eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Porąbka › MODERNIZACJA KLUCZOWEJ GMINNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWO-MOSTOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA - ETAP II, W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁADOgłoszenie z dnia 2023-03-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
MODERNIZACJA KLUCZOWEJ GMINNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWO-MOSTOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA - ETAP II, W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Porąbka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Porąbka

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-353

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.omasta@ug.porabka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.porabka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MODERNIZACJA KLUCZOWEJ GMINNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWO-MOSTOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA - ETAP II, W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d746d598-b9eb-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00129345

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048899/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka - etap II, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d746d598-b9eb-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zamawiającego anna.omasta@ug.porabka.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”. 2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 3. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy". Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz.2415). 5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja, (nie dotyczy składania ofert i wniosków), pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/ wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 9.Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia. 10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-
Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https:// e-zamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez
wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych wykonawcy biorącego udział w postępowaniu jest Wójt Gminy Porąbka z siedzibą 43-353 Porąbka ul. Krakowska 3, adres e-mail:ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10; inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porąbka jest Pan Janusz Dębowski kontakt: adres e-mail: ors@porabka.pl , telefon 33 827 28 10. 3)Dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych,dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: a)ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych; b) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych; c) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; d) art. 6 pkt.1 lit.c RODO –przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 5) Odbiorca lub kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych). 6) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w
szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy.7) Wykonawca posiada prawo: a) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; b) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; c)usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane; d) żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia. 8) Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 9) Dane osobowe wykonawcy nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 10)Dane osobowe wykonawcy nie będą przekazywane do państw trzecich. 11)Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa dróg gminnych: ulic Cmentarnej, Osiedlowej i Wiejskiej wraz z budową parkingu przy Cmentarzu Komunalnym na terenie sołectwa Bujaków; przebudowa ulic Lipowej, Mieszczyńsko i Szkolnej na terenie sołectwa Kobiernice oraz przebudowa dróg wewnętrznych ulicy Bystrej i Braterskiej na terenie sołectwa Porąbka - Gmina Porąbka.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryteria oceny oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa oświetlenia ulic Polnej i Stawowej na terenie sołectwa Bujaków, ulicy Mieszczyńsko na terenie sołectwa Kobiernice oraz ulic Borowej, Kupieckiej i Żywieckiej terenie sołectwa Porąbka - Gmina Porąbka.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryteria oceny oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Kruczej w km 0+030 nad kanałem Młynówka w miejscowości Czaniec, polegający na wymianie przęsła i elementów wyposażenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221119-9 - Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryteria oceny oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki dla części 1:
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej: warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni wykonawca, który wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty drogowe (dwa zamówienia, zrealizowane na podstawie dwóch odrębnych umów) odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowa, rozbudowa, przebudowa, remont drogi/dróg o wartości nie niższej niż 500.000,00 złotych brutto każda w ramach jednej umowy.
b)zdolności zawodowej: Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; należącą do właściwej izby samorządu zawodowego. Wymieniona osoba powinna wykazać się doświadczeniem w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie drogi/dróg o wartości nie niższej niż 500.000,00 złotych brutto. Szczegóły w SWZ.
Warunki dla części 2:
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej: warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch robót w zakresie budowy oświetlenia drogowego (dwóch zamówień, realizowanych na podstawie dwóch odrębnych umów) odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowa, rozbudowa, przebudowa, remont oświetlenia drogowego o wartości nie niższej niż 50.000,00 złotych brutto każda.
b)zdolności zawodowej: Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; należącą do właściwej izby samorządu zawodowego. Wymieniona osoba powinna wykazać się doświadczeniem w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie oświetlenia drogowego o wartości nie niższej niż 50.000,00 złotych brutto. Szczegóły w SWZ.
Warunki dla części 3:
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej: warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch robót w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu mostu (dwóch zamówień, realizowanych na podstawie dwóch odrębnych umów) odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowa, rozbudowa, przebudowa, remont mostu o wartości nie niższej niż 150.000,00 złotych brutto każda.
b)zdolności zawodowej: Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; należącą do właściwej izby samorządu zawodowego. Wymieniona osoba powinna wykazać się doświadczeniem w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie mostu o wartości nie niższej niż 150.000,00 złotych brutto. Szczegóły w SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie żądał, w przypadku każdej z trzech części zamówienia, podmiotowych środków dowodowych w następującym zakresie:1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów(Dz.U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ z zaznaczeniem której części oświadczenie dotyczy. 2)odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; Uwaga: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa w pkt 2) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 2) zastępuje się go odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Zapis dot. terminy wydania dokumentu – stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie trzech części zamówienia Zamawiający zażąda: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz robót należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SWZ odpowiednio dla części nr 1/ dla części nr 2/ dla części nr 3. W wykazie należy wskazać jedynie roboty, które odpowiadają robotom wykazywanym dla spełnienia warunku zdolności technicznej. Zamawiający wymaga, aby do wykazu załączyć dowody (referencje, poświadczenia, itp.) jedynie do wykazywanych dla spełnienia warunku zdolności technicznej (doświadczenia) zamówień. 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SWZ odpowiednio dla części nr 1/ dla części nr 2/dla części nr 3.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca, dla każdej z trzech części zamówienia - dołącza obligatoryjnie do interaktywnego Formularza ofertowego: 1) załącznik do formularza ofertowego zawierający wycenę istotnych części składowych ceny oferty wykonawcy oraz informacje dodatkowe – według treści załącznika nr 2 do SWZ dla części nr 1/dla części nr 2/dla części nr 3. 2) dowód wniesienia wadium (jeżeli jest wnoszone w formie innej niż pieniądz). 3) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) (oświadczenie to zawarte jest w treści zał. nr 3 do SWZ). Wykonawca dołącza do interaktywnego formularza ofertowego również - jeżeli wymagają tego okoliczności dotyczące
