eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Malbork › Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo - Lichnowy wraz z budową chodnika.Ogłoszenie z dnia 2023-03-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo – Lichnowy
wraz z budową chodnika.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT MALBORSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192644731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Słowiański 17

1.5.2.) Miejscowość: Malbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 55 646 04 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ii@powiat.malbork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.malbork.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo – Lichnowy
wraz z budową chodnika.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-12e41361-c168-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131530

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023262/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo - Lichnowy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.powiat.malbork.pl/zamowienia

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.powiat.malbork.pl/zamowienia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl.
2. Oferty, oświadczenia, sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się jednym z poniższych sposobów:
a. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
b. podpisem zaufanym,
c. elektronicznym podpisem osobistym.
3. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służące do odbioru dokumentów elektronicznych, jak również sposób ich sporządzenia określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
4. Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie zakupowej https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl. W zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego znajduje się szczegółowa instrukcja odnoście założenia konta przez Wykonawcę (Instrukcja_OnePlace_Wykonawca).

Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte są SWZ Rozdziale I w szczególności w pkt 7.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://bip.powiat.malbork.pl/zamowienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanym dalej „RODO” Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, iż:
a. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest:
Powiat Malborski – Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
Malbork
/nazwa i adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego/;
b. Inspektorem ochrony danych osobowych
w Powiecie Malborskim – Starostwie Powiatowym w Malborku jest:
Paweł SZARMACH
adres e-mail iod@powiat.malbork.pl
telefon 55 646 04 00
/imię i nazwisko, kontakt: adres e-mail, telefon/;
2. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w następujących celach:
a. oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej,
b. udzielenia zamówienia i zawarcia umowy,
c. realizacji i rozliczenia zamówienia,
d. archiwizacji dokumentacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz zawarta umowa art. 6 ust.1 lit. b) RODO (jeżeli dotyczy). Powyższe cele wynikają z Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy
3. Dane osobowe Wykonawcy będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu;
4. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji oraz innych przepisów w szczególności w przypadku dofinansowania zamówienia ze środków Unii Europejskiej.
5. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy w przypadku wyboru oferty. Podanie danych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.
7. Dane osobowe Wykonawcy nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
8. Pozostałe informacje dotyczące obowiązku informacyjnego RODO, zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, dostępne pod poniżej wskazanym adresem:
http://bip.powiat.malbork.pl/dokumenty/1052

Informacje dotyczące RODO obowiązku informacyjnego zawarte są w SWZ Rozdział I w szczególności pkt 23

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanym dalej „RODO” Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, iż:
a. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest:
Powiat Malborski – Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
Malbork
/nazwa i adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego/;
b. Inspektorem ochrony danych osobowych
w Powiecie Malborskim – Starostwie Powiatowym w Malborku jest:
Paweł SZARMACH
adres e-mail iod@powiat.malbork.pl
telefon 55 646 04 00
/imię i nazwisko, kontakt: adres e-mail, telefon/;
2. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w następujących celach:
a. oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej,
b. udzielenia zamówienia i zawarcia umowy,
c. realizacji i rozliczenia zamówienia,
d. archiwizacji dokumentacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz zawarta umowa art. 6 ust.1 lit. b) RODO (jeżeli dotyczy). Powyższe cele wynikają z Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy
3. Dane osobowe Wykonawcy będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu;
4. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji oraz innych przepisów w szczególności w przypadku dofinansowania zamówienia ze środków Unii Europejskiej.
5. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy w przypadku wyboru oferty. Podanie danych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.
7. Dane osobowe Wykonawcy nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
8. Pozostałe informacje dotyczące obowiązku informacyjnego RODO, zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, dostępne pod poniżej wskazanym adresem:
http://bip.powiat.malbork.pl/dokumenty/1052

Informacje dotyczące RODO obowiązku stosowania zawarte są w SWZ Rozdział I w szczególności pkt 23

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.272/19/2023.II

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 4175293,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo – Lichnowy wraz z budową chodnika.

Parametry techniczne drogi powiatowej nr 2337G:
• klasa drogi: - Z
• szerokość projektowanych pasów ruchu: - 2x3,0m
• szerokość poboczy utwardzonych: - 2x1,0m
• pochylenie poprzeczne: - 2,0%
• prędkość projektowa: - 50km/h w terenie zabudowanym
• obciążenie: -80kN/oś

Przedmiotem i celem inwestycji jest:
• wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na jezdni z mieszanki na długości 3,10km:
ok. 2,30km poza terenem zabudowanym ok. 0,80km w terenie zabudowanym,
• wykonanie nowego chodnika przez cała miejscowość Pordenowo o nawierzchni z kostki polbruk o długości około 0,80km,
• wyrównanie istniejącej konstrukcji drogi mieszanką mineralno – bitumiczną AC16W,
• wykonanie poszerzeń drogi do szerokości normatywnej,
• odmulenie, oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących rowów,
• oczyszczenie istniejących przepustów pod koroną drogi oraz zjazdami wraz z remontem przyczółków,
• wykonanie uzupełnienia do nowej niwelety kruszywem łamanym 0/31,5 w obrębie istniejących zjazdów i mieszanką bitumiczną,
• wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej,
• pielęgnacja zadrzewienia poprzez: przycięcie konarów do skrajni drogi, frezowanie karpin i usunięcie odrostów drzew,
• wykonanie kanału technologicznego,
• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Szczegółowy zakres robót budowlanych przedstawiony został w Rozdziale II.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami:
kryterium obowiązujące: cena
kryterium przedmiotowe: termin gwarancja waga
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagi. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt, tj.:
• za najkorzystniejszą cenę 60 pkt.
• za najdłuższy termin gwarancji 40 pkt.
3. W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

Kryterium – cena
cena oferowana minimalna brutto
cena = ------------------------------------------------ x 60 pkt.
cena badanej kolejno oferty brutto

Kryterium – termin gwarancji
W powyższym kryterium oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji. Oferty będą oceniane wg następujących zasad:
Gwarancja minimalna tj. 48 m-cy 0 pkt.
Wydłużenie gwarancji o 12 m- cy 40 pkt.

