eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolesławiec › POPRAWA BAZY LECZNICZEJ - Z PRZEZNACZENIEM NA UTWORZENIE POWIATOWEGO PUNKTU POBORU KRWI (DRUGIE POSTĘPOWANIE)Ogłoszenie z dnia 2023-03-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
POPRAWA BAZY LECZNICZEJ – Z PRZEZNACZENIEM NA UTWORZENIE POWIATOWEGO PUNKTU POBORU KRWI
(DRUGIE POSTĘPOWANIE)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

1.3.) Oddział zamawiającego: WSzdNiPCh

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000294190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Tysiąclecia 30

1.5.2.) Miejscowość: Bolesławiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-700

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitalpsychiatryczny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalpsychiatryczny.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

POPRAWA BAZY LECZNICZEJ – Z PRZEZNACZENIEM NA UTWORZENIE POWIATOWEGO PUNKTU POBORU KRWI
(DRUGIE POSTĘPOWANIE)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8eacf980-bf21-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130565

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00068943/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Adaptacja pomieszczeń pawilonu XV dla potrzeb związanych z utworzeniem powiatowego punktu poboru krwi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/zapytania_email,120997,5c8262ea4fb5a6a7c8f1bb8f7c80bc0a.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną
za pośrednictwem platformy zakupowej PZP24 pod adresem
https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html zgodnie z Regulaminem i Instrukcją obsługi platformy
zakupowej oraz ich aktualizacjami. Korzystanie z platformy zakupowej przez wykonawców jest bezpłatne. Instrukcję rejestracji wykonawcy na platformie zakupowej oraz złożenia oferty środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu zawierają „Instrukcje użytkowników”, zamieszczone na stronie internetowej pod
adresem:https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html / 2. Wymagania techniczne, jakimi powinien
odpowiadać sprzęt komputerowych wykonawcy, aby móc korzystać z platformy udostępnione są pod adresem
https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/public/instrukcje/wymagania_techniczne_20210204.pdf / 3. Zawiadomienia,
oświadczenia, wnioski oraz inne informacje są przekazywane przez wykonawcę elektronicznie – za pośrednictwem platformy
przetargowej pod adresem: https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, w wierszu oznaczonym nazwą i
znakiem niniejszego postępowania /4. W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SWZ. Znak sprawy: NT/PPK/2023. 5. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne /np. .pdf, .doc, .docx, .rtf,. xps, .odt/ i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym / 3. Sposób złożenia oferty został opisany w instrukcji użytkowników platformy PZP24 pod adresem https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/public/instrukcje/instrukcja_podstawowy_bez_negocjacji_20210302.pdf
/ Ofertę należy sporządzić w sposób zapewniający pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na
ofertę sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski (...) W celu złożenia oferty należy wejść na stronę platformy zakupowej i odnaleźć interesujące wykonawcę postępowanie oraz kliknąć jednokrotnie lewym przyciskiem myszy na kolumnę „nazwa postępowania” w wierszu odpowiadającym nazwie właściwego postępowania. Ofertę
można złożyć z opcją logowania lub bez logowania (należy przejść na dolną część wyświetlonej strony internetowej, i postępować
zgodnie z instrukcjami). Pliki dodane do kreatora oferty za pomocą opcji „upuść pliki lub kliknij, aby dodać z dysku” zostaną
automatycznie zaszyfrowane przez system platformy. Szczegółowe informacje pod wskazanym powyżej adresem / Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do
jednego pliku archiwum (pozostałe szczegóły w SWZ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w SWZ / rozdz. XXI (...) 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, NIP 612-15-42-513; Regon 000294190; Adres (siedziba): Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec, tel. 075 616 26 48, fax. 075 616 26 83.
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres
a.dekarz@szpitalpsychiatryczny.pl
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. POPRAWA BAZY LECZNICZEJ – Z PRZEZNACZENIEM NA UTWORZENIE POWIATOWEGO PUNKTU POBORU KRWI (II), znak NT/PPK/2023
4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
5) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
6) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
5. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).
6. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób
fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
7. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NT/PPK/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych celem adaptacji pomieszczeń pawilonu nr XV na potrzeby tworzonego „Powiatowego Punktu Poboru Krwi”.
2. Zadanie zrealizowane zostanie przy wsparciu finansowym m.in. Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Gminy Miejskiej Bolesławiec.
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie:
a) wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarem robót - Załącznik nr 2 do SWZ
/format pdf/
b) umowy, której projektowane postanowienia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ /format pdf/

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Rozdział XVIII SWZ / Oferta najkorzystniejsza to oferta z najwyższą oceną na podstawie sumy otrzymanych punktów w dwóch kryteriach/

