eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stargard › Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mieszka I w StargardzieOgłoszenie z dnia 2023-03-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Stargardzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684210

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skarbowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Stargard

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 91 4804802/803

1.5.8.) Numer faksu: +48 91 4804801

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@powiatstargardzki.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatstargardzki.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-82bf07b0-c182-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00133437

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042206/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstargardzki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej zawarte są w par. 14 SWZ. Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstargardzki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Niezbędne wymagania techniczne, sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2. Podpisy kwalifikowane muszą spełniać wymagania opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23.07.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE. 3. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zam. wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 4. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 5. Rozszerzenia, formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 6. Zalecenia Zam.:1) Zam. rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx. xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf, 2) w celu ewentualnej kompresji danych Zam. rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: a) .zip, b) .7Z. 3) wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 4) Zam. zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 5) W przypadku stosowania przez Wyk. Kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zam. zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES, b) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XadES o typie zewnętrznym. Wyk. powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym, c) Zam. rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 6) Zam. zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. 7) jeśli Wyk. pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 8) Zam. zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 7. Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl, znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Stargardzki z siedzibą w Stargardzie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, tel. 91 48 04 802/803,
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Stargardzie jest Pana Tadeusz Ler, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem, e-mail: iod@powiatstargardzki.pl, pod nr tel. 9148 04 802/803 lub pisemnie na adres siedziby wskazany w ppkt 1),
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie”, Nr WZ.272.4.2023.WJ1
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że:
1) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą – art. 19. ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników – art. 76 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
2) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - art. 19 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679 – art. 74 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych
3) w przypadku, korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – art. 75 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.272.4.2023.WJ1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 9650774,82 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem I części zamówienia jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Zakres robót obejmuje:
a) dostawę i montaż okien PVC o współczynniku przenikania ciepła 0,90 W/m²*K,
b) dostawę i montaż okien aluminiowych EI60,
c) dostawę i montaż podokienników wewnętrznych wykonanych z postformingu,
d) dostawę i montaż podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej,
e) roboty towarzyszące związane z wymianą stolarki,
f) dostawę i montaż drzwi zewnętrznych drewnianych o współczynniku przenikania ciepła 1,30 W/m²*K,
g) dostawę i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych EI60 o współczynniku przenikania ciepła 1,30 W/m²*K,
h) roboty towarzyszące niezbędne dla wykonania robót objętych niniejszą częścią zamówienia.
Szczegółowy zakres robót określa SWZ oraz dokumentacja techniczna.
Zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania z Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”

4.2.5.) Wartość części: 1180130,16 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie n/w kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem II części zamówienia jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Zakres robót obejmuje:
a) wymianę grzejników na grzejniki stalowe płytowe,
b) dostawę i montaż nagrzewnic powietrza,
c) wymianę instalacji c.o. w całym obiekcie,
d) montaż systemu zarządzania energią cieplną,
e) roboty towarzyszące niezbędne dla wykonania robót objętych niniejszą częścią zamówienia.
Szczegółowy zakres robót określa SWZ oraz dokumentacja techniczna.
Zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania z Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”

4.2.5.) Wartość części: 930042,46 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie n/w kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem III części zamówienia jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zakres robót obejmuje:
1) roboty branży budowlanej:
a) dostawa i montaż okien oddymiających,
b) dostawa i montaż okien PVC,
c) dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych,
d) wydzielenie klatek schodowych: dostawa i montaż drzwi ppoż. wewnętrznych w klasie odporności EI60, EI30
e) przebudowa pomieszczenia szatni,
f) wydzielenie pomieszczeń PM (pom. pompowni przeciwpożarowej i pom. rozdzielni),
g) remont pomieszczenia woźnej,
h) renowacja i dostosowanie balustrad wewnętrznych do obowiązujących warunków technicznych oraz montaż nowych pochwytów,
i) przeniesienie części regałów z biblioteki celem osiągnięcia przejścia między regałami, zgodnego z przepisami,
2) roboty branży sanitarnej:
a) system napowietrzania klatek schodowych,
b) przebudowa instalacji wodociągowej i hydrantowej,
3) roboty branży elektrycznej:
a) zasilanie nagrzewnic powietrza,
b) montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
c) wyposażenie klatek schodowych w instalację oddymiania z nawiewem mechanicznym,
d) wymiana oświetlenia wewnętrznego,
e) wymiana instalacji elektrycznej.
4) roboty towarzyszące niezbędne dla wykonania robót objętych niniejszą częścią zamówienia.
Szczegółowy zakres robót określa SWZ oraz dokumentacja techniczna.
Zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania z Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”

