eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ełk › BUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH ULICY PILECKIEGO I ULICY FIELDORFA NILA W EŁKUOgłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
BUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH ULICY PILECKIEGO I ULICY FIELDORFA NILA W EŁKU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Ełk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671076

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marsz. Józefa Piłsudskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Ełk

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 087 732 62 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@um.elk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.elk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH ULICY PILECKIEGO I ULICY FIELDORFA NILA W EŁKU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7e2169b-c241-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134000

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007281/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa ciągu dróg gminnych ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Ełku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e7e2169b-c241-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu E-Zamówień, który dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/, oraz poczty elektronicznej – um@um.elk.pl .
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
»Wykonawca« na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa »Regulamin Platformy e-Zamówienia«, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce »Centrum Pomocy«. (...)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku jest Prezydent Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk;
b) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Ełku, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Ełku za pomocą adresu e-mail: dpo@um.elk.pl ;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego BUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH ULICY PILECKIEGO I ULICY FIELDORFA NILA W EŁKU, nr sprawy: O-ZP.271.12.2023, prowadzonym w trybie podstawowym;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): * Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku po-stępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
** W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O-ZP.271.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 6910049.92 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy płk Witolda Pileckiego i ulicy Fieldorfa Nila w Ełku. W ramach budowy ulic mają zostać wykonane nowe nawierzchnie jezdni bitumicznych, chodników, wjazdów i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm oraz ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej koloru czerwonego. Łączna długość ulic do wybudowania to ok. 723 mb, w tym ulica Pileckiego ok. 331,5 mb i ulica Nila ok. 391,5 mb. W ramach zadania ma zostać wybudowana kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne w technologii LED, kanalizacja teletechniczna a także przebudowa urządzeń kolidujących z inwestycją (kolizje PGE). Na wybudowanym obiekcie należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome.
Szczegółowy sposób zagospodarowania terenu zawiera projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu oraz projekty architektoniczno- budowlane.

1.1. Zakres zamówienia obejmuje:
1.1.1. Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy. Wykonanie i utrzymanie dróg dojazdowych i objazdowych na czas budowy oraz po wykonaniu wszystkich robót doprowadzenie terenu przyległego do stanu pierwotnego.
1.1.2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie załączonej dokumentacji projektowej, w tym m.in.:
a) Roboty drogowe ulica Pileckiego i Fieldorfa Nila:
- wykonanie robót rozbiórkowych wraz z odwiezieniem materiałów z rozbiórki,
- wykonanie robót ziemnych,
- budowa nawierzchni jezdni bitumicznych,]
- budowa skrzyżowania ulic Pileckiego i Fieldorfa Nila typu „małe rondo”,
- budowa nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej,
- budowa miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej,
- budowa chodników z kostki brukowej betonowej,
- budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej
- ustawienie krawężników betonowych i kamiennych na ławie betonowej z oporem,
- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem,
- wykonanie trawników,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- wykonanie prac wykończeniowych i porządkowych,
Uwaga:
- W związku ze zmianą zakresu przebudowy kolizji z siecią elektroenergetyczną, wszystkie kolizje przebudowy sieci elektroenergetycznych uwidocznione w Projekcie budowlanym – projekt zagospodarowania należy traktować jako nieaktualne. Zakres przebudowy kolizji sieci elektroenergetycznych przedstawia projekt zamienny stanowiący plik „6_PAB_Branza_elektryczna_przebudowa_linii_napowietrznych”.
- Ulica Pileckiego została wybudowana w okresie wcześniejszym na odcinku od km 0+000 do km 0+050 w zakresie jezdni bitumicznej, zjazdów, chodnika (zlokalizowanego po stronie prawej na tym odcinku), oświetlenia ulicznego (3 latarnie), pozostałe roboty do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową.
- na styku projektowanego zjazdu z projektowanym chodnikiem ścieżki rowerowej nie należy wykonywać oporu bocznego zjazdu,
- warstwę kruszywa stabilizowanego cementem pod jezdnią, pierścieniem ronda, zatokami postojowymi i zjazdami należy wykonać jako klasę Rm=2,5 MPa z mieszanki z dowozu, wytworzonej w mieszarkach stacjonarnych,
- Oznakowanie poziome wykonać jako cienkowarstwowe, okres gwarancji na oznakowanie poziome 12 miesięcy,
- Nawierzchnię z kostki kamiennej na pierścieniu ronda należy wykonać z kostki kamiennej nieregularnej surowo-łupanej 15/17 cm z wypełnieniem spoin żywicą mineralną przeznaczoną do dużych obciążeń.
-. Ścieżkę rowerową należy wykonać w układzie: warstwa ścieralna z BA AC11S 50/70 KR1 gr. 4 cm – kolor czerwony, warstwa wiążąca z BA AC16W 50/70 KR1 gr. 5 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 15 cm.

b) Roboty elektryczne i teletechniczne:
- budowa linii kablowej (oświetleniowej) - YAKY 4x35mm2 + YAKY 4x16mm2,
- montaż słupów oświetleniowych aluminiowych anodowanych wysokości 10 m z wysięgnikiem o wysięgu 1,5m, wzór słupa dopasować do już istniejących latarni ulicznych w ul. Pileckiego,
- montaż oprawy oświetleniowej LED,
- montaż na słupie zestawu gniazda zasilającego 230V z przewodem dług. 6m do dekoracji świątecznych,
- montaż szafki oświetleniowej,
- skonfigurowanie i uruchomienie systemu sterowania i monitoringu oświetlenia ulicznego,
- usunięcie kolizji elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i nn wraz przebudową napowietrznej stacji transformatorowej (zmiana lokalizacji stacji),
- budowa kablowej kanalizacji teletechnicznej 2-otworowej 2x110/6,3
- budowa studni kablowej typ SKR-1,
- budowa studni kablowej typ SK-1.

