eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy samochodów na potrzeby Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.Ogłoszenie z dnia 2023-03-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy samochodów na potrzeby Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00000127000040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: św. Anny 12

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-008

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 433 27 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@cm-uj.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b5388adb-9af5-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy samochodów na potrzeby Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5388adb-9af5-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00129282

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00050194

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 141.2711.64.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 330937,97 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5) Opis przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy samochodów na potrzeby uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy zawierają Załączniki A i B do Formularza oferty stanowiące integralną część SWZ.
1.3 Cena zawiera w szczególności: wartość przedmiotu umowy, VAT, cło, koszt odprawy celnej, koszty transportu, instalacji wyposażenia, zabezpieczenia przed uszodzeniami, autoryzowany serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych oraz szkolenia z obsługi i użytkowania pojazdu.
1.4 Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe samochody, nieużywane, niepowystawowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 roku w wersji dla ruchu prawostronnego, według poniższego podziału i ilości samochodów składających się na przedmiot zamówienia:
1.4.1 Część 1 – samochód osobowy typu BUS – 1 szt.,
1.4.2 Część 2 – samochód dostawczy typu skrzynia z plandeką – 1 szt.
1.5 Przedmiot zamówienia musi być sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, a ponadto musi spełniać warunki, o których mowa w szczególności w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988, ze zm.) i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
1.6 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przedmiotu zamówienia protokołem odbioru podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.
1.7 Odbiór przedmiotu zamówienia musi nastąpić w salonie autoryzowanym i zostać zrealizowany w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00 do 12:00. Odbiór przedmiotu zamówienia musi nastąpić maksymalnie w odległości 100 km mierzonych wg. „mapy google” po drogach ogólnodostępnych, utwardzonych i przeznaczonych do ruchu samochodowego od siedziby Zamawiającego, tj. ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków. W formularzu oferty należy podać dokładny adres pod jakim będzie można dokonać odbioru przedmiotu zamówienia.
1.8 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia pisemnie (lub e-milem) Zamawiającego o możliwości weryfikacji przedmiotu zamówienia z treścią oferty Wykonawcy i wymaganiami Zamawiającego.
1.9 Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od zawiadomienia o którym mowa w punkcie 1.8 stawi się w miejscu wskazanym przez Wykonawcę w celu weryfikacji zgodności przedmiotu zamówienia z treścią oferty Wykonawcy i wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wyznaczony dzień weryfikacji przedmiotu zamówienia będzie dniem wolnym od pracy UJ CM, wówczas wyznaczony termin weryfikacji przedmiotu zamówienia będzie pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych od pracy.
1.10 W przypadku potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zgodności samochodu z ofertą i wymaganiami Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie w tym samym dniu wydać:
a) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeśli jest wymagane,
b) świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu bazowego oraz samochodu skompletowanego - jeżeli są wymagane,
c) oświadczenie wykonawcy, że posiada odpowiednio oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy, oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy albo oryginał lub kopię zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy,
d) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
e) inne dokumenty niezbędne do ubezpieczenia i zarejestrowania pojazdu,
f) fakturę za przedmiot zamówienia z terminem płatności wynoszącym 30 dni liczonych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
1.11 Zamawiający po dokonaniu czynności związanych z rejestracja i ubezpieczeniem przedmiotu zamówienia powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania informacji od Zamawiającego do wskazania terminu odbioru przedmiotu zamówienia. Termin odbioru nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wyznaczony dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy UJ CM, wówczas wyznaczony termin dostawy będzie pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych od pracy.
2. Zakres przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, obejmuje w szczególności:
2.1 zakup, serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych, zwanych dalej usługami, szkolenie z obsługi i użytkowania pojazdu;
2.2 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu odbioru przedmiotu zamówienia:
a) pełen komplet kluczyków i pilotów w ilości zgodnej z ofertą producenta,
b) książkę gwarancyjną zgodną z zapisami umowy w języku polskim w wersji papierowej. W razie sprzeczności zapisów pierwszeństwo mają postanowienia umowy,
c) wykaz wyposażenia,
d) instrukcję obsługi pojazdu oraz elementów wyposażenia w wersji papierowej w języku polskim,
e) książkę przeglądów serwisowych;
2.3 przedmiot zamówienia musi być przystosowany do:
2.3.1 eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,
2.3.2 jazdy po drogach twardych i gruntowych,
2.3.3 przechowywania na wolnym powietrzu;
2.4 Przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją jakości na okres:
2.4.1 minimum 24 miesięcy* parametr dodatkowo punktowany lub do osiągnięcia 100 000 km przebiegu (w zależności co nastąpi wcześniej) - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia,
2.4.2 minimum 24 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą, liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia,
2.4.3 minimum 60 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia, liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia,
2.4.4 minimum 24 miesięcy – gwarancja na zabudowę, liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. * dotyczy tylko części 2 przedmiotu zamówienia
2.5 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia z wykonanym przeglądem przedsprzedażowym, tj. przeglądem zerowym, który to fakt zostanie odnotowany w dokumentacji gwarancyjnej;
2.6 Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w chwili wydania Zamawiającemu był zatankowany właściwym paliwem w ilości nie mniejszej niż 10 litrów;
2.7 Wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia potwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. Protokół ten wraz z wystawioną prawidłowo fakturą będzie stanowił podstawę do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy;
2.8 Protokół odbioru, o którym mowa w punkcie powyżej będzie zawierać min. opis pojazdu (numer rejestracyjny, numer VIN, początkowy stan licznika), dane Stron i datę odbioru;
2.9 Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne;
2.10 Jeżeli ujawniona wada pojazdu w okresie objętym gwarancją uniemożliwia dotarcie pojazdu do serwisu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis w miejscu unieruchomienia pojazdu na koszt Wykonawcy. W przypadku, gdy wada pojazdu powoduje konieczność dostarczenia pojazdu do serwisu, Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie związane z tym koszty;
2.11 Wykonawca w okresie gwarancji zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny zapewniający przeglądy serwisowe niezbędne do utrzymania gwarancji samochodu i naprawy w granicach administracyjnych miasta Krakowa – serwis musi być dostępny w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego zapotrzebowania do Wykonawcy przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga wpisania w Formularzu ofertowym listy autoryzowanych stacji obsługi znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Krakowa;
2.12 Gwarancja na samochód obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania awarie, usterki wady i uszkodzenia powstałe w czasie normalnego korzystania z samochodu, zgodnego z instrukcją;
2.13 Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w SWZ i załącznikach do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34136100-0 - Lekkie samochody półciężarowe

