eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chrzanów › Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DP 1055KOgłoszenie z dnia 2023-03-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DP 1055K

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CHRZANOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356287916

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. mjr. Grzybowskiego 7A

1.5.2.) Miejscowość: Chrzanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: b.jedynak.pzd@powiat-chrzanowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzd-chrzanow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9d7d2149-9e32-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


bieżące utrzymanie dróg powiatowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DP 1055K

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d7d2149-9e32-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132194

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020442/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DP 1055K.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00064041

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.3223.02.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2733203,45 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej oraz posiadanej decyzji ZRiD należy zrealizować zadanie pt:.”Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DP1055K” ulicy Bolesława Prusa w Alwerni na odcinku od skrzyżowania z DW780 do skrzyżowania z linia kolejowa nr. 103 w Regulicach. Przedmiotowa robota Budowlana polegać ma na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku 2,10 km o szerokości 3,00 m z lokalnym zawężeniem do 2,15 m o nawierzchni bitumicznej asfaltu barwionego na czerwono o grubości 5 cm. Przebudowie i rozbudowie będą podlegać też prace związane z odwodnieniem pasa drogowego, takie jak: budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej, przedłużenie przepustu poprzecznego, przebudowę istniejącego rowu przydrożnego na długości ok. 250m.W zakresie przedmiotowego zadania inwestycyjnego będzie realizowana wycinka drzew na które Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę; przewidziane są tez prace z branży teletechnicznej oraz elektroenergetycznej. W ramach przebudowy układu drogowego na obszarze objętym inwestycją, przewidziano budowę dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych wraz z przejazdem kolejowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2754302,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4109594,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2754302,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe "DROG-BUD" Franciszek Fryc

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070167501

7.3.3) Ulica: Zamkowa 3

7.3.4) Miejscowość: Spytkowice

7.3.5) Kod pocztowy: 34-116

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonanie oświetlenia oraz przebudowa sieci

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2754302,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

nie dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.