eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rząska › Obsługa instalacji i urządzeń technologii basenu w obiektach administrowanych przez 35 WOG w latach 2023-2024Ogłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa instalacji i urządzeń technologii basenu w obiektach administrowanych przez 35 WOG w latach 2023-2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121506645

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 2

1.5.2.) Miejscowość: Rząska

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-199

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 35wog.szp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: 35wog.wp.mil.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka Budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa instalacji i urządzeń technologii basenu w obiektach administrowanych przez 35 WOG w latach 2023-2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9cb9255a-b8ee-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00133560

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017709/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Konserwacja i obsługa instalacji i urządzeń technologii basenu w obiektach administrowanych przez 35 WOG w latach 2023-2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/35wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/35wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami wskazanymi w
SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 10/INFR/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części nr 1 jest prowadzenie bieżącej konserwacji i obsługi instalacji
i urządzeń technologii basenu i jacuzzi na terenie kompleksu wojskowego
przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie połączona wraz z dostawą środków chemicznych
do utrzymania czystości wody basenowej

4.2.5.) Wartość części: 252000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24962000-5 - Chemikalia do uzdatniania wody

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zastępowalność kluczowego personelu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części nr 2 jest prowadzenie bieżącej konserwacji i obsługi instalacji
i urządzeń technologii basenu i jacuzzi na terenie kompleksu wojskowego
przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie połączona wraz z dostawą środków chemicznych
do utrzymania czystości wody basenowej.

4.2.5.) Wartość części: 252000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zastępowalność kluczowego personelu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Posiadania zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami
Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
dla części nr 1 co najmniej 2 usługi polegające na konserwacji i obsłudze instalacji
i urządzeń technologii basenu, w kwocie nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, każda;
dla części nr 2 co najmniej 2 usługi polegające na konserwacji i obsłudze instalacji
i urządzeń technologii basenu, w kwocie nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, każda,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy (wg załącznika nr 10 do SWZ). W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Pod pojęciem jednej usługi Zamawiający rozumie usługę realizowaną w ramach jednej umowy.

Na etapie składania ofert Wykonawca w Standardowym formularzu jednolitego oświadczenia „JO” (zał. nr 6 do SWZ) oświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dot.
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie wymaga złożenia wykazu sprzętu ani wykazu placówek.

Wykaz wykonanych bądź wykonywanych usług (zał. nr 7 do SWZ) oraz dowody określające czy wskazane przez Wykonawcę usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy Pzp.

b) Posiadania zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami w części nr 1
i nr 2:

Wykonawca ma obowiązek dysponować personelem do realizacji przedmiotu zamówienia posiadającym świadectwo kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmującej się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2013.89.828) z późniejszymi zmianami. Świadectwa kwalifikacyjne muszą być ważne w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.


1.Świadectwo kwalifikacji grupa 1
Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedmiotu zamówienia dysponował personelem w ilości trzech osób posiadających świadectwo kwalifikacji zezwalające na pracę przy urządzeniach
w grupie 1 „Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną”:

• pkt. 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
• pkt. 10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2.

W tym dwie osoby posiadające świadectwo kwalifikacji dopuszczające do pracy na stanowisku eksploatacji „E” i jedną osobę posiadającą świadectwo kwalifikacji dopuszczające do pracy na stanowisku dozoru „D”.

2.Świadectwo kwalifikacji grupa 2

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedmiotu zamówienia dysponował personelem w ilości trzech osób posiadających świadectwo kwalifikacji zezwalające na pracę przy urządzeniach
w grupie 2 „Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne”:
• pkt. 2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
• pkt. 6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
• pkt. 10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2,6.
W tym dwie osoby posiadające świadectwo kwalifikacji dopuszczające do pracy na stanowisku eksploatacji „E” i jedną osobę posiadającą świadectwo kwalifikacji dopuszczające do pracy na stanowisku dozoru „D”.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych świadectw kwalifikacyjnych.

Na etapie składania ofert Wykonawca w Jednolitym Oświadczeniu „JO (zał. nr 6 do SWZ) oświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami.

Wykaz osób (zgodnie z zał. nr 5 do SWZ) Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy Pzp.

3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Pzp (rozdział VIII pkt 2 ppkt 2), jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjantów) posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane – jeżeli jest wymagany,
4. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania osobami – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjantów).
5. Zamawiający wymaga aby zdolnością zawodową w zakresie doświadczenia wykazał się
co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjantów). Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia przez dwóch lub więcej członków konsorcjum.
6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zwartych w oświadczeniu JO – (zał. nr 9),
o których mowa w art 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wraz z referencjami o którym mowa z Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4 lit. a – załącznik nr 7 do SWZ,
Wykaz osób o których mowa z Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4 lit. b – załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/35wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-23 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wskazuje następujące czynności:
1) Dostawę środków chemicznych do utrzymania odpowiedniej jakości wody basenowej.
2) Ciągłe monitorowanie parametrów wody basenowej.
3) Utrzymanie parametrów wody basenowej.
4) Zapewnienie dyżuru wykwalifikowanego personelu.
5) Dozorowanie basenu i jacuzzi – stanu technicznego, parametrów chemicznych.
6) Płukanie filtrów wody basenowej 1raz na dobę-basen i jacuzzi.
7) Utrzymywanie parametrów technicznych (temperatura)-basenu i jacuzzi.
8) Uzupełnienie koagulantu odczynników chemicznych basenu i jacuzzi.
9) Spisywanie parametrów co 4 godziny.
10) Sprawdzanie instalacji dozującej chemię i basen jacuzzi.
11) Sprawdzenie poprawności działania pompy filtracyjnej.
12) Zapisywanie historii danych.
13) Wymiana wody w basenie w czasie zatrzymania pracy instalacji co najmniej 1 raz w roku, czyszczenie niecki basenowej, konserwacja urządzeń technologicznych i wykładziny niecki przerwa technologiczna w miesiącu sierpniu.
14) Obchód niecki basenowej i jacuzzi co 4 godziny celem kontroli szczelności.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności:
1) Pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcy realizujący przedmiot zamówienia
mają być zatrudnieni na podstawie umów o pracę zgodnie z Art. 22 Kodeksu Pracy. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć dokumenty ZUS RCA potwierdzające opłacenie
przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
2) W terminie do końca każdego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopie druków ZUS-RCA z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników, wykonujących przedmiot Umowy za okres, w którym wykonywany był przedmiot Umowy (miesięczne raporty). W przypadku gdy druki ZUS-RCA będą zawierały również dane innych pracowników nie wykonujących przedmiotu niniejszej Umowy, dane te powinny zostać zanonimizowane przez Wykonawcę.
3) Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania żądania potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie umów o pracę wskazanych przez Zamawiającego osób spośród objętych wykazem, potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
Wykaz pracowników Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć w dniu podpisania umowy.

Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności:
Za zwłokę w przekazaniu dokumentów, w tym druków ZUS-RCA, w wysokości 0,05% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.