eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczytno › dostawy mąki, kaszy, ryżu i płatków śniadaniowychOgłoszenie z dnia 2023-03-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
dostawy mąki, kaszy, ryżu i płatków śniadaniowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Zespół ds. Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510338744

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 111

1.5.2.) Miejscowość: Szczytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzp@wspol.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspol.edu.pl/zamowienia

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawy mąki, kaszy, ryżu i płatków śniadaniowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cdaa44bf-bf45-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130861

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wspol_szczytno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wspol_szczytno, zzp@wspol.edu.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta wraz z załącznikami powinna
być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności i opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej „dalej Platforma”
tj. platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wspol_szczytno.
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywała się za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. W związku z powyższym wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy powinni przekazywać w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy lub adresu e-mail.
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy lub adresu email.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy lub adresu email do konkretnego
Wykonawcy.
5. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w
szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Taka oferta
zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ
nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy PZP.
7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r
Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; (dalej: RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111,
12-100 Szczytno;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych WSPol jest możliwy przy użyciu poczty elektronicznej – adres emailiod.
odo.wspol@wspol.edu.pl lub listownie - adres korespondencyjny ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno;
- do IOD w WSPol należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez WSPol. 3) dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania niniejszej umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
4) dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w szczególności: firmom wspierającym WSPol w obsłudze systemów
teleinformatycznych, firmom kurierskim
i operatorom pocztowym, na podstawie zawartych umów oraz podmiotom upoważnionych do otrzymywania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa;
5) dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania niniejszej umowy a po jej wygaśnięciu przez okres wskazany w przepisach
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości. Dane osobowe przetwarzane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przetwarzane będą do czasu wygaśnięcia
roszczeń określonych w przepisach prawa;
6) w zakresie jakim przesłanką przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, dodatkowo przysługuje Państwu prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
7) osoba, do której dane należą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
8) biorąc pod uwagę obowiązki prawne wynikające z przepisów prawa skarbowego, podatkowego oraz dotyczących zasobów
archiwalnych i archiwów, nałożonych na WSPol, powodujących konieczność przetwarzania Państwa danych osobowych przez
WSPol, możliwość usunięcia Państwa danych osobowych przez administratora jest ograniczona. Zasady żądania usunięcia danych
osobowych określono w art 17 RODO,
9) Każda osoba, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO ma prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa);
10) Państwa dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (tj. bez ingerencji człowieka), w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
11) podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie wynika z przepisów prawa lecz jest niezbędne do wykonania umowy lub do
podjęcia działań przed jej zawarciem.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 14/SŻ/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawy mąki, kaszy, ryżu i płatków śniadaniowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 15612100-2 - Mąka pszenna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15612300-4 - Mąka i mączka warzywna

15614100-6 - Ryż długoziarnisty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) próbki przedmiotu zamówienia (1 szt. lub 1 kg.) wymienione w formularzu cenowym – załącznik nr 2 do SWZ nr 14/SŻ/23
w oryginalnym opakowaniu lub posiadające oryginalną etykietę z opisem produktu, w celu oceny zgodności z opisem
przedmiotu zamówienia oraz oceny ich jakości w kryterium „jakość” – złożone w siedzibie Zamawiającego zgodnie z opisem
w ust. 2.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenia zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie,
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza powinny być załączone do oferty i zawierać w
szczególności wskazanie:
1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się o wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu siedziby,
3) ustanowionego pełnomocnika i zakresu jego umocowania.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie dotyczące przesłanek
wykluczenia (zgodnie z załącznikiem nr 3
do SWZ) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
5. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podać nazwy ewentualnych podwykonawców, o ile są już znane.
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za nienależyte
wykonanie tego zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku:
1) wynagrodzenia na skutek zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez wykonawcę. W tym przypadku stosuje się § 2 ust. 2 Umowy,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez wykonawcę.
c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez wykonawcę.
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079), jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. e) w przypadku wskazanym w § 2 ust. 3 i
6 Umowy i na zasadach tam wskazanych, z uwzględnieniem regulacji zawartych w § 9 zał. Nr 4 do SWZ (Projektowane
postanowienia umowy);
2) terminu realizacji zamówienia określonego w § 4 ust. 3 Umowy w przypadku trudności lub braku dostępności surowców,
produktów na rynku, niezbędnych do wykonania Umowy,
3) przedmiotu umowy wyłącznie w zakresie:
a) dokonywania zmian ilościowych towaru przez Zamawiającego pod warunkiem nieprzekroczenia kwoty brutto złożonej
oferty oraz pod warunkiem występowania wskazanego produktu w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
b) zaprzestania produkcji danego towaru, zmiany producenta lub zmiany jego gramatury. Wykonawca zobowiązuje się do
dostawy towaru zastępczego takiej samej jakości oraz zbliżonej gramaturze podanej w przedmiocie zamówienia. Cena
towaru zastępczego nie może być wyższa niż cena ofertowa. Dowodem ww. zmiany będzie pisemne oświadczenie
producenta lub dystrybutora danego towaru, dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę.
2. Zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy w okresie trwania podpisanej obowiązującej umowy, dopuszcza się zmiany cen
jednostkowych produktów wyszczególnionych w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiących przedmiot zamówienia
jeden raz na kwartał. Podstawą waloryzacji jest wzrost ceny żywności ujętej w formularzu asortymentowo – cenowym za
ubiegły kwartał spowodowany następującymi czynnikami cenotwórczymi, gdzie musi wystąpić przynajmniej jeden czynnik:
- wzrost ceny paliw
- wzrost ceny energii niezbędnej przy produkcji
- wzrost płacy minimalnej
- problemy z importem towarów z krajów objętych konfliktem zbrojnym.
3. Zmiany o których mowa powyżej muszą zostać udowodnione poprzez szczegółowe wykazanie wzrostu cen o aktualne
ceny rynkowe i czynniki cenotwórcze. Zmiana ta może dotyczyć wyłącznie dostaw pozostałych do wykonania na dzień
dokonania zmiany.
4. Zgodnie z § 2 ust. 6 Umowy W okresie trwania podpisanej obowiązującej umowy Zamawiający ma prawo wnioskować o
obniżenie cen jednostkowych produktów wyszczególnionych w formularzu asortymentowo - cenowym określonych w
załączniku nr 1 do Umowy, jeden raz na kwartał w przypadku spadku cen rynkowych spowodowanych czynnikami
wskazanymi w pkt. 7.
5. Jeżeli zmiany, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, dopuszcza się
możliwość zmiany wynagrodzenia w zakresie w jakim te zmiany mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z
zastrzeżeniem że łączna wartość wszystkich zmian kwartalnych wynagrodzenia w okresie trwania Umowy nie może
przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy.
7. Ze względu na ograniczona liczbę znaków w nin. pkt ogłoszenia Zamawiający informuje, że zmiany umowy oraz warunki
ich wprowadzenia zostały szczegółowo określone w § 2 ust. 3-6 i § 9 zał. Nr 4 do SWZ (Projektowane postanowienia
umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wspol_szczytno; Próbki należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111 12-100 Szczytno Zespół ds. Zamówień Publicznych, budynek nr 18 pok. Nr 1 „Oferta (próbki) na dostawy pieczywa - postępowanie nr 14/SŻ/23”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-20 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu
24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje
polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą PZP”.
Zamawiający zgodnie Ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zwana
dalej „ustawą” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, wyklucza na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy PZP:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z
2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została
wpisana na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.
W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę takiego
Wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.