4.2.5.) Wartość części: 2958817,90 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45421132-8 - Instalowanie okien

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie n/w kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem IV części zamówienia jest remont dachu i elewacji. Zakres robót obejmuje:
a) rozbiórkę pokrycia dachu, z czego 80% dachówek przewiduje się wykorzystać do ponownego krycia,
b) wymianę elementów konstrukcyjnych dachu,
c) pokrycie elementów konstrukcyjnych dachu środkiem ogniochronnym i owadobójczym,
d) pokrycie dachu dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę,
e) obróbki blacharskie – rynny i rury spustowe oraz instalacja odgromowa,
f) docieplenie stropu ostatniej kondygnacji,
g) renowację stolarki drzwiowej zewnętrznej (elewacja frontowa),
h) skucie uszkodzonych, spękanych tynków,
i) wykonanie nowych tynków, w tym elementów detali architektonicznych (roboty będą wykonywane zgodnie ze wskazówkami konserwatora technologa i pod jego nadzorem),
j) roboty towarzyszące niezbędne dla wykonania robót objętych niniejszą częścią zamówienia.
Szczegółowy zakres robót określa SWZ oraz dokumentacja techniczna.
Zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania z Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”

4.2.5.) Wartość części: 3942132,31 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45261410-1 - Izolowanie dachu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie n/w kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem V części zamówienia jest przebudowa drogi pożarowej. Zakres robót obejmuje:
a) przebudowę schodów zewnętrznych - wejściowych do budynku,
b) przebudowę drogi pożarowej od strony frontowej oraz dojść do budynku,
c) rozbiórkę wiaty przylegającej do budynku,
d) wycinkę drzew,
e) roboty towarzyszące niezbędne dla wykonania robót objętych niniejszą częścią zamówienia.
Szczegółowy zakres robót określa SWZ oraz dokumentacja techniczna.
Zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania z Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”

4.2.5.) Wartość części: 639651,99 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie n/w kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
d) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Opis sposobu dokonywania oceny warunków/ minimalne poziomy zdolności:
1) za spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną:
a) I część zamówienia - co najmniej 300 000 zł,
b) II część zamówienia - co najmniej 300 000 zł,
c) III część zamówienia - co najmniej 1 400 000 zł,
d) IV część zamówienia - co najmniej 1 800 000 zł,
e) V część zamówienia - co najmniej 300 000 zł.
• W przypadku, składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca będzie posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej równą sumie wartości sum gwarancyjnych wymaganych dla części, na które oferta będzie składana.

2) za spełnienie warunku dysponowania odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi Zamawiający uzna:
a) dysponowanie przez Wykonawcę osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zgodne z wymaganiami ustawy Prawo budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. uprawnienia do kierowania robotami w branżach występujących w przedmiocie zamówienia:
aa) I część zamówienia:
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej i należącą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
ab) II część zamówienia:
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w branży sanitarnej,
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w branży elektrycznej,
i należącymi do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
ac) III część zamówienia:
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej,
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w branży sanitarnej,
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w branży elektrycznej,
i należącymi do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
ad) IV część zamówienia:
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych, (art. 37 c ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 poz. 840) i należącą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
- co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje do renowacji zabytków, tj. która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych lub dyplom mistrza w zakresie konserwacji elementów i detali architektonicznych (art. 37a ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 poz. 840),
ae) V część zamówienia:
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej i należącą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
• W przypadku, składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca będzie dysponować co najmniej po jednej osobie w branżach wymaganych dla danej części zamówienia.
Przez „uprawnienia budowlane” Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane,
o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

b) wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w ramach jednego przedsięwzięcia bądź zadania inwestycyjnego prace podobne polegające na:
ba) I część zamówienia: wymianie, montażu stolarki okiennej o wartości co najmniej 150 000 zł brutto w budynku użyteczności publicznej.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał co najmniej dwie takie realizacje.
bb) II część zamówienia: wykonaniu/wymianie instalacji centralnego ogrzewania w budynku o kubaturze brutto co najmniej 10 000 m³, pod warunkiem, że prace te objęły cały budynek, a instalacja zasilania jest z ciepła sieciowego (węzła cieplnego).
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał co najmniej jedną taką realizację.
bc) III część zamówienia: wykonaniu przedsięwzięcia budowalnego – budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o kubaturze brutto co najmniej 7 000 m³, którego zakres obejmował wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz dostosowanie do warunków przeciwpożarowych.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał co najmniej jedną taką realizację.
bd) IV część zamówienia: wykonaniu w ramach jednego bądź dwóch odrębnych przedsięwzięć: robót dekarskich, których zakres obejmował wykonanie lub remont dachu o pow. co najmniej 400 m², tj. konstrukcji wraz z pokryciem dachówką oraz robót budowlanych polegających na wykonaniu elewacji budynku (remont/ odrestaurowanie) objętego ochroną konserwatora zabytków, w zakres których wchodziły prace polegające wykonaniu elementów i detali architektonicznych.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał co najmniej jedną taką realizację.
be) V część zamówienia: wykonaniu robót w zakresie zagospodarowania terenu, tj. na wykonaniu chodników, dojazdów (dróg dojazdowych) lub placów z kostki betonowej o pow. co najmniej 1000 m², każda.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał co najmniej dwie takie realizacje.
• W przypadku, składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że zrealizował roboty budowlane w zakresie wymaganym przez Zamawiającego dla danej/ każdej części zamówienia, na którą składa ofertę. W takim przypadku Zamawiający nie wymaga, aby roboty te były zrealizowane w ramach jednego przedsięwzięcia bądź zadania inwestycyjnego.
Zamawiający wymaga załączenia dowodów, że roboty te zostały wykonane należycie.
• W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający żąda, aby powyższy warunek zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie) spełniał co najmniej jeden z członków konsorcjum. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych spośród Wykonawców, którzy wykonywać będą roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, należy złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (§11
pkt 2 ppkt 1 SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż trzy miesięcy przed ich złożeniem. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i powinny być wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed ich złożeniem. 4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, o
których mowa w pkt 1, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 5. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby, potwierdzających, że nie
zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z
postępowania. Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, należy złożyć dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną, wskazaną w § 9 pkt 2 ppkt 1 SWZ.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, należy złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień (tj. opisanych w § 9 pkt 2 ppkt 2 lit a SWZ), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ,
b) wykaz robót budowlanych (tj. opisanych w § 9 pkt 2 ppkt 2 lit b SWZ),wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:
1) I część zamówienia – 10 000,00 zł,
2) II część zamówienia – 9 000,00 zł,
3) III część zamówienia – 20 000,00 zł,
4) IV część zamówienia – 30 000,00 zł,
5) V część zamówienia – 5 000,00 zł,
- najpóźniej w terminie wyznaczonym na składanie ofert.
Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Oferta składana przez dwóch lub więcej Wykonawców występujących wspólnie (oferta wspólna) powinna spełniać wymagania opisane w niniejszym punkcie SWZ.
3. Do oferty wspólnej należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu uprawnionego do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawców.
4. Przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy występujący wspólnie winni przedłożyć Zamawiającemu umowę (kopię) regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,
2) sposób reprezentacji wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, w tym wskazanie osób uprawnionych do podpisania umowy oraz do bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z Zamawiającym,
3) czas obowiązywania tej umowy, który nie może być krótszy, niż termin obejmujący realizację zamówienia.
5. Oferta wspólna powinna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
6. Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:
1) każdy z Wykonawców występujących wspólnie winien złożyć dokumenty określone w Rozdziale II § 11 pkt 2 ppkt 1 SWZ,
2) określone w Rozdziale II § 11 pkt 1, pkt 2 ppkt 2 – 8 SWZ – dokumenty, należy złożyć wspólnie.
7. Wymagane dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 274 ust. 1, ust. 2 ustawy:
1) dokumenty określone w Rozdziale II § 12 pkt 1 ppkt 1 SWZ – winien złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie, natomiast warunek posiadania wymaganego ubezpieczenia na określoną przez Zamawiającego sumę gwarancyjną, winien spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie,
2) określone w Rozdziale II § 12 pkt 1 ppkt 2 lit. a i b SWZ– dokumenty, należy złożyć wspólnie,
3) każdy z Wykonawców występujących wspólnie winien złożyć dokumenty określone w Rozdziale II § 12 pkt 1 ppkt 3 lit. a i b SWZ.
