eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › sukcesywna dostawa nośników danych wraz z transportem i wniesieniem do wszystkich jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych, z prawem opcjiOgłoszenie z dnia 2023-03-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
sukcesywna dostawa nośników danych wraz z transportem i wniesieniem do wszystkich jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych, z prawem opcji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001293

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieniawskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-712

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: joanna.degler@amu.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

sukcesywna dostawa nośników danych wraz z transportem i wniesieniem do wszystkich jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych, z prawem opcji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c496c6bd-be75-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131572

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie realizowane częściowo na potrzeby projektów i programów UAM współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-ProPublico.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 10.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl oraz poczty elektronicznej na adres joanna.degler@amu.edu.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 20 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 25.1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/1133/D/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nośników danych wraz z transportem i wniesieniem do wszystkich jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych, z prawem opcji

4.2.6.) Główny kod CPV: 32582000-6 - Nośniki danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający jest zobowiązany do zakupu przedmiotu zamówienia, o wartości brutto nie niższej niż 70% maksymalnej wartości brutto

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 18.2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierającą najkorzystniejszy bilans punktów w powyższych kryteriach. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy częściowej (T)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury (P)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 3 do SWZ
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składane jest przez każdego z członków konsorcjum;
Forma dokumentu: Oryginał w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ
Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument ten podpisuje pełnomocnik.
Forma dokumentu: Oryginał w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
Wypełniony Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ

Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument ten podpisuje pełnomocnik.
Forma dokumentu: Oryginał w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
Forma dokumentu: Oryginał w postaci elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub elektroniczna kopia dokumentu poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem przez notariusza przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

na następujących zasadach:
a) Strona uprawniona jest do żądania zmiany wynagrodzenia w przypadku, w którym udokumentowana przez Stronę zmiana cen materiałów lub kosztów (w rozumieniu art. 439 ust. 4 p.z.p.) związanych z realizacją Zamówienia przekroczy 5 procent względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie w postaci danej ceny jednostkowej netto, przy czym Strona przedłoży dokumenty potwierdzające zmianę ceny materiałów lub kosztów oraz kalkulację wpływu tej zmiany na koszt wykonania zamówienia w formie analizy porównawczej cen materiałów lub kosztów,
b) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w odniesieniu do danej ceny jednostkowej netto, co do której spełniony został wymóg, o którym mowa w pkt a) nastąpi o ½ sumy wartości dwóch ostatnich kwartalnych wskaźników procentowych cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (przy uwzględnieniu ich różnicy jeżeli zmiany obejmują zarówno wzrost jak i spadek cen), ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” (dalej: Wskaźniki), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz.U. z 2022 r, poz. 504 z późn. zm., art. 25 ust. 11) po dacie zawarcia niniejszej umowy, jednak w sumie nie więcej niż o 10 (dziesięć) procent w całym okresie trwania Umowy względem danego zakresu wynagrodzenia Wykonawcy tj. odpowiedniej danej ceny jednostkowej netto wskazanej pierwotnie w formularzu cenowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
c) zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia w części przeznaczonej na zakup materiałów i pokrycie pozostałych kosztów przez Wykonawcę (procentowo wskazana w danej cenie jednostkowej netto w szczegółowym wyliczeniu przedłożonym przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 5a rozdziału XIV SWZ, maksymalnie procentowa wartość wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty pkt. 5, z wyłączeniem kosztów Wykonawcy podlegających waloryzacji na podstawie innych zapisów Umowy lub przepisów prawa,
d) pierwsza waloryzacja nastąpi nie wcześniej niż po 6 (sześciu) miesiącach od dnia podpisania Umowy, z zastrzeżeniem art. 439 ust. 3 p.z.p..
e) każda kolejna waloryzacja może następować po upływie 6 (sześciu) miesięcy od poprzedniej z zachowaniem procedury opisanej w nin. ustępie,
f) w przypadku likwidacji Wskaźnika lub zmiany podmiotu, który urzędowo ustala lub ogłasza Wskaźnik, przepisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot,
g) waloryzacja wynagrodzenia zgodnie z niniejszym ustępem stanowi zmianę Umowy, wymaga zawarcia stosownego pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności,
h) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym ustępem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy,
i) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 9, karę umowną za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt. h) w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy działającej pod adresem: https://e-Propublico.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-22 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.