eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bodzentyn › Świadczenie usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie 3 gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-03-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie 3 gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

1.3.) Oddział zamawiającego: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290877132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Suchedniowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Bodzentyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-010

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413025094 w. 209

1.5.8.) Numer faksu: 413026107

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zggs@zggs.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zggs.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie 3 gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-381f2be5-c237-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00133685

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00110248/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Świadczenie usług transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zggs

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
A. platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zggs (dalej: platforma zakupowa),
lub – wyłącznie w przypadku awarii platformy zakupowej oraz z zastrzeżeniem, że złożenie oferty jest możliwe wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej:
B. poczty elektronicznej:
a. Zamawiającego – dostępnej pod adresem: zggs@zggs.com.pl
b. Wykonawcy – umożliwiającej Zamawiającemu identyfikację Wykonawcy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. W celu korzystania przez Wykonawcę z platformy zakupowej niezbędne jest:
a. dysponowanie przez Wykonawcę urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet – łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s,
b. dysponowanie przez Wykonawcę dostępem do nowoczesnej przeglądarki internetowej EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą język JavaScript, akceptującej pliki typu „cookies.
3. Zamawiający informuje, że platforma zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
4. W celu korzystania przez Wykonawcę z platformy zakupowej, w tym w celu złożenia oferty, nie jest niezbędne posiadanie Konta Użytkownika. Zamawiający zaleca jednak założenie przez Wykonawcę Konta Użytkownika umożliwiającego korzystanie ze wszystkich funkcjonalności platformy zakupowej. W celu założenia Konta Użytkownika niezbędne jest posiadanie przez Wykonawcę aktywnego konta poczty elektronicznej. Szczegółowe wymogi oraz procedura założenia Konta Użytkownika zostały określone w Regulaminie Internetowej Platformy Zakupowej platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców), dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
5. Szczegółowe informacje dot. funkcjonalności i korzystania z platformy zakupowej dostępne są pod adresami:
a. https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin – Regulamin Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl określający wymagania techniczne i organizacyjne,
b. https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje – Instrukcje tekstowe i instrukcje wideo, w tym Pełna instrukcja tekstowa składania ofert i wysyłania wiadomości.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, adres do korespondencji: ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: zggs@zggs.com.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem.
4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy Pzp.
5. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego
6. Niezależnie od postanowień ust. 5 powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy, daty lub numeru referencyjnego bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b. do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
c. do żądania od Zamawiającego, jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
8. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
a. prawo do usunięcia danych osobowych,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c. określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGGŚ-270.TZ.04.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Świadczenie usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie 3 gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w 2023 r.”.
2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia wraz z przystankami został zamieszczony w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-01 do 2023-10-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: oferty zostaną ocenione według kryteriów wyszczególnionych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dot.
A. zdolności finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku.
B. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201)
C. Zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej:
- jedną usługę polegającą na wykonywaniu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej świadczoną nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wartość zrealizowanej części usługi (świadczonej nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy od chwili składania ofert) musi wynosić nie mniej niż 30 000,00 zł;
2) dysponuje lub będzie dysponował, przez cały okres realizacji usługi, co najmniej 1 kierowcą posiadającym prawo jazdy kategorii D i spełniającym określone w art. 39a ust. 1 pkt 3-5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201);

D. Potencjału technicznego:

- Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej dwoma pojazdami posiadającymi min. 20 miejsc siedzących, prawidłowo działającą klimatyzację, nie starszych niż 8 lat.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający nie przewiduje żądania przedstawienia podmiotowych środków dowodowych w zakresie udowodnienia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta w została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), w innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie i przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy łącznie z wezwaniem do złożenia dokumentów);
- zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2002 r. poz. 2201);
– wykaz usług polegających na wykonywaniu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej świadczonych nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ. Do wykazu usług Wykonawca załącza dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego inwestycje zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
- wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy łącznie z wezwaniem do złożenia dokumentów) – Załącznik nr 9 do SWZ;
- wykaz sprzętu przeznaczonego do realizacji zamówienia, spełniającego warunki określone przez Zamawiającego w Dziale IV Rozdziale 2 niniejszego SWZ – Załącznik nr 10 do SWZ;
- dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby, wymienionych w Rozdz. 3 w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia – o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu – Załącznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 98ust. 2 PZP.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy, tj. w:
a. pieniądzu,
b. gwarancjach bankowych
c. gwarancjach ubezpieczeniowych,
d. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, numer rachunku: 91 8493 0004 0090 0907 8155 0022, wskazując w tytule przelewu dane umożliwiające identyfikację zabezpieczanej oferty (określenie Wykonawcy, oznaczenie postępowania, oznaczenie Części zamówienia, której dot. wpłacane wadium). Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w ust. 3 lit. b – d powyżej Wykonawca przekazuje w oryginale, w postaci elektronicznej, z zastrzeżeniem zachowania form prawnych wymaganych przez przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa.
6. Z treści wadium wnoszonego w formach, o których mowa w ust. 3 lit. b – d powyżej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze żądanie Zamawiającego zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp. Wierzytelność z tytułu gwarancji/poręczenia nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej.
7. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Pzp w zw. z art. 266 Pzp.
9. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 – 5 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku określonym w ust. 1 powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone wraz z ofertą.
3. Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają indywidualnie, w przypadku braku podstaw do wykluczenia – każdy z Wykonawców oraz w przypadku spełniania warunków udziału w postępowaniu – każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnienie warunku lub warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 3 Pzp, z którego wynika, które usługi wykona każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian umowy został opisany w załączniku nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-22 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.