8. Wykonawcy działający wspólnie - pełnomocnictwa:
1) Do niniejszego pełnomocnictwa stosuje się w szczególności przepisy Rozdziału 2 Działu VI Tytułu IV Księgi I ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2) Pełnomocnikiem może być jeden z Wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia.
3) Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców jest Wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.
9. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
10. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 9, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
11. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
12. Przepis pkt 11 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zam. przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w realizacji zamówienia podwykonawców – poprzez możliwość dopuszczenia podwykonawców na każdym etapie realizacji umowy, pod warunkiem wypełnienia obowiązków określonych w SWZ oraz w umowie. 2) zmiany terminu: a) z powodu konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, b) z powodu konieczności zmiany technologii spowodowanej okolicznościami i uwarunkowaniami, o których Strony umowy nie miały wiedzy, c) ze względu na siłę wyższą oraz znaleziska uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, d) ze względu na niemożność realizowania robót z innych przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wyk., w tym w szczególności z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających realizację robót zgodnie z technologią, e) z powodu niemożności lub ograniczenia możliwości realizowania robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, z powodu braku możliwości udostępnienia przez Użytkownika części budynku, co powoduje, że Wyk. nie może realizować frontu robót w pełnym zakresie bądź front robót jest istotnie ograniczony, -przy czym wydłużenie okresu realizacji robót, skutkujące zmianą terminu zakończenia umowy będzie odpowiadać okresowi ich zawieszenia; o konieczności zawieszenia robót decyduje Inspektor nadzoru, f) z powodu wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) będącej następstwem działań instytucji polskich zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finasowanie zam., h) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w których ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są one następstwem okoliczności, za które Wyk. ponosi odpowiedzialności, i) będącej następstwem powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów, j) będącej następstwem konieczności wykonania robót/ prac dodatkowych lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu zakończenia inwestycji, 3) zmiany wynagrodzenia, z powodu: a) konieczności wykonania robót dod., o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, jeżeli generują dodatkowe koszty dla Zam., b) nieuwzględnienia w kosztorysie ofertowym elementów robót niezbędnych do wykonania zamówienia, które nie zostały skalkulowane z powodu ich niewykazania w przedmiarze robót, - przy czym zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana po potwierdzeniu zasadności uwzględnienia tych elementów robót przez Inspektora nadzoru, c) konieczności zwiększenia obmiaru robót w poszczególnych pozycjach kosztorysowych, z powodu wystąpienia różnic pomiędzy ilościami przyjętymi w przedmiarach robót, a faktycznie występującymi w obiekcie, - przy czym zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru wystąpienia w/w różnic, 4) możliwości wykonania robót zamiennych lub zamiany materiałów i urządzeń, w przypadkach określonych w § 3 pkt 9 i 10 SWZ. 3. Zam. przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w zakresie dotyczącym Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym w szczególności zmian wysokości płatności przejściowych, z powodu wystąpienia okoliczności mających wpływ na rozliczenie finansowe inwestycji, a także związanych z dofinasowaniem, w przypadku wystąpienia zmian wytycznych instytucji współfinansującej projekt, w tym zmian w zawartej umowie o dofinasowanie. 4. Na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b) oraz art. 439 ustawy Pzp Zam. przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia Wyk. Zasady zmiany wynagrodzenia opisane zostały w postanowieniach umownych oraz w SWZ. Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstargardzki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Kryteria oceny ofert opisane w SWZ: cena, termin gwarancji

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z Ofertą (Wykonawca składa ofertę na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ):
1) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 oraz jeżeli dotyczy załącznik nr 2.1 do SWZ.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2) kosztorysy ofertowe, sporządzone zgodnie z przedmiarami robót (dla danej części zamówienia, w zależności na którą Wykonawca składa ofertę), będącymi załącznikami do SWZ, stanowiące integralną część oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kosztorysów uproszczonych z zestawieniem materiałów, jednakże przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia szczegółowej /rozszerzonej wersji kosztorysów,
3) wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone Podwykonawcom – załącznik nr 6 do SWZ – jeżeli dotyczy,
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, zgodnie z §13 pkt 2 ppkt 1 SWZ – jeżeli dotyczy,
5) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy – załącznik nr 7 do SWZ- jeżeli dotyczy,
6) upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne niż wymienione w wypisie z właściwego rejestru bądź innym dokumencie dopuszczającym Wykonawcę do obrotu prawnego,
7) pełnomocnictwo dla podmiotu występującego w postępowaniu w imieniu grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
8) dowód wniesienia wadium.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.