wykonawcy: 1) pełnomocnictwo. 2) wykaz rozwiązań równoważnych. 3) zastrzeżenie tajemnicy. 4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5) zobowiązanie podmiotu trzeciego. Wykonawca może dołączyć do oferty także kosztorys ofertowy dla tej części zamówienia której dotyczy jego oferta.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1) 40.000,00 złotych w przypadku składania oferty na część nr 1. 2) 2.500,00 złotych w przypadku składania oferty na część nr 2. 3) 3.000,00 złotych w przypadku składania oferty na część nr 3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach
wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp czyli w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Porąbce nr rachunku 9281 2400 09200100 0008 2400 08. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem
terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego). Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej (art. 97 ust. 10 Pzp). Przekazany dokument powinien zawierać następujące elementy: a)nazwę dającego
zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Porąbka, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w przypadku składania wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinni przedłożyć taki dokument, który zabezpieczy działania i zaniechania wszystkich członków konsorcjum. Gwarancja wadialna wystawiona już po zawiązaniu konsorcjum wyłącznie na pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (lidera konsorcjum) także stanowi skuteczne zabezpieczenie złożonej oferty. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób
nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w zakresie każdej z dwóch części zamówienia. W takim przypadku: a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. UWAGA! na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych za wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należ traktować także przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Zatem wszelkie zapisy wskazane w SWZ
dotyczące wykonawców składających ofertę wspólną – odnoszą się także do przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.c) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. e) W przypadku, o którym mowa w pkt d),wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z art.117 Pzp). f) Oświadczenia i
dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 i 8 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający wypłaci wykonawcy zaliczkę w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego wykonawcy brutto - w przypadku każdej z trzech części zamówienia. Zaliczka zostanie wypłacona wykonawcy w terminie do 30 dni od podpisania umowy na podstawie faktury zaliczkowej przekazanej Zamawiającemu przez wykonawcę robót.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na realizację każdej z trzech części zamówienia - w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: 1)zmniejszenia zakresu robót objętych umową oraz związanej z tym konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia (roboty zaniechane); 2) wykonania tzw. robót
zamiennych; 3)zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie (katalog przesłanek umożliwiających zmianę terminu realizacji umowy w SWZ). Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. Ograniczenie zakresu zamówienia i tym samym rezygnacja przez zamawiającego z wykonania wybranych robót lub ich części, zwanych dalej robotami zaniechanymi, które były pierwotnie przewidziane w przedmiarach robót lub w dokumentacji projektowej, dopuszczalne jest w sytuacji, gdy: 1) wykonanie danych robót lub ich części będzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a zbędność zaniechanych robót ujawniona została dopiero podczas realizacji zamówienia; 2) zmniejszenie zakresu robót powodowane jest ograniczeniem wielkości środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. Ograniczenie zakresu zamówienia i związanego z tym obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie przekroczy 20% wynagrodzenia wskazanego w § 14 ust. 1 umowy. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może nastąpić jedynie w przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wykonanie robót zamiennych. Zamawiający dopuszcza
możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją techniczną, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień realizacji robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 umowy. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów przedstawionych w ofercie Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego. Zamiany, o których mowa nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego ze złożonej przez niego oferty. Szczegóły w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Cd. zmiany umowy: Wysokość wynagrodzenia wykonawcy opisanego w §14 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i
usług oraz podatku akcyzowego: w takim wypadku cena brutto wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy zostanie dostosowana do zmienionej stawki VAT, cena netto wynagrodzenia wykonawcy pozostaje bez zmian. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do
umowy, za wyjątkiem okoliczności wskazanej w ust. 7. Umowa może ulec zmianie także w przypadku zmiany lub rezygnacji przez Wykonawcę z podwykonawcy robót, oraz w przypadku wprowadzenia podwykonawcy lub nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty lub w przypadku dopuszczenia udziału podwykonawcy/ podwykonawców w
sytuacji, gdy Wykonawca w treści oferty zadeklarował samodzielną realizację zamówienia. Zmianie może ulec także zakres (rodzaj) robót jakie Wykonawca powierzy podwykonawcom Zmiana umowy może nastąpić także w przypadku zmiany kierownika budowy i kierowników robót, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp. UWAGA: Ze względu na współfinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Zamawiający informuje, że umowy z wykonawcami poszczególnych części zamówienia będą mogły zostać zawarte po otrzymaniu Promesy finansowanej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wydanie Promesy przez BGK będzie z kolei możliwe dopiero po wyborze wykonawców wszystkich trzech części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W sytuacji zatem zaistnienia przesłanek wiążących się z koniecznością unieważnienia postępowania w zakresie którejkolwiek z jego części, koniecznym będzie wstrzymanie się z podpisaniem umowy/umów na realizację tych części zamówienia dla których wykonawcę/wykonawców wybrano, aż do czasu pozytywnego zakończenia powtarzanej procedury wyboru wykonawcy dla części która (które) musiała zostać unieważniona.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.