eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › "Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi"Ogłoszenie z dnia 2022-04-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004345575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kilińskiego 102/102a

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-012

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42/685 43 63

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mops.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26f303e4-c3ff-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00132271

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031736/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa cateringu dla trzech Domów Dziennego Pobytu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/jednostki_uml oraz na stronie http//mops.uml.lodz.pl/bip

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu portalu SmartPZP https://portal.smartpzp.pl/jednostki_uml
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :Korzystanie z Systemu możliwe jest
pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań
technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b. przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18
i późniejsze, Internet Explorer 11,
c. Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych
przy ich użyciu zostały opisane
w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich
użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest
uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy
zakładaniu profilu Wykonawcy.
W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności Systemu, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez
System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@mops.lodz.pl (nie dotyczy
składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, s. 1) RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy.
Obowiązek informacyjny Zamawiającego zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy – stanowiący załącznik nr 7 do Ogłoszenia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Obowiązek informacyjny Zamawiającego zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy – stanowiący załącznik nr 7 do Ogłoszenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 12/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 140813,43 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

– Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne przygotowywanie i dostarczanie dwudaniowych obiadów (posiłki gorące) dla potrzeb:
1) Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Fabrycznej 19,
2) Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Zbocze 2a.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:
a) załącznik nr 1a do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
Sposób przygotowania posiłków oraz transport będą odpowiadać najwyższym standardom. Posiłki będą przygotowane na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i normami HACCP a także powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 25.08.2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2021) oraz w przepisach wykonawczych.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dwudaniowe obiady 5 razy w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt przypadających w te dni).
Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5a- dla części 1

4.2.5.) Wartość części: 102271,68 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-05-23 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednie wagi punktowe :
Cena oferty brutto w PLN (C) - max 60 punktów
Dysponowanie samochodem dostosowanym do przewozu żywności, spełniającym wszystkie wymagania określone stosownymi przepisami-
max 40 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dysponowanie samochodem dostosowanym do przewozu żywności, spełniającym wszystkie wymagania określone stosownymi przepisami

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 – Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne przygotowywanie i dostarczanie posiłków tj. śniadań i obiadów dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Podgórnej 2/14.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:
załącznik nr 1b do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
Sposób przygotowania posiłków oraz transport będą odpowiadać najwyższym standardom. Posiłki będą przygotowane na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i normami HACCP a także powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 25.08.2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2021) oraz w przepisach wykonawczych.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dwudaniowe obiady 5 razy w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt przypadających w te dni).
Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5b- dla części 2 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 38541,75 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-05-23 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednie wagi punktowe :
Cena oferty brutto w PLN (C) - max 60 punktów
Dysponowanie samochodem dostosowanym do przewozu żywności, spełniającym wszystkie wymagania określone stosownymi przepisami-
max 40 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dysponowanie samochodem dostosowanym do przewozu żywności, spełniającym wszystkie wymagania określone stosownymi przepisami

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu w postępowaniu:
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 4a-4b do SWZ
9.1.2.1.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym
mowa w pkt 9.1.2. SWZ (Załącznik
nr 4a do SWZ).
9.1.2.2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również
wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa
w pkt 9.1.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie (Załącznik nr 4a do SWZ).
9.1.2.3.W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1.2SWZ składa każdy z tych podmiotów (Załącznik nr 4b do SWZ).
9.2. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
9.2.1. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 9.1.1.1. - 9.1.1.2.oraz 9.1.2.1. - 9.1.2.2.stanowią potwierdzenie, że Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu.
9.2.2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 9.1.1.3.oraz 9.1.2.3.stanowią potwierdzenie, że podmioty na zasoby, których powołuje się Wykonawca spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu.
numeracja zgodna z SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w celu wstępnego
potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu:
9.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
– zgodnie z Załącznikiem nr 3a-3b do SWZ.
9.1.1.1. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa
w pkt 8.1.4 SWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie
w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o
którym mowa w pkt 9.1.1. SWZ (Załącznik nr 3a do SWZ).
9.1.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również
wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1.1 SWZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Załącznik nr 3a do SWZ).
9.1.1.3. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, oświadczenie, o
którym mowa w pkt 9.1.1 SWZ składa każdy z tych podmiotów (Załącznik nr 3b do SWZ)
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę
(Załącznik nr 6 do SWZ), –jeśli dotyczy.
numeracja zgodna z SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

18.6. Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotów składających te dokumenty.
18.7. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy – musi być załączone do oferty w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1192 ze zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowalnym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

18.8. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

18.9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

18.10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

numeracja zgodna z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
numeracja zgodna z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

dla części 1
1. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego przedmiot umowy
dopuszczalna jest jedynie w przypadku zmiany stawki VAT, w tym przypadku dopuszcza się
możliwość zmiany w zakresie kwoty VAT, natomiast kwota wynagrodzenia brutto nie może ulec
zwiększeniu.
2. Zmiana umowy dopuszczalna jest również w zakresie zmiany lokalizacji lub ilości punktów
dostawy wynikających z likwidacji, przeniesienia lub połączenia Domów Dziennego Pobytu, o
których mowa w §2 ust.1.
3. Zmiany umowy nie wymaga:
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00024113/01 z dnia 2022-01-18
2022-01-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
1) zmiana wskazanych w umowie osób nadzorujących realizację przedmiotu umowy,
2) zmiana danych teleadresowych stron,
3) zmiana danych rejestrowych stron.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają porozumienia stron oraz zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
dla części 2
1. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego przedmiot umowy
dopuszczalna jest jedynie w przypadku zmiany stawki VAT, w tym przypadku dopuszcza się
możliwość zmiany w zakresie kwoty VAT, natomiast kwota wynagrodzenia brutto nie może ulec
zwiększeniu.
2. Zmiana umowy dopuszczalna jest również w zakresie zmiany lokalizacji wynikających z
likwidacji, przeniesienia lub połączenia Domów Dziennego Pobytu.
3. Zmiany umowy nie wymaga:
1) zmiana wskazanych w umowie osób nadzorujących realizację przedmiotu umowy,
2) zmiana danych teleadresowych stron,
3) zmiana danych rejestrowych stron.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają porozumienia stron oraz zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: portal SmartPZP https://portal.smartpzp.pl/jednostki_uml

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-04 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie przewiduje:

1. zawarcia umowy ramowej,

2. składania ofert wariantowych

3. przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej

4. rozliczania w walutach obcych,

5. aukcji elektronicznej,

6. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

7. wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty,

8. udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji.

Zakres i warunki zmian zawartej umowy - kwestie odnoszące się do umowy są uregulowane we wzorze umowy (Załącznik do SWZ nr 5a dla części 1 oraz 5b dla części 2).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.