c) Roboty branży sanitarnej:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Projekt wykonawczy oraz SST.
W zakres prac do wykonania wchodzi rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami w obszarze ulicy Pileckiego oraz ulicy Fieldorfa Nila w Ełku, zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Budowa ulicy płk. Witolda Pileckiego oraz drogi 3KZ i 5KDLw Ełku wraz z infrastrukturą – branża sanitarna”:
- SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ – montaż nowych kanałów i studni z włączeniem do istn. sieci wraz z wymianą /regulacją istniejących zwieńczeń studni. Demontaże istniejących przykanalików i wpustów. Wszystkie włazy w jezdniach i zieleńcach – wentylowane. W zakresie chodników i ścieżek włazy niewentylowane.
Uwaga! Część sieci została już wykonana na odcinku Di1-D02 wraz z przykanalikiem i wpustem W1 – wyłączono z realizacji (zgodnie z załącznikiem graficznym).

- SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI – Wyłączono z zakresu prac dla Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem graficznym).
Uwaga:
Sieć ks jest obecnie w trakcie budowy przez Użytkownika PWiK Ełk a tok jej realizacji wygląda następująco:
- Odcinek S08-Si1 wraz z przyłączami jest już wykonany;
- Odcinki sieci S9-S11, S08-S14, S13-S28 - do wykonania przez Użytkownika w trakcie kontraktu;
- Odcinki S15-S19 oraz S15-S24 wraz z pompownią ścieków - nie są przewidziane do realizacji.

- SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI – Wyłączono z zakresu prac dla Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem graficznym).
Uwaga:
Sieć wodociągowa jest obecnie w trakcie budowy przez Użytkownika PWiK Ełk a tok jej realizacji wygląda następująco:
- Odcinek W03-W05-W07 wraz z przyłączami i hydrantami jest już wykonany;
- Odcinki sieci W05-Hp05, W04-Hp04 - do wykonania przez Użytkownika w trakcie kontraktu.

2. Gwarancja - minimalny wymagany okres gwarancji 36 pełnych miesięcy od daty odbioru końcowego

Uwaga: ze względu na ograniczoną liczbę znaków w polu, więcej informacji w specyfikacji warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 220 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga,
sposób punktowania):

Nazwa kryterium Waga
Cena 60
Gwarancja 40

1.1. Kryterium Cena (Wc)
Oferta z najniższą ceną otrzyma max. liczbę punktów – przy czym max liczba punktów w tym kryterium to 60 - pozostałym ofertom przyznana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.
Sposób punktacji za cenę oferty jest następujący:

Wc = Cn/Cp x 60

Cn – najniższa oferowana cena
Cp – cena oferty porównywanej
Wc – wynik

1.2. Kryterium Gwarancja (Wg)
Oferta zawierająca gwarancję na przedmiot zamówienia powyżej 36 miesięcy otrzyma proporcjonalnie więcej punktów, przy czym max. liczba punktów w tym kryterium to 40 - okres oferowanej gwarancji należy określić w pełnych miesiącach.
Sposób punktacji za okres gwarancji:

Wg = Gp/Gn x 40

Gp– okres gwarancji oferty porównywanej po odliczeniu okresu wymaganego tj. 36 miesięcy
Gn – najdłuższy oferowany okres gwarancji po odliczeniu okresu wymaganego tj. 36 miesięcy
Wg – wynik

Uwaga: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 36-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, oferta otrzyma 0 pkt. w tym kryterium.
Gwarancja udzielona na 60 miesięcy i więcej, będzie przyjęta do liczenia punktacji w tym kryterium jako 60 miesięcy.
Uwaga: minimalny wymagany okres gwarancji to 36 pełnych miesięcy od daty odbioru końcowego, oferta z gwarancją poniżej 36 miesięcy będzie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.

2. Wynik
Oferta, która uzyska największą sumę punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
W= Wc + Wg

W – wynik punktowy oferty
Wc – wynik punktowy w kryterium ceny
Wg – wynik punktowy w kryterium gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60.00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40.00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust. 1
ustawy, tj. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu (wzór załącznik nr 1 do SWZ), składa każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu zawartej umowy w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót nieprzewidzianych a koniecznych do wykonania w celu prawidłowej realizacji robót, robót dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wprowadzonych na wniosek Zamawiającego.
2. Zmianę terminu wykonania umowy dopuszcza się w przypadku:
a) wystąpienia robót nieprzewidzianych, dodatkowych lub zamiennych, koniecznych do wykonania prawidłowej realizacji robót,
b) postojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń, nie oznakowanych w dokumentacji projektowej,
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem technologicznym,
d) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy którejkolwiek ze stron umowy,
e) przedłużonych postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem warunków technicznych, opinii, postanowień i decyzji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
f) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac.
3. Zmianę wysokości wynagrodzenia dopuszcza się w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
4. Zmianę wysokości wynagrodzenia dopuszcza się w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – klauzula waloryzacyjna.
5. Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych, dodatkowych lub zamiennych, koniecznych do wykonania prawidłowej realizacji robót

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Podstawy wykluczenia, o których mowa w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 1.
3. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie pkt. 1, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

II. Do oferty należy dołączyć:
a) Formularz ofertowy – interaktywny formularz dostępny na ezamówienia.gov.pl w widoku przedmiotowego postępowania;
b) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.