4. Oferty z gwarancją krótszą od minimalnej zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania okresu wydłużenia gwarancji, Zamawiający przyjmie gwarancję minimalną. Podanie w ofercie dłuższego od maksymalnego punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium (ale do umowy zostanie wpisana gwarancja oferowana).
5. Łączna ilość punktów, które Oferta może otrzymać, odpowiada sumie punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
6. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
7. W przypadku wątpliwości, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, Zamawiający skorzysta z możliwości jej sprawdzenia zgodnie z art. 224 ustawy Pzp.
8. Do realizacji zostanie wybrana tylko jedna - najkorzystniejsza oferta.
9. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej ilość punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
10. Każda oferta będzie podlegała indywidualnej ocenie przez każdego członka Komisji przetargowej.

Sposób oceny ofert został opisany w SWZ Rozdział I w szczególności w pkt. 19, 20

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie opisuje tego warunku.
2. Potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający nie opisuje tego warunku.
3. Potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem w kwocie nie mniej niż: 2.000.000,00zł
Słownie: dwa miliony złotych
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4. Potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wykonawcy winni udokumentować TYLKO realizację robót budowlanych w zakresie:
• ułożenie nawierzchni z mieszanki SMA w ilości nie mniej niż 20.000m²
• ułożenie nawierzchni z kostki brukowej/kamiennej itp. w ilości nie mniej niż 2.000m²
Wykonane roboty budowlane należy potwierdzić w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości ( ilości można łączyć ).
b. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Zamawiający wymaga dysponowania:
• minimum jedną osobą na stanowisku kierownika budowy,
• posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
• posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy robót drogowych,
• która kierowała minimum jedną inwestycją drogową, której jednym z elementów do wykonania było:
ułożenie nawierzchni z mieszanki SMA w ilości nie mniej niż 20.000m²
oraz
ułożenie nawierzchni z kostki brukowej/kamiennej itp. w ilości nie mniej niż 2.000m²
Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Informacje dotyczące nazwy i opisu warunków udziału w postępowaniu zawarte są w Rozdziale I SWZ w szczególności w pkt 14, 15 i 16.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
b. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji z wpisem.

Ocena braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów/oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie WYKLUCZONY/NIE WYKLUCZONY.

Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu zawarte są w Rozdziale I SWZ w szczególności w pkt 14, 15 i 16.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem w kwocie nie mniej niż: 2.000.000,00zł
Słownie: dwa miliony złotych
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2. Potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wykonawcy winni udokumentować TYLKO realizację robót budowlanych w zakresie:
• ułożenie nawierzchni z mieszanki SMA w ilości nie mniej niż 20.000m²
• ułożenie nawierzchni z kostki brukowej/kamiennej itp. w ilości nie mniej niż 2.000m²
Wykonane roboty budowlane należy potwierdzić w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości ( ilości można łączyć ).
b. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Zamawiający wymaga dysponowania:
• minimum jedną osobą na stanowisku kierownika budowy,
• posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
• posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy robót drogowych,
• która kierowała minimum jedną inwestycją drogową, której jednym z elementów do wykonania było:
ułożenie nawierzchni z mieszanki SMA w ilości nie mniej niż 20.000m²
oraz
ułożenie nawierzchni z kostki brukowej/kamiennej itp. w ilości nie mniej niż 2.000m²
Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zawarty jest w Rozdziale I SWZ w szczególności w pkt 14, 15 i 16.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający:
a. żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia;
b. żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Do oferty, wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego.
3. Wypełniony Załącznik nr 1 OFERTA wraz z oświadczeniami, kosztorysami ofertowymi.
4. Pełnomocnictwo.
5. Dowód wpłacenia wadium.
6. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów.

Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów zawarte są w SWZ Rozdział I

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 62.000,00zł
słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. gwarancjach bankowych;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 96 1090 1098 0000 0001 4996 8286. W tytule przelewu należy wpisać: wadium - Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo – Lichnowy wraz z budową chodnika.

Informacje dotyczące wadium zawarte są w SWZ Rozdział I w szczególności w pkt. 18.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Oferty składane wspólnie.
a Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
b Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
c Do oferty wspólnej wykonawcy dołączają pełnomocnictwo w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób udzielającej/cych pełnomocnictwa, bądź kopii notarialnej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza).
d Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
e Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
* oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;
* sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
b) dokumenty wspólne takie jak np.: „Oferta” składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną;
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców.
f Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.
g Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
* zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
* określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
* czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawarte są w SWZ Rozdział I w szczególności w pkt. 11.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania art. 455 ustawy „Pzp”.
2. Zamawiający działając na podstawie art. 439 ustawy „Pzp” dopuszcza zmiany w wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
3. Dopuszczalne są zmiany zawartej umowy:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
2. Zmiana sposobu i zakresu wykonywania robót:
3. Zmiany osobowe:
4. Zmiany podwykonawców:
5. Pozostałe zmiany:
a. zmiana obowiązującej stawki VAT powodująca zmianę wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równa różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,
b. zmiana w finansowaniu robót w poszczególnych okresach związana ze zmianą budżetu, otrzymaną dotacją, pożyczką lub innymi środkami z zewnątrz,
c. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.
które mogą mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy.

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został zawarty w SWZ Rozdział I w szczególności w Załączniku nr 2 Projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca składa oświadczenie, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na mocy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.