eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzyska › Budowa oświetlenia drogowego przy drogach na terenie Gminy BrzyskaOgłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia drogowego przy drogach na terenie Gminy Brzyska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brzyska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: brak

1.5.2.) Miejscowość: Brzyska

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-212

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134460115

1.5.8.) Numer faksu: 134460107

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: budownictwo@brzyska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminabrzyska.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-493d14e1-a201-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia drogowego przy drogach na terenie Gminy Brzyska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-493d14e1-a201-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134142

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008053/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Rozbudowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego przy drogach gminnych w Wróblowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075620

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: B.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 59500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I
Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr ewid. 483 w Wróblowej
Zamówienie obejmuje budowę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej na działce nr ewid. 483 położonej w Wróblowej zlokalizowanego na działkach nr ewid. 483, 485, 486/1, 486/2 położonych w Wróblowej.
Zakres prac obejmuje m.in:
1.1. lokalizację słupów,
1.2. wykopy pod słupy oraz montaż,
1.3.montaż przewodów,
1.4. montaż wysięgników,
1.5. montaż opraw oświetleniowych,
1.6. wykonanie uziemienia słupów,
1.7. roboty ziemne, próby montażowe,
1.8 wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w przedmiarze robót oraz w dokumentach technicznych wykonania i odbioru, stanowiących załączniki nr 1a, 1b do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.5.5.) Wartość części: 13450,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II
Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr ewid. 438 w Wróblowej
Zamówienie obejmuje budowę oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej na działce nr ewid. 483 położonej w Wróblowej zlokalizowanego na działkach nr ewid. 436/2, 438, 441/3, 441/4, 442/3, 447/1, 448/2, 449/2, 450/2, 451/2, 452/2, 453/6, 453/4, 454/3, 462/4, 463, 472/2, 473, 474/1, 474/2 położonych w Wróblowej.
Zakres prac obejmuje m.in:
1.1. lokalizację słupów,
1.2. wykopy pod słupy oraz montaż,
1.3.montaż przewodów,
1.4. montaż wysięgników,
1.5. montaż opraw oświetleniowych,
1.6. wykonanie uziemienia słupów,
1.7. roboty ziemne, próby montażowe,
1.8 wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
1.9 zdemontowanie istniejących czterech lamp solarnych w sposób nie powodujący ich zniszczenia lub uszkodzenia oraz dowozu i złożenia ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w odległości do 7 km od miejsca ich posadowienia. Wykonawca wkalkuluje wskazany powyżej demontaż lamp solarnych wraz z dostawą we wskazane miejsce przez Zamawiającego w cenę oferty pomimo braku takiej pozycji w przedmiarze robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.5.5.) Wartość części: 59500,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13450 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 27060,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13450,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Elektroinstalatorskich Daniel Szczyrba

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370490977

7.3.3) Ulica: Brzyska 398

7.3.4) Miejscowość: Brzyska

7.3.5) Kod pocztowy: 38-212

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13450,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 59500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 107502,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 59500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Eleltroinstalatorskich Daniel Szczyrba

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 370490977

7.3.3) Ulica: Brzyska 398

7.3.4) Miejscowość: Brzyska

7.3.5) Kod pocztowy: 38-212

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 59500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.