eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sochaczew › Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym z terenu Powiatu Sochaczewskiego w latach 2023 - 2024Ogłoszenie z dnia 2023-03-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym z terenu Powiatu Sochaczewskiego w latach 2023 – 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Sochaczewski

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750147805

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 65

1.5.2.) Miejscowość: Sochaczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiatsochaczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sochaczew-powiat.bip.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym z terenu Powiatu Sochaczewskiego w latach 2023 – 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66cb92ce-c182-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131974

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059461/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a Prawo o ruchu drogowym z terenu Powiatu Sochaczewskiego w latach 2023 i 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatsochaczew

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone będzie na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/powiatsochaczew, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
a) wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "Wyślij wiadomość" w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu;
b) korzystanie z Platformy jest bezpłatne;
c) zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, Zamawiający będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl, do konkretnego Wykonawcy;
d) wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl, przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM;
e) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptująca pliki typu „cookie” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IMZP.272.04.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym z terenu Powiatu Sochaczewskiego w latach 2023 – 2024 w tym holowanie (przewiezienie) pojazdów na parking Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport pojazdów przechowywanych na parkingu poprzedniego wykonawcy na własny parking(w przypadku zmiany wykonawcy) w ramach zaproponowanej ceny.
2. Usuwanie pojazdów z dróg publicznych na terenie Powiatu Sochaczewskiego obejmujące: załadunek, oczyszczenie miejsca po usuniętym pojeździe, transport na parking strzeżony oraz rozładunek, zgodnie z ww. ustawą oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2018 roku, poz.2285).
3. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania pojazdów w sposób zapewniający bezpieczeństwo środowiska, na parkingu strzeżonym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50118110-9 - Usługi holownicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98351100-9 - Usługi parkingowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia pojazdu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wskazane w niniejszym rozdziale wymagania:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający w tym zakresie nie stawia warunków;
2. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualne zezwolenie/licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdów zgodnie z ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.).
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi spełniać każdy z wykonawców, bądź co najmniej ten, który rzeczywiście będzie wykonywał transport drogowy.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający w tym zakresie nie stawia warunków;
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje pojazdami, które spełniają warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego, przeznaczonego do wykonywania czynności na drodze oraz dla innego pojazdu samochodowego, na który ze względu na bezpieczeństwo ruchu należy zwracać szczególną uwagę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U z 2016 r. poz.2022 z późn. zm.) w ilości co najmniej jednego do usuwania i holowania:
a) rowerów i motorowerów,
b) motocykli,
c) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
d) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t,
e) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t,
f) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t,
g) przewożących materiały niebezpieczne,
h) hulajnogi elektryczne lub urządzenia transportu osobistego.
i) pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 t
z uszkodzonym układem jezdnym,

b) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje parkingiem strzeżonym z liczbą miejsc parkingowych – min. 20, wyposażonym w nawierzchnię utwardzoną, ogrodzenie, oświetlenie miejsc parkingowych wraz z całodobowym dozorem, znajdującym się w obrębie Powiatu Sochaczewskiego. W zakresie parkingu dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne dopuszcza się posiadanie przez Wykonawcę umowy o udostępnienie przez inny podmiot takiego parkingu lub przedłożenie oświadczenia, że Wykonawca zapewni taki parking, zgodny z wymaganiami prawnymi, w ramach świadczonej usługi.

c) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie należytego wykonania (tj. zakończenia) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonania co najmniej dziesięciu usług usuwania i holowania pojazdów na rzecz jednego podmiotu usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.
Wyżej wymienione warunki, dotyczą wykonawcy składającego ofertę samodzielnie, co najmniej jednego ze wspólników konsorcjum (w przypadku wspólnej oferty) lub podmiotu udostępniającego zasoby wykonawcy, jeżeli wykonawca powołuje się na te zasoby. Nie podlegają sumowaniu wartości usług wykonywanych przez różne podmioty biorące udział w postępowaniu tj. wspólników konsorcjum ani wykonawców i podmioty udzielające zasobów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W zakresie odkreślonym w załączniku- wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatsochaczew

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.