaliczki. Zamawiający może odstąpić od wymogu zabezpieczenia zaliczki.
3. Okres obowiązywania zabezpieczenia zaliczki obejmuje termin liczony od dnia złożenia go w siedzibie Zamawiającego do dnia wykonania umowy określonego w § 4 ust. 1 zwiększony o minimum 25 dni roboczych od daty wykonania przedmiotu umowy.
4. Zabezpieczenie zaliczki wnosi się poprzez złożenie w oryginale dokumentu w siedzibie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Zaliczka zostanie wpłacona na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury po uprzednim wniesieniu zabezpieczenia o którym mowa w § 5 ust 2.
6. Pozostała do zapłaty cena będzie zapłacona w oparciu o prawidłowo wystawioną przez Wykonawcę fakturę po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
7. Protokolarny odbiór będzie podstawą do zwrotu zabezpieczenia zwrotu zaliczki.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Działając na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w następujących przypadkach:
1) zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy w ten sposób, że czynią wykonanie Umowy na dotychczasowych zasadach niecelowym, niezgodnym z wymaganiami lub niemożliwym, przy czym zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do wprowadzonych zmian przepisów prawa;
2) zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczególnych jej części (o czas trwania przeszkód) w wyniku konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz;
3) zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczególnych jej części (o czas trwania przeszkód) w związku z zaistnieniem siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy; takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, zakłócenia spowodowane wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych, stany wyjątkowe, stany wojenne, katastrofy, stany zagrożenia, pandemie, epidemie, stany klęski żywiołowej, itp.
2. Poza wskazanym w ust. 1 zakresem zmian Umowy, zakres zmian, w przypadku wystąpienia przesłanek opisanych w ust.1 dotyczyć może także:
1) terminu realizacji Umowy lub poszczególnych części jej przedmiotu, przy czym termin końcowy realizacji Umowy może być wydłużony maksymalnie o 3 miesiące;
2) wynagrodzenia Wykonawcy przy czym wynagrodzenie może zostać zwiększone maksymalnie o 10% w stosunku do pierwotnie określonego Umową;
3) zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy poprzez dodanie nowego zakresu rzeczowego niezmieniającego charakteru pierwotnie określonej Umowy, o ile wartość wszystkich dodatkowych zadań nie przekroczy 10% Wynagrodzenia pierwotnie określonego Umową;
4) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia powodującego do 10% zmniejszenia wartości Wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
3. W opisanych w ust. 1 przypadkach dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy, nowym wykonawcą (art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP), jeżeli nowy Wykonawca jest następcą prawnym Wykonawcy lub przejął zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, lub odpowiada osobiście lub majątkowo za wykonanie Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiattorunski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-10 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.