4.5.5.) Wartość części: 170769,89 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5) Opis przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy samochodów na potrzeby uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy zawierają Załączniki A i B do Formularza oferty stanowiące integralną część SWZ.
1.3 Cena zawiera w szczególności: wartość przedmiotu umowy, VAT, cło, koszt odprawy celnej, koszty transportu, instalacji wyposażenia, zabezpieczenia przed uszodzeniami, autoryzowany serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych oraz szkolenia z obsługi i użytkowania pojazdu.
1.4 Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe samochody, nieużywane, niepowystawowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 roku w wersji dla ruchu prawostronnego, według poniższego podziału i ilości samochodów składających się na przedmiot zamówienia:
1.4.1 Część 1 – samochód osobowy typu BUS – 1 szt.,
1.4.2 Część 2 – samochód dostawczy typu skrzynia z plandeką – 1 szt.
1.5 Przedmiot zamówienia musi być sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, a ponadto musi spełniać warunki, o których mowa w szczególności w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988, ze zm.) i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
1.6 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przedmiotu zamówienia protokołem odbioru podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.
1.7 Odbiór przedmiotu zamówienia musi nastąpić w salonie autoryzowanym i zostać zrealizowany w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00 do 12:00. Odbiór przedmiotu zamówienia musi nastąpić maksymalnie w odległości 100 km mierzonych wg. „mapy google” po drogach ogólnodostępnych, utwardzonych i przeznaczonych do ruchu samochodowego od siedziby Zamawiającego, tj. ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków. W formularzu oferty należy podać dokładny adres pod jakim będzie można dokonać odbioru przedmiotu zamówienia.
1.8 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia pisemnie (lub e-milem) Zamawiającego o możliwości weryfikacji przedmiotu zamówienia z treścią oferty Wykonawcy i wymaganiami Zamawiającego.
1.9 Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od zawiadomienia o którym mowa w punkcie 1.8 stawi się w miejscu wskazanym przez Wykonawcę w celu weryfikacji zgodności przedmiotu zamówienia z treścią oferty Wykonawcy i wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wyznaczony dzień weryfikacji przedmiotu zamówienia będzie dniem wolnym od pracy UJ CM, wówczas wyznaczony termin weryfikacji przedmiotu zamówienia będzie pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych od pracy.
1.10 W przypadku potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zgodności samochodu z ofertą i wymaganiami Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie w tym samym dniu wydać:
a) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeśli jest wymagane,
b) świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu bazowego oraz samochodu skompletowanego - jeżeli są wymagane,
c) oświadczenie wykonawcy, że posiada odpowiednio oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy, oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy albo oryginał lub kopię zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy,
d) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
e) inne dokumenty niezbędne do ubezpieczenia i zarejestrowania pojazdu,
f) fakturę za przedmiot zamówienia z terminem płatności wynoszącym 30 dni liczonych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
1.11 Zamawiający po dokonaniu czynności związanych z rejestracja i ubezpieczeniem przedmiotu zamówienia powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania informacji od Zamawiającego do wskazania terminu odbioru przedmiotu zamówienia. Termin odbioru nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wyznaczony dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy UJ CM, wówczas wyznaczony termin dostawy będzie pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych od pracy.
2. Zakres przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, obejmuje w szczególności:
2.1 zakup, serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych, zwanych dalej usługami, szkolenie z obsługi i użytkowania pojazdu;
