eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Malczyce › Budowa Ośrodka Zdrowia w MalczycachOgłoszenie z dnia 2023-03-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa Ośrodka Zdrowia w Malczycach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Malczyce

1.3.) Oddział zamawiającego: Malczyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935023

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Traugutta 15

1.5.2.) Miejscowość: Malczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-320

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@malczyce.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.malczyce.wroc.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://malczyce.logintrade.net/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Ośrodka Zdrowia w Malczycach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a15c151-a18e-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132670

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040966/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa Ośrodka Zdrowia w Malczycach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073904

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRP.272.1.1.2023.OZ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. A. Przedmiotem zamówienia jest:
a) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej z uzyskaniem: pozwolenia na budowę budynku ośrodka zdrowia,
b) wykonanie robót budowlano-montażowych budowy przychodni wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku
ośrodka zdrowia przy ul. Mickiewicza w Malczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na
potrzeby prowadzenia przychodni zdrowia oraz ośrodka Rehabilitacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
B. Inwestycja zlokalizowana jest w Malczycach przy ulicy Adama Mickiewicza na działkach nr 230, 231, AM 1, obręb 0005
Malczyce, której właścicielem jest Gmina Malczyce Planowana inwestycja obejmuje:
a. Budowę budynku przychodni od strony południowej i wschodniej na kondygnacji parteru i poddasza, oraz Ośrodka
Rehabilitacji Dzieci i dorosłych zlokalizowanego na kondygnacji „-1”
b. zagospodarowanie terenu i infrastruktura techniczna.
Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia w technologii keramzytowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości 5 000 000,00 zł.
Najniższa cena spośród złożonych ofert opiewa na kwotę 5 493 104,17 zł.
Cena najniższej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.