eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szaflary › Modernizacja wejścia głównego do Ośrodka Zdrowia w Szaflarach wraz z wykonaniem utwardzenia terenu prowadzącego do tego wejścia w ramach projektu: Dostępność Plus dla zdrowia w SPGGOZ w SzaflarachOgłoszenie z dnia 2023-03-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja wejścia głównego do Ośrodka Zdrowia w Szaflarach wraz z wykonaniem utwardzenia terenu prowadzącego do tego wejścia w ramach projektu: Dostępność Plus dla zdrowia w SPGGOZ w Szaflarach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490765680

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Władysława Orkana 37

1.5.2.) Miejscowość: Szaflary

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-424

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: finanse@spgoz.szaflary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spgozszaflary.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja wejścia głównego do Ośrodka Zdrowia w Szaflarach wraz z wykonaniem utwardzenia terenu prowadzącego do tego wejścia w ramach projektu: Dostępność Plus dla zdrowia w SPGGOZ w Szaflarach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ee63a47-c187-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132293

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00083602/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 „Dostępność Plus dla zdrowia w SPGOZ w Szaflarach”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Dostępność Plus dla zdrowia w SPGOZ w Szaflarach

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4ee63a47-c187-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych
w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) na https://ezamowienia.gov.pl.
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie
pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości
(przycisk „dodaj załącznik”).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne
dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego
z rozszerzeń: .zip oraz .7Z
Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformy e-
Zamówienia.
Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych:
1) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2415).
2) Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy
Pzp, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U.
z 2021 roku, poz. 2070 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych.
Zamawiający zaleca użycie następujących formatów danych: .pdf, .docx, .doc lub .odt.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ograniczenie znaków.
Szczegóły w dziale XIX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenie znaków.
Szczegóły w dziale XIX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPGOZ.271.1.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wejścia głównego do Ośrodka Zdrowia w Szaflarach wraz z wykonaniem utwardzenia terenu prowadzącego do tego wejścia. Prace składają się z dwóch zadań:
Zadanie 1
Zadanie obejmuje modernizację wejścia głównego polegającą na dostosowaniu do aktualnych przepisów prawa budowalnego i ustawy o dostępności biegu schodów wraz ze spocznikiem.
Zadanie 2
Zadanie obejmuje wykonanie utwardzenia terenu w postaci wykonania nawierzchni z kostki brukowej wraz z oznaczeniami fakturowymi FON dla osób ze specjalnymi potrzebami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

34928472-7 - Oznakowanie

44112000-8 - Różne konstrukcje budowlane

44113330-7 - Okładziny

34928300-1 - Bariery ochronne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
4. Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:
4.1. Wykonawca wykaże wykonanie (roboty budowlane zakończone) w okresie ostatnich 5 lat przed, upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ilości, co najmniej:
- 2 roboty budowlane, tj. przebudowę, rozbudowę, odbudowę, nadbudowę lub remont budynku o wartości nie mniejszej niż
100 000,00 zł brutto, każda;
4.2. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą/osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi oraz osoby te będą posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, tj. posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (jt. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
niezbędne do kierowania robotami w zakresie:
Kierownik budowy - specjalność konstrukcyjno-budowlana

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.2. Wykonawca dołącza do oferty wstępne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie
wskazanym w SWZ – Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wykonawca dołącza do oferty wstępne oświadczenie - podmiotu trzeciego, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy – Załącznik nr 2a do SWZ. Oświadczenia składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 835 z późni. zm.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, potwierdzające brak przesłanek wykluczenia z postępowania. Oświadczenia składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
1.4. Do oferty wykonawca jest zobowiązany dołączyć oświadczenie – podmiotu trzeciego na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dotyczące art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 835 z późni. zm.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, potwierdzające brak przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 2b do SWZ.
1.5. Oświadczenia wymienione w pkt. 1.2. i 1.4. składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu;

Na żądanie Zamawiającego Oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dotyczy także spółki cywilnej, gdzie oświadczenie składa każdy ze wspólników odrębnie, oświadczenie składa również podmiot trzeci na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Wykaz wykonanych (zakończonych) robót
W okresie ostatnich 5 lat przed, upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykazane roboty wykonane zostały w sposób należyty.

2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą pełnić funkcje zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ:
Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 455, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w
chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
Ograniczona ilość pola.
Szczegóły w dziale XXXIV SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4ee63a47-c187-11ed-b311-9aae6ad31be8

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.