eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słońsk › Remont przepompowni ścieków komunalnychOgłoszenie z dnia 2022-04-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont przepompowni ścieków komunalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SŁOŃSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966711

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: SIKORSKIEGO 15

1.5.2.) Miejscowość: Słońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-436

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 95 757 2271

1.5.8.) Numer faksu: 95 757 2268

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@slonsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slonsk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugslonsk/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/ oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont przepompowni ścieków komunalnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91deb541-9324-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00132270

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038992/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Remont przepompowni ścieków

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00064192/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 260000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Remont przepompowni ścieków komunalnych w miejscowości Przyborów, gmina Słońsk, na działce nr 151/2, obręb Przyborów.
Obecnie funkcjonująca przepompownia wykonana została w latach 90-tych z zastosowaniem technologii „Metalchem W-wa” ze zbiornikiem czerpnym stalowym o średnicy 1,5m.
Dla remontu przedmiotowej przepompowni przewidziano wykonanie n/w zakresu robót:
1) Zabezpieczenie odbioru ścieków na czas remontu,
2) Czyszczenie komory czerpnej wraz z utylizacją osadów,
3) Wyrównanie (obcięcie ) górnej krawędzi pompowni i podwyższenie rzędnej górnej krawędzi ok 20cm ponad powierzchnię terenu,
4) Wykonanie napraw i konserwacji komory czerpnej,
5) Montaż nowej pokrywy betonowej z włazem w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. 316,
6) Montaż 2 nowych pomp,
7) Montaż nowych prowadnic rurowych i rurociągów tłocznych w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. 316 gr. 3mm,
8) Montaż zasuw i zaworów zwrotnych w obudowach z żeliwa sferoidalnego dla każdej pompy,
9) Dostawa i Montaż żurawia o udźwigu 300kg.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 270354,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 270354,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 270354,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HYDRO-KAN Dariusz Stroński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7880001164

7.3.3) Ulica: Sienkiewicza 2b

7.3.4) Miejscowość: Nowy Tomyśl

7.3.5) Kod pocztowy: 64-300

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 270354,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.