2.2 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu odbioru przedmiotu zamówienia:
a) pełen komplet kluczyków i pilotów w ilości zgodnej z ofertą producenta,
b) książkę gwarancyjną zgodną z zapisami umowy w języku polskim w wersji papierowej. W razie sprzeczności zapisów pierwszeństwo mają postanowienia umowy,
c) wykaz wyposażenia,
d) instrukcję obsługi pojazdu oraz elementów wyposażenia w wersji papierowej w języku polskim,
e) książkę przeglądów serwisowych;
2.3 przedmiot zamówienia musi być przystosowany do:
2.3.1 eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,
2.3.2 jazdy po drogach twardych i gruntowych,
2.3.3 przechowywania na wolnym powietrzu;
2.4 Przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją jakości na okres:
2.4.1 minimum 24 miesięcy* parametr dodatkowo punktowany lub do osiągnięcia 100 000 km przebiegu (w zależności co nastąpi wcześniej) - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia,
2.4.2 minimum 24 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą, liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia,
2.4.3 minimum 60 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia, liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia,
2.4.4 minimum 24 miesięcy – gwarancja na zabudowę, liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. * dotyczy tylko części 2 przedmiotu zamówienia
2.5 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia z wykonanym przeglądem przedsprzedażowym, tj. przeglądem zerowym, który to fakt zostanie odnotowany w dokumentacji gwarancyjnej;
2.6 Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w chwili wydania Zamawiającemu był zatankowany właściwym paliwem w ilości nie mniejszej niż 10 litrów;
2.7 Wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia potwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. Protokół ten wraz z wystawioną prawidłowo fakturą będzie stanowił podstawę do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy;
2.8 Protokół odbioru, o którym mowa w punkcie powyżej będzie zawierać min. opis pojazdu (numer rejestracyjny, numer VIN, początkowy stan licznika), dane Stron i datę odbioru;
2.9 Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne;
2.10 Jeżeli ujawniona wada pojazdu w okresie objętym gwarancją uniemożliwia dotarcie pojazdu do serwisu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis w miejscu unieruchomienia pojazdu na koszt Wykonawcy. W przypadku, gdy wada pojazdu powoduje konieczność dostarczenia pojazdu do serwisu, Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie związane z tym koszty;
2.11 Wykonawca w okresie gwarancji zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny zapewniający przeglądy serwisowe niezbędne do utrzymania gwarancji samochodu i naprawy w granicach administracyjnych miasta Krakowa – serwis musi być dostępny w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego zapotrzebowania do Wykonawcy przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga wpisania w Formularzu ofertowym listy autoryzowanych stacji obsługi znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Krakowa;
2.12 Gwarancja na samochód obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania awarie, usterki wady i uszkodzenia powstałe w czasie normalnego korzystania z samochodu, zgodnego z instrukcją;
2.13 Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w SWZ i załącznikach do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34136100-0 - Lekkie samochody półciężarowe

4.5.5.) Wartość części: 160168,08 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 234000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 234000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 234000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Frank-Cars Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5732282035

7.3.3) Ulica: ul. Jagiellońska 147/151

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 234000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, działając na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy Pzp, zawiadamia, że unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w zakresie części drugiej przedmiotu zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie faktyczne – część 2 :
Brak ofert na realizację części drugiej przedmiotu zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.