eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztynek › Dowożenie uczniów z terenu Gminy Olsztynek do przedszkoli, szkół i szkół specjalnychOgłoszenie z dnia 2023-03-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowożenie uczniów z terenu Gminy Olsztynek do przedszkoli, szkół i szkół specjalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ ADMINISTRACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W OLSZTYNKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510384477

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Górna 5

1.5.2.) Miejscowość: Olsztynek

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-015

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: (89) 650 05 00

1.5.8.) Numer faksu: (89) 650 05 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zasip.tech@olsztynek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zasipolsztynek.bip.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-913cd396-a158-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowożenie uczniów z terenu Gminy Olsztynek do przedszkoli, szkół i szkół specjalnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-913cd396-a158-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132706

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057314/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowożenia uczniów z terenu Gminy Olsztynek do przedszkoli, szkół i szkół specjalnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00072861

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZASiP.260.1.2023.DTD

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 102723,84 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Olsztynek do przedszkoli i szkół gminnych, a uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Olsztynie w okresie od 1 marca 2023 r. do 23 czerwca 2023 r. Usługi należy wykonywać w ciągu całego roku szkolnego w dni nauki szkolnej, punktualnie, systematycznie, zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego, na trasach przez niego wskazanych.
Zamówienie obejmuje usługę, do wykonania której niezbędny jest 1 autobus minimum 23 miejsca siedzące dla pasażerów, sprawny technicznie i wyposażony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Ustalona przez Zamawiającego długość dziennej trasy dla pojazdu w tej części zamówienia wynosi 162 km (na odcinku zjazd z drogi technicznej S7 – wieś Lutek droga gruntowa utwardzona i wieś Jadamowo droga gruntowa utwardzona).

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 38241,72 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Olsztynek do przedszkoli i szkół gminnych, a uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Olsztynie w okresie od 1 marca 2023 r. do 23 czerwca 2023 r. Usługi należy wykonywać w ciągu całego roku szkolnego w dni nauki szkolnej, punktualnie, systematycznie, zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego, na trasach przez niego wskazanych. Niezbędny jest również autobus dostosowany do bezpiecznego przewozu uczniów niepełnosprawnych w następującej konfiguracji: 4 miejsca przeznaczone do mocowania wózków inwalidzkich, 5 do siedzenia (fotele) dla osób o innym charakterze niesprawności. Pojazd musi po-siadać homologację i spełniać wszystkie wymogi określone stosownymi przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych. Elementy wyposażenia (fotele, stanowiska na wózki inwalidzkie, windy, składane najazdy do wprowadzania wózków z tyłu pojazdu) muszą posiadać wymagane certyfikaty bezpieczeństwa i atesty. Ustalona przez Zamawiającego długość dziennej trasy dla pojazdu w tej części zamówienia wynosi 282 km.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 64482,12 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 51788,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 96143,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 51788,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Usługowo-Handlowa ITER-BUS Andrzej Argalski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7391066862

7.3.3) Ulica: Kościuszki 1

7.3.4) Miejscowość: Olsztynek

7.3.5) Kod pocztowy: 11-015

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 51788,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-03-01 do 2023-06-23

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 78672,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 117069,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 78672,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wan-Bus Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5291832876

7.3.3) Ulica: T. Bairda 56/4

7.3.4) Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-825

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 78672,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-03-01 do 2023-06-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.