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji na roboty bud. oraz zamontowane materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane o wartości łącznej nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto, obejmujące remont lub przebudowę pomieszczeń, w tym co najmniej jedną robotę w obiektach ochrony zdrowia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Załącznik nr 7 do SWZ.
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców,
- poleganie na zasobach innych podmiotów: zamawiający zażąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia stosownych podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z
postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający zażąda następujących podmiotowych środków
dowodowych:
a) wykazu robót budowlanych / załącznik nr 8 do SWZ / wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ
1) Wypełniony Formularz ofertowy. Załącznik nr 1 do SWZ
1.1. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego (zgodnie z rozdz. III pkt. 3 swz) – jeżeli dotyczy
1.2. Kosztorys ofertowy (zob. rozdz. XVII pkt. 4 swz)
2) Dowód wniesienia wadium.
3) Wypełnione oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu. Załącznik nr 4 do
SWZ.
4) Wypełnione oświadczenie obejmujące podstawy z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Załącznik nr 4.a do
SWZ
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenia składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
5) W przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby:
a) zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność- Załącznik nr 5 do SWZ
b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Załącznik nr 5.a do SWZ
6) Odpis lub informacja z KRS lub z CEiDG
7) Jeżeli dotyczy – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie
art. 117 ust. 4 Pzp. Załącznik nr 6 do SWZ
8) Jeżeli dotyczy – Pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osobę uprawnioną do
reprezentowania wykonawcy.
9) Jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 58 ust. 2 Pzp – w przypadku, gdy wykonawcy ubiegają się
wspólnie o zamówienie publiczne.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 6.000 zł /słownie sześć tysięcy złotych/
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy : BGK o. Wrocław, NR 61 1130 1033 0018
8004 0320 0002
Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z
chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2-4, wykonawca
przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2-4,
jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Wadium NT/PPK/2023”
6. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w
pkt 2, ppkt. 2-4. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.
(Pozostałe informacje w SWZ, rozdz. XXII)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
b. W przypadku, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
c. Wykonawca, składa wraz z ofertą dokument pełnomocnictwa zawierający w szczególności wskazanie: postępowania o
zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:
1) reprezentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
2) zaciąganie zobowiązań;
3) złożenie oferty wspólnie;
4) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne.
d. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika (przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli wymienione w właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców).
e. W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, warunek udziału w
postępowaniu jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane,
dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
f. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
g. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak istnienia podstaw wykluczenia z
udziału w postępowaniu musi być wykazany wobec każdego z wykonawców.
h. Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, o których mowa w art. 58 Pzp.
i. Nie dopuszcza się uczestnictwa danego wykonawcy w więcej niż jednej grupie podmiotów występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia jednej lub kilku wymienionych poniżej
okoliczności:
a. wystąpienia warunków technicznych / technologicznych lub materiałowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji
technicznej, o charakterze niezależnym od stron, których nie można było uniknąć, ani którym strony nie mogły zapobiec przy
zachowaniu należytej staranności...b. braku możliwości dojazdu i transportu materiałów na teren budowy, spowodowany
awariami, remontami lub przebudową dróg dojazdowych poza terenem budowy, c. przerwy w wykonywaniu prac fizycznych
wskutek zdarzeń, które utrudniają lub uniemożliwiają przeprowadzenie robót, w szczególności takich jak klęski
żywiołowe...epidemie, katastrofy, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków
atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, awarie, niespodziewane
wypadki, choroba pracownika;
d. wystąpienia zmian w przepisach prawa... e. działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w tym
zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania przedmiotu zamówienia, f. działania
osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron
umowy. 1.1. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt. a) – f) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, stosownie do okresu trwania tych okoliczności oraz skutków, które te okoliczności wywołały. 1.2. Wykonawca może
wystąpić... z żądaniem zmiany terminu wykonania robót niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni po powzięciu
informacji o zaistnieniu okoliczności ...2. Ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług, w trakcie trwania umowy...3.
Zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy) Wykonawcy...4. Przejścia praw lub obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej
umowy na następców prawnych...5. Zmiany osób wskazanych w umowie upoważnionych do realizacji przedmiotu
zamówienia.
6. Strony umowy mogą skorzystać z uprawnienia przewidzianego dyspozycją art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp.
7. Dopuszczalne są również zmiany umowy, których łączna wartość jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
8. Zmiany umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszym paragrafie, mogą nastąpić za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie w formie aneksów pod rygorem nieważności...KLAUZULA WALORYZACYJNA
1. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 439 ust. 1 PZP zmianę wynagrodzenia Wykonawcy – w razie zmiany cen
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym że rozumie się przez to zarówno wzrost cen lub kosztów
jak i ich obniżenie. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić według poniższych zasad.
2. Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia
określona wzrostem albo obniżeniem wskaźnika cen produkcji budowlano – montażowej ogłaszanego przez Prezesa GUS
za miesiąc następny w wysokości minimum 2,5 % w stosunku do miesiąca, w którym zawarto umowę. 3. Warunkiem
kolejnej zmiany wynagrodzenia jest wzrost albo obniżenie miesięcznego wskaźnika cen produkcji budowlano – montażowej
ogłaszanego przez Prezesa GUS o kolejne minimum 2,5 % w porównaniu do daty (miesiąca) dokonania uprzedniej zmiany
wynagrodzenia. 4. Za początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się datę zawarcia umowy
(termin odniesienia). Pozostałe informacje w zał. 3 do SWZ § 12, § 14

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Link bezpośredni do postępowania (należy postępować zgodnie z instrukcją): https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/zapytania_email,120997,5c8262ea4fb5a6a7c8f1bb8f7c80bc0a.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.