eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szaflary › "Modernizacja wejścia głównego do Ośrodka Zdrowia w Szaflarach wraz z wykonaniem utwardzenia terenu prowadzącego do tego wejścia w ramach projektu: Dostępność Plus dla zdrowia w SPGOZ w Szaflarach"Ogłoszenie z dnia 2023-03-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Modernizacja wejścia głównego do Ośrodka Zdrowia w Szaflarach wraz z wykonaniem utwardzenia terenu prowadzącego do tego wejścia w ramach projektu: Dostępność Plus dla zdrowia w SPGOZ w Szaflarach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490765680

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Władysława Orkana 37

1.5.2.) Miejscowość: Szaflary

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-424

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: finanse@spgoz.szaflary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spgozszaflary.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8600dce8-afb8-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja wejścia głównego do Ośrodka Zdrowia w Szaflarach wraz z wykonaniem utwardzenia terenu prowadzącego do tego wejścia w ramach projektu: Dostępność Plus dla zdrowia w SPGOZ w Szaflarach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8600dce8-afb8-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131513

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00083602/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 „Dostępność Plus dla zdrowia w SPGOZ w Szaflarach”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt : Dostępność Plus dla zdrowia w SPGOZ w Szaflarach

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00101757

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SPGOZ.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wejścia głównego do Ośrodka Zdrowia w Szaflarach wraz z wykonaniem utwardzenia terenu prowadzącego do tego wejścia. Prace składają się z dwóch zadań:
Zadanie 1
Zadanie obejmuje modernizację wejścia głównego polegającą na dostosowaniu do aktualnych przepisów prawa budowalnego i ustawy o dostępności biegu schodów wraz ze spocznikiem.

Zadanie 2
Zadanie obejmuje wykonanie utwardzenia terenu w postaci wykonania nawierzchni z kostki brukowej wraz z oznaczeniami fakturowymi FON dla osób ze specjalnymi potrzebami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

34928472-7 - Oznakowanie

44112000-8 - Różne konstrukcje budowlane

44113330-7 - Okładziny

34928300-1 - Bariery ochronne

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia którego przedmiotem jest: „Modernizacja wejścia głównego do Ośrodka Zdrowia w Szaflarach wraz z wykonaniem utwardzenia terenu prowadzącego do tego wejścia w ramach projektu: Dostępność Plus dla zdrowia w SPGOZ w Szaflarach” ponieważ do dnia składania ofert tj. 07.03.2023 r. godzina 10:00, została złożona jedna oferta której cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.