eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wykonanie prac konserwacyjno-adaptacyjnych w letnich stanowiskach nietoperzy polegających na sprzątaniu guana, wymianie folii oraz wykonaniu drobnych prac adaptacyjno - naprawczychOgłoszenie z dnia 2023-03-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie prac konserwacyjno-adaptacyjnych w letnich stanowiskach nietoperzy polegających na sprzątaniu guana, wymianie folii oraz wykonaniu drobnych prac adaptacyjno - naprawczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120803536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mogilska

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-542

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 61-98-120, 12 61-98-121

1.5.8.) Numer faksu: 12 61-98-122

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: michal.wlodarczyk@krakow.rdos.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/rdos-krakow

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://rdos-krakow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie prac konserwacyjno-adaptacyjnych w letnich stanowiskach nietoperzy polegających na sprzątaniu guana, wymianie folii oraz wykonaniu drobnych prac adaptacyjno - naprawczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-651dfd60-a077-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131350

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0180/16 pn.: „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie 2.4. oś priorytetowa II.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00067664

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CH.082.3.2023.MW

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 162747,96 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na posprzątaniu zalegającego guana nietoperzy, wymianie folii lub dołożeniu folii w brakujących miejscach oraz wykonanie drobnych prac adaptacyjno - naprawczych.
2. W niektórych obiektach oprócz uprzątnięcia guana nietoperzy konieczne będzie uprzątnięcie także zalegających na strychach gałęzi oraz odchodów ptaków, kun.
3. Szczegóły zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzuje Załącznik nr 5 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
4. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności takie jak: prace budowlane, prace instalacyjne, montowanie, instalowanie, deskowanie, układanie, inne prace osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli pracowników fizycznych wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) – byli zatrudnieni przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 203318,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 516600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 203318,69 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.P.H.U. ZYGI Mateusz Zygmunt

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8681964334

7.3.3) Ulica: Chronów

7.3.4) Miejscowość: Nowy Wiśnicz

7.3.5) Kod pocztowy: 32-720

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonanie drobnych prac adaptacyjno-naprawczych - F.P.H.U. ZAMBEX ADAM ZYGMUNT

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 203318,